Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

гр. София

Финансово - счетоводен факултет

Център за дистанционно обучение

 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

 

Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети

 

 

2008

 

 

Съдържание

 

УВОД.. 3

 

1. Същност на вътрешния одит и на икономическите измами. 6

1.1. Същност на вътрешния одит и организации на вътрешни одитори. 6

1.2. Същност на икономическите измами. 9

1.2.1. Характеристики на измамата. 9

1.2.2. Елементи на измамата (според Димитър Динев - Икономическите измами – I част ) 12

2. Схеми на измами чрез финансовите отчети. 15

2.1. За подобряване на финансовото състояние. 15

2.2. За влошаване на финансовото състояние. 17

3. Отговорност за предотвратяване и разкриване на измами. 17

3.1. Отговорност на лицата, натоварени с общото управление и на ръководството на предприятието. 17

3.2. Отговорност на одиторите (външни и вътрешни) 19

3.3. Практиката в САЩ - ролята на вътрешния одит при тримесечното финансово отчитане, разкриването на обстоятелства и сертифициране от ръководството  21

3.4. Разкриване и предотвратяване на измами с помощта на вътрешния одит, следвайки опита в САЩ... 26

3.5. Хармонизация на стандартите на института на вътрешните одитори (IIA) за разкриване и разследване на измами с международните стандарти за вътрешен одит  30

4. Провеждане на одитния процес (от възлагането до докладването) във връзка с разкриване и предотвратяване на измами. 32

4.1. Подготвителни дейности по планиране на одита. 32

4.2. Започване на вътрешния одит. 34

4.3. Използване на одитни програми при извършването на вътрешния одит  36

4.4. Изпълнение на вътрешния одит. 37

4.5 Документиране на дейностите на вътрешния одит. 38

4.6. Докладване. 39

5. Подходи и методи на вътрешния одитор за разкриване на измамите чрез финансови отчети. 40

6. Подходи за противодействие на измамите чрез финансовите отчети. 46

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 49

Използвана литература. 50

 

 

 

 

 

УВОД

 

През последните години с особена острота се налага проблемът с верността на финансовите отчети на публични предприятия, които в последствие се оказват „неверни”, независимо , че за заверени от сериозни одиторски компании. Пример за това са серията от финансови скандали в началото на XXI - ви век, свързани със счетоводни измами в компании като Енрон, Пармалат, Уърлдком и др. Тези финансови скандали стават причина за целенасочени промени в Международните одиторски стандарти (МОС), целящи от една страна запазване доверието на обществото към професионалните счетоводители, повишаване качеството на одита и на финансовия мениджмънт, от друга – стабилността на финансовите пазари.

Промените в МОС са съпроводени от реформи в Международната федерация на счетоводителите (МФС) с цел по-прозрачни процеси на създаване и утвърждаване на стандарти; по-голямо участие и принос в тези процеси от страна на обществото и регулаторните органи; текущо наблюдение от страна на регулаторните органи и публичен надзор в полза на обществените интереси. Реформите гарантират и, че е налице непрекъснат диалог между регулаторните органи и счетоводната професия, като за тази цел в МФС се създават няколко нови структури: Съвет за публичен надзор, Група за текущо наблюдение, Регулаторна ръководна група на МФС.

Като част от промените са приети нови Етичен кодекс, МОС: 240 “Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети” и МСКК1 „Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги” със специални акценти за регистрираните на борсата дружества.

В САЩ последват законодателни промени, сред които най-значимото събитие е приемането през 2002 г. на закона „Сарбейнс – Оксли”, който установява регулативни правила за фирмите за публично счетоводство, стандарти за финансов одит и за корпоративно управление. Вследствие на този закон професията на одитора е преобразена, а Бордът по стандартите за одита (ASB) на Американския институт за сертифицираните професионални счетоводители (AICPA) загубва пълномощията да установява стандарти за извършване на одит и са променени правилата за висшите служители на корпорации, за бордове на директори и за техните одиторски комитети. Сформирана е нова институция Борд за преглед на публичното корпоративно счетоводство (PCAOB), на подчинение на Комисията по борси и ценни книжа (SEC), чиято функция – на Борда е да въвежда стандартите за публично счетоводство и да осъществява надзор над отделните фирми за публично счетоводство.

Законът „Сарбейнс – Оксли” макар и не пряко повлиява и на вътрешния одит.

Къде е мястото на одиторите (външни и вътрешни) при тези финансови скандали: основният упрек е отправен към външните одитори, които носят отговорността, че за изразили мнение в докладите си, че финансовите отчети на компаниите дават вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние, за резултатите дейността и паричните потоци. На заден план остават вътрешните одитори, чиято отговорност е не по-малка. При това има много малко доказателства, вътрешните одитори да са повдигали въпроси за въвлечените в счетоводни скандали корпорации. В много от компаниите отделите за вътрешен одит са били с „външно осигуряване” (outsourcing) на услугата. При някои (например Енрон) компанията извършваща услуга по вътрешен одит е и външен одитор, като ползват едни и същи офиси, ресурси и т.н., с което е нарушена е независимостта и обективността на вътрешните одитори.

..........................................................................

 

1. Същност на вътрешния одит и на икономическите измами

 

            1.1. Същност на вътрешния одит и организации на вътрешни одитори

 

Вътрешният одит е независима, обективна и съветническа дейност, целяща да добави стойност и подобри дейностите в организацията. Той помага на организацията да постигне целите си чрез един систематичен и дисциплиниран процес за оценка и подобряване ефективността в управлението и контрола на риска, както и в общия процес на управление. Това е една независима функция на оценяване, установена в една организация като услуга към организацията да се проучват и оценяват нейните дейности.

Вътрешното одитиране може да се разпознае като един организационен контрол, който функционира чрез измерване и оценка на ефективността на другите контроли. Когато една организация установи свое планиране и след това започне да изпълнява своя план чрез дейности, тя трябва да направи нещо, за да наблюдава дейностите и да осигури постигането на поставените цели. Тези по-нататъшни действия се считат за контроли. Специалната роля на вътрешния одит е да се помогне да се измерят и да се оценят тези контроли. Така вътрешните одитори трябва да разбират както своята роля като контролна функция, така и природата и обхвата на другите видове контроли в организацията. Следователно съществува разлика между системата за вътрешен контрол на организацията (СВК) и вътрешния одит.

В исторически аспект и според мащаба на предприятието вътрешният одит може да се разгледа от собственика на малък бизнес до голяма компания. Собственикът или мениджърът проучва и оценява извършването на оперативните и финансовите дейности, включително оценява участието на персонала в тях. В тази ситуация оценяването или функцията на вътрешния одит се провежда като част от ролята на основното управление. С разрастването на дейностите на една организация вече не е практично (а и става невъзможно) собственикът или главният мениджър да има достатъчен контакт с дейностите на предприятието, за да може да оценява добре ефективността им и операциите по преглед на отговорностите следва да се делегират. Първите възлагания на вътрешни одити са били свързани главно със задоволяването на ясно определени оперативни нужди. А именно - дали активите се съхраняват по подходящ начин, дали се спазват установените в организацията процедури и политики; дали финансовите записвания са поддържани акуратно.

...........................................................................

6. Подходи за противодействие на измамите чрез финансовите отчети

 

Предотвратяването на измама се състои в предприемане на действия, насочени към възпрепятстване на извършването й или ограничаване на последствията от извършването й. Основният механизъм за предотвратяване на измамата е контрола.

Според Димитър Динев в неговата книга “Икономическите измами” I част противодействието на измамите чрез финансовите отчети е по-сложно отколкото при присвояването на и злоупотребите с активи и други видове измами, защото те се извършват от висшето ръководство, собствениците и обикновено са с помощта и съучастието на одитори, консултанти и адвокати.

Следвайки горепосочения принцип за триъгълника на измамата (мотив, благоприятна възможност и оправдание) е логично да се противодейства на свързването на всичките три елемента. Това може да стане по следните начини:

- Съкращаване натиска за извършване на измами чрез финансовите отчети;

- Съкращаване на благоприятните възможности за извършване на измами чрез финансовите отчети;

- Съкращаване на оправданието за извършване на измами чрез финансовите отчети.

            .......................................................................

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

При все, че в България все още професията вътрешен одитор набира популярност, развитието на бизнеса неминуемо ще доведе до необходимостта от квалифицирани вътрешни одитори.

Няма изрична законова регламентация за образование и квалификация за извършване на дейност като вътрешен одитор, специално за корпоративния сектор. Консултанти и експерти от Европейската комисия препоръчват модели на законодателно уреждане на вътрешния одит в публичния сектор, при които вътрешните одитори в публичния сектор да са сертифицирани по национална или по международна програма. Сегашният ред изисква вътрешните одитори в публичния сектор се сертифицират от Министерството на финансите с национален професионален сертификат.

В създадения Институт на Вътрешните одитори в България, по данни от интернет страницата им към 2004 г. членуват над 250 души, от които вече има няколко, сертифицирани от Международния институт на вътрешните одитори (The IIA).

.......................................................................

 

Използвана литература

 

 

1.      Глеим, Ървин Н., Роля на вътрешния одит в управлението, риска и контрола, Част първа, С., Сиела, 2006.

2.      Глеим, Ървин Н., Роля на вътрешния одит в управлението, риска и контрола, Част втора, С., Сиела, 2006.

3.      Динев, Д., Икономическите измами, Част първа, С., АПИИ, 2006.

4.      Динев, М, Контрол в социалното управление, С., Тракия – М, 1999.

5.      Милър, Робърт Р., Съвременен вътрешен одит – теория и практика, С., АСПРО, 2007.

6.      Становища за одит и етика, Международна федерация на счетоводителите, С., Сиела, 2006.

 

 

Темата е разработена 10. 04. 2008 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

вътрешен одит, измами чрез финансови отчети, финансово състояние на фирмата, отговорности на одитора, злоупотреби с активи, механизми за преодоляване на измами, вътрешен контрол в организацията

 

 

 

 


Търси за: вътрешен одит | финансово състояние фирмата | злоупотреби активи | механизми преодоляване измами | вътрешен контрол организацията

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker