Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Нов български университет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

по Съдебно-счетоводни експертизи

 

 

На тема:

Обявяване в несъстоятелност

 

 

Специалност: Финанси

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Процедура по обявяване в несъстоятелност. 3

1.1. Същност на процедурата по обявяване в несъстоятелност. 3

1.2. Документи, необходими при производство по несъстоятелност. 3

2. Постановка на казус “Експертно заключение”. 4

3. Задачи, формулирани от съда при процедура по обявяване в несъстоятелност. 5

4. Дейности по решаване на поставените от съда задачи. 7

 


1. Процедура по обявяване в несъстоятелност

 

1.1. Същност на процедурата по обявяване в несъстоятелност

Обявяването в несъстоятелност е процедура, която урежда взаимоотношенията между длъжника и кредитора, когато фирмата не е в състояние да покрие задълженията си. Освен това, с обявяването в несъстоятелност се прекратява дейността на фирмата – дружеството работи, но не може да покрие своите задължения. Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. Молбата се подава от длъжника, негов наследник, орган на управление или представител, съответно ликвидатор, на търговско дружество или неограничено отговорен съдружник. При неизпълнение на задължението за заявяване лицата отговарят солидарно пред кредиторите за вредите, причинени от забавата, като в чл. 722 от Търговския закон се урежда редът на кредиторите по предпочитание, т.е. редът на тези кредитори, които се удовлетворяват първи от масата на несъстоятелността на обявеното в несъстоятелност дружество. Тук трябва да дефинираме термина “маса на несъстоятелност” – това са всички активи на обявеното в несъстоятелност дружество.

 

.........................................

 

Задачите, които са формулирани от Софийски градски съд, Търговско отделение VІ-10, са:

1.      Да се установи в счетоводството но длъжника ЕТ “Иван Василев – Боби” и на молителя “Агротуризъм” ООД осчетоводени ли са задълженията по банковия превод и изпълнителния лист. В случай, че са осчетоводени такива задължения, на какъв размер възлиза всяко едно от тях, какъв е общия им размер, кога са осчетоводени и по коя счетоводна партида, какъв е размера на дължимия ДДС по сключените сделки. Извършени ли са плащания за погасяване на тези задължения и в случай, че се констатират такива, да се посочат датата и основанието на последното плащане.

2.      Да се изготви заключение относно задълженията на ЕТ “Иван Василев – Боби” към всеки негов кредитор с посочване отделно на вида, актуалния размер и обезпеченията на вземанията, включително дължимите лихви и неустойки, по данни от търговските книги и счетоводни записвания на длъжника. Какви задължения са осчетоводени от длъжника и към кои кредитори, в какъв размер и по коя счетоводна партида. Да се определи общия размер на изискуемите задължения на ЕТ “Иван Василев – Боби” към всички негови кредитори.

 

.............................................

 

Методите на съдебната експертиза се определят като път или начин на познание, за установяване и изследване на определен обект, и постигане целите на изследването. Методите на съдебната експертиза трябва да отговарят на следните изисквания: да са научно обосновани, да са единни и непротиворечиви, да са в съответствие със съдопроизводството и да са съобразени с характера на експертизата и с експертната етика. Методите на съдебната експертиза като процесуална дейност могат да се класифицират в зависимост от различни критерии и на различни основания. В нашият случай говорим за специални методи.

Нека да проследим експертното изложение. Експертът е дал отговори на абсолютно всички задачи поставени му от компетентния орган и е приложил аналитичните процедури, изложил е всички извършени действия в хода на своето изследване.

 

.................................

 

 


Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа формули, таблици, показатели за рентабилност и за ликвидност на фирма за 2007 г.

Темата не съдържа използвана литература.

 

Ключови думи:

процедура по обявяване в несъстоятелност, документи при производство по несъстоятелност, показатели за рентабилност, показатели за ефективност, показатели за ликвидност

 


Търси за: процедура обявяване несъстоятелност | документи при производство несъстоятелност | показатели рентабилност | показатели ефективност | показатели ликвидност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker