Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА

 ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

по примера на фирма „Фомус” ООД

 

 

2004

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА.. 6

1. Необходимост и същност на данъчното облагане. 6

2. Търговската фирма, като субект на стопанската дейност. 10

3. Видове данъци. 15

4. Организация и техника на облагането на търговската фирма с данъци  19

4.1. Облагане с окончателен годишен (патентен) данък. 20

4.2. Техника на облагане на търговската фирма с корпоративен данък  21

4.3. Техника на облагане на търговската фирма с данък добавена стойност  26

4.4. Техника на облагане с акцизи. 30

5. Отражения на данъците върху финансовия резултат на търговската фирма  33

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА   41

1. Същност на фирма “Фомус” ООД.. 41

2. Анализ на получените доходи и изплатените данъци. 44

3. Отражение на данъците върху финансовия резултат. 52

4. Основни изводи и насоки за усъвършенстване на данъчното облагане  54

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 57

ПРИЛОЖЕНИЕ.. 58

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 60

                                                          

 


УВОД

 

Ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и фаза на възпроизводствения процес се повишава непрекъснато. Може да се посочи, че тя свързва производството и разпределението с потреблението, като функция на всички стопански структури, изключително тясно свързана с финансово - кредитната система и паричното обръщение, с личното потребление на населението.

Прехода на България към пазарна икономика дава силен тласък на търговията в страната. До голяма степен това се дължи на частната търговия, развиваща се благодарение на приватизацията, реституцията и частната предприемаческа инициатива. С най-голяма степен се увеличава броят на търговците и на търговските обекти, а също на заетите лица в търговията, въпреки че реализираният стокооборот на дребно намалява по съпоставими цени. Промените в нормативната уредба на страната би следвало да доведат до промяна в негативните тенденции и да регламентират цялостната търговска дейност в страната. В същото време може да се посочи, че развитието на търговията е на ниско качествено равнище поради липсата на инвестиции, ниските доходи и потребление на населението. Това са определящите фактори и на този етап в значителна степен лимитират развитието на търговския отрасъл.

С многообразните си дейности търговията участва в създаването на брутния национален продукт при формиране на продажните цени на продуктите и влияе на потребителското търсене на ефективността, на инвестициите, вложени в запаси и за осигуряване на дистрибуционните дейности. Тя влияе на икономическия растеж както на националната икономика, така също и на отделните фирми като субекти на търговията. В същото време данъкът се определя като безвъзмездно плащане, което отделните физически и юридически лица са задължени да правят в полза на държавата. Той има противоречив характер, поради това че от една страна е средство са покриване на държавните разходи, а от друга – инструмент за преразпределяне на доходите.

На основата на така направеното изложение следва да се посочи актуалността на проблема за данъчното облагане на търговските фирми и неговото влияние върху финансовият резултат от търговската дейност. Предмет на настоящата дипломна работа е данъчното облагане на търговската фирма. Разработката има за цел да анализира данъчното облагане на търговската фирма и влиянието му върху реализирания от нея финансов резултат.

…………………………………………….

 

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

 

1. Същност на фирма “Фомус” ООД

 

“Фомус” ООД е официален дистрибутор на продуктите на “Kodak” и “Gretag” за България. В световен мащаб Кодак е сред първите марки по познаваемост - синоним на високо качество на стоки и услуги.

Фирма “Фомус” стартира дейността си през 1991 г. като си поставя за цел амбициозната задача да популяризира и наложи на българския пазар продукт, познат до тогава на съвсем тесен кръг професионалисти.

От тогава до днес "Фомус" ООД се занимава основно с внос и търговия на едро на любителски и професионални фотоматериали Kodak. Развивайки идеята си да предложи Kodak продукти на все повече клиенти след няколко месеца, през септември 1991 г., дружеството открива първия фирмен магазин в ЦУМ, София, а през септември 1992 г. - първият магазин за фотоуслуги с контрол на качеството в България - Kodak Express.

През 1994 г. фирмата подписва договор с Kodak Ltd. за дистрибуторски права в България. Паралелно с увеличаване на обема и асортимента на предлаганите Kodak продукти се развива и расте веригата Kodak Express, под чието лого в момента работят над 80 магазина.

През април 1995 г. е регистрирана фирма “Фото Свят” - 100% собственост на “Фомус” ООД, която поема мениджмънта на съществуващите няколко магазина и организира и развива търговия на дребно. По същото време е подписан и дистрибуторски договор между “Фомус” ООД и Gretag Imaging.

Gretag Imaging е една от най-големите фирми, производителки на минифотолаборатории. Първата цифрова минилаборатория на Gretag Imaging - Net Printer Digital Station, започва работа в началото на 2001 г. в новооткрития Kodak Express – “Дигитален център”.

………………………………………………

 

Промените в срока за възстановяване на данъчния кредит всяка година затрудняват администрирането, свързано със застъпване на режимите и капацитета на данъчната администрация да извърши качествени данъчни ревизии. Към днешна дата намаляването на срока би създало значителни проблеми при ревизиите, тъй като ще се увеличи техния брой без съответното увеличаване на капацитета на данъчната администрация.

През периода до 2005 ще се разгледат възможностите за допълнително постепенно намаляване на срока за възстановяване на ДДС, като това ще бъде съобразно с капацитета на данъчната администрация и резултатите от функционирането на “ДДС сметката”. Намалението на срока за възстановяване на ДДС води до възможността фирмите по-рано да разполагат с дължимия им от бюджета паричен ресурс, като по този начин ще се намалят алтернативните разходи на паричния ресурс.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Основна цел на настоящата дипломна работа бе да бъдат представени особеностите на данъчното облагане на търговските фирми в България. На основата на анализираните теоретични аспекти на така формулирания проблем и проследяване на практическото им приложение в дейността на фирма “Фомус” ООД могат да се обобщят следните основни изводи:

Системата на данъчното облагане има за цел осигуряване на справедливо разпределение на доходите и осигуряването на средства за функционирането на държавата. В същото време използваните методи за формиране на данъчно облагаемата сума и дължимият данък върху печалбата създават предпоставки като за прекомерно увеличение на данъчната тежест в нарушение на принципа за пропорционалност на облагането. Това на практика затруднява дейността на търговските фирми и създава предпоставки за нерегламентирани действия във връзка с определяне на сумата дължимото от тях плащане за бюджета.

Облагането с данък върху добавената стойност, независимо, че на практика не влияе пряко върху финансовите средства на търговската фирма оказва негативно влияние върху реализираните от нея приходи от продажби. Това се дължи на факта, че начисленият данък се включва в стойността на продаваните продукти и в крайна сметка се покрива от крайния потребител. По този начин размера на данъчната ставка оказва пряко влияние върху размера на разполагаемия доход и обема на търсенето.

……………………………………………

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Адамов, В. и колектив, Финанси, “Абагар”, В Търново, 2001.

2.      Ангароси, Кр.,"Теория и практика на данъците", София, 1992.

3.      Гечев, Р., Макроикономика, ИК “Люрен”, София 1994 г.

4.      Колчев, Ал. И Ангелов, Пл. "Косвени данъци и мита", С., Пакс - 99, 2001 г.

5.      Манлиев, Г., Микроикономика, София, 2000.

6.      Мермерска, Л., Коментар на Закона за облагане доходите на физическите лица, РААБЕ, София, 2000.

7.      Минкова, Г., Дочев, И., Кондарев, Ив., "Новото данъчно законодателство през 2000 година", ИК "Труд и право", 2000.

8.      Митов, А. и колектив "Наръчник на данъчния служител", ИК "Дъга", 1999.

9.      Радонов, Д., “Актуални проблеми ДДС”, ИК “Нова звезда”, София, 2002.

10. Савов, Ст., Икономикс, ИК “Люрен”, София

11. Славков, Б., Данъчна система и данъчен контрол в Република България, Тракия М, София, 2001.

12. Иконоикс – колктив, ИК “ЛЮРЕН”, София

13. Закона за облагане доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 118 от 10 декември 1997 г., в сила от 1 януари 1998 г., посл. изм. бр. 118  от 20 декември 2002 г., в сила от 1 януари 2003 г )

14. . Закон за корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 115 от 5.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., посл. изм. бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.)

15. Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г.,  в сила от 1 януари 1999 г., посл. изм., бр. 117 от 17 декември 2002 г., в сила от 1 януари 2003 г.)

16. Закон за акцизите (Обн., ДВ, бр. 19 от 2 март 1994 г., посл. изм. бр. 118 от 20.12.2002 г.,   в сила от 01.01.2003 г.)

17. Правилник за прилагане на закона за акцизите

18. Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 98/ 2001.

19. Директива 77/388/ на Европейската икономическа общност, последно изменена с директива 2001/115/ на Европейския съюз.

20. Национални счетоводни стандарти, Обн. ДВ, бр. 22/2002.

21. Статистически годишник 2000, НСИ, С.,

22. Статистически справочник 2003, НСИ, София.

23. Сборник нормативни актове, ФорКом, 2002.

24. Ръководство по прилагане на процедурите - функция "Данъчен контрол"

25. www.minfin.bg“Данъчна политика 2003 – 2005 година”

 

 

 

Темата е разработена 2004 г.

Съдържа множество таблици, графики и формули.

Най – новата информация е от 2003 г.

 

Ключови думи:

данъчно облагане на търговска фирма, субекти на стопанската дейност, видове данъци, техники на облагане, финансов резултат на фирма, реализиран стокооборот, размер на данъчна ставка, данъчен контрол, Закон за счетоводството, корпоративно подоходно облагане

 

 

 


Търси за: данъчно облагане търговска фирма | субекти стопанската дейност | видове данъци | техники облагане | финансов резултат фирма | реализиран стокооборот | размер данъчна ставка | данъчен контрол | Закон счетоводството | корпоративно подоходно облагане

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker