Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Дипломна работа

Отчитане на разходите за дейността в ЕТ “Йордан Цинцаров” – гр. Пазарджик

2009 г.
Съдържание

 

УВОД.. 2

ГЛАВА ПЪРВА.. 3

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА РАЗХОДИТЕ. 3

1. Относно същността на разходите. 3

2. Класификация на разходите. 4

3. Особености на предприятията от отрасъл транспорт. 9

ГЛАВА ВТОРА.. 12

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗХОДИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ В ЕТ “Дани – Йордан Цинцаров”. 12

1. Обща информация за ЕТ “Дани – Йордан Цинцаров”. 12

2. Отчитане на разходите в ЕТ “Дани – Йордан Цинцаров”. 12

3. Характеристика на сметките за отчитане на разходите. 14

4. Отчитане на разходите за обичайна дейност. 15

4.1. Отчитане на разходите по икономически елементи. 15

4.2. Отчитане на разходите по предназначение. 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 35

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 37

 


УВОД

 

В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговските предприятия. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Отчитането на разходите заема централно място в системата на комплексното отчитане на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите представляват основополагащ фактор, определящ цената на продукта или услугата, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите, както и влиянието на основните фактори, които ги обуславят.

В тази студентска научна разработка ще се обърне внимание на:

-                    Същност и класификация на разходите

-                    Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите

-                    Отчитане по икономически елементи

-                    Отчитане по видове дейности

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство.

Обект на изследване са разходите за дейността.

Основните задачи на изследването са свързани с проблемите, които съществуват в практиката по отношение отчитането на разходите за дейността.

Основната застъпена теза е, че правилното отчитане и управление на разходите е от първостепенно значение за постигане на желания финансов резултат и съответно рентабилност.

....................................................


 

ГЛАВА ВТОРА

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗХОДИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ В ЕТ “Дани – Йордан Цинцаров”

 

1. Обща информация за ЕТ “Дани – Йордан Цинцаров”

Дружеството ЕТ “Дани – Йордан Цинцаров” е създадено с решение на Пазарджишкият окръжен съд на 19.08.1992 г. от Йордан Венков Цинцаров. Седалището на управление е област Пазарджик, община Белово, град Белово, ул. Алеко Константинов 6. Адресът на управление е област Пазарджик, община Белово, град Белово, ул. Алеко Константинов 6.

Управител на дружеството е самият собственик – Йордан Венков Цинцаров. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Управителя организира и ръководи дейността на дружеството съобразно изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове. Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чужда валута, права на ползване и собственост върху вещи, нематериални права, включително обекти на интелектуална собственост и ноу хау, вземания и всякакви други права, които по действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружеството.

Предметът на дейност на дружеството е: Извършване на превози на територията на страната, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

...............................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

По правило всяко предприятие се създава за извършването на някаква дейност. Тази дейност се нарича основна. Предприятието може да извършва едновременно няколко основни дейности. В зависимост от направлението на дейностите, предприятията могат да се наричат производствени, селскостопански, търговски, строителни и т.н. Към основните дейности предприятията могат да развиват и спомагателни, странични и социално-битови дейности.

По принцип те се извършват за да подпомагат основната дейност и в известна степен са зависими от нея. В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на предприятията. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите представляват основополагащ фактор, определящ цената на търговската услуга, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите. Разходите представляват стойността на консумираните блага за определена организация. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам и за определянето на цените на стоките, услугите, продажбите и др. Всяка търговска фирма се стреми към осъществяването на минимум разходи и реализирането на максимум печалба. Това до голяма степен предопределя ролята и значението на анализа и оптимизирането на разходите. Групирането на разходите и тяхната класификация по различни признаци има значение за създаването на организация за тяхното отчитане, която е от значение за предприятията с оглед задоволяването на потребностите им от информация. Ако финансовото състояние на една фирма непрекъснато се влошава, то неминуемо трябва да си постави въпроса, доколко целесъобразно и ефективно тя разходва средствата си. Ако на базата на икономическия анализ и коректното отчитане на разходите успее да ги контролира и управлява правилно, то постигнатите резултати ще бъдат по - висока рентабилност, подобряване на финансовото състояние и стабилизиране позициите на фирмата на пазара.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Бакалова, В. Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката. София, Университетско издателство “Стопанство”, 2009

2.      Барбов, Т., Славов, Л. Организация на транспорта и транспортните тарифи. Варна, “Георги Бакалов”, 1983

3.      Башева, Сн., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д., Пожаревска, Р. Основи на счетоводството. София, ”Стопанство”, 2007

4.      Божков, В., Симеонова, Р., Цветков, Цв. Финансово счетоводство. Свищов, Академично издателство „Ценов”, 2004

5.      Божков, В., Симеонова, Р., Крушова, Д., Цветков, Ц. Финансово счетоводство. Велико Търново, ”Абагар”, 2009

6.      Василев, Е. Планиране на транспорта. София, ”Карл Маркс”,1982

7.      Велушев, М., Иванов, И. Практически курс по счетоводство. София, ”Авангард Прима”, 2008

8.      Дамянов, Д. Финансово счетоводство. Свищов, Академично издателство „Ценов”, 1999

9.      Дочев, М. Счетоводство. Велико Търново, ”Абагар”, 2004

10. Дурин, Ст. Международни счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти. Пояснения за прилагането им. София, ”Форком”, 1994

11. Дурин, Ст., Дурина, Д. Счетоводство на предприятието. София, ”ФорКом”, 2002

12. Дурина, Д. Счетоводни политики. Система от прилагани счетоводни сметки. София, ”Форком”, 2008

13. Ламбовска, М. Управление на разходите на предприятието. София, ”Тракия-М”, 2006

14. Михайлов, Д., Радонов, Д., Проданов, Г. Наръчник по финансова отчетност. София, ”Нова звезда”, 2006

15. Павлова М. Управленско счетоводство. ”Ромина”, 2002

16. Проданов, Г., Радонов, Д., Костадинова, З. София, ”Икономика прес” & ”Р-Консулт ЕООД”, 2009

17. Закон за счетоводството

18. МСС 14 – Отчитане по сектори

19. Националните счетоводни стандарти Обн. ДВ. бр. 30 от 7 Април 2005 г. Изм. в ДВ. бр. 86 от 26 Октомври 2007 г.

20. Национален сметкоплан. София, ИК „Труд и право”, 2002

21. Списание „Български законник” бр. 7/2007 г.

22. Списание “Наръчник на икономиста” бр. 12/2007 г.

......................................................

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

отчитане на разходи за дейността, същност и класификация на разходите, отрасъл транспорт, ЕТ “Дани – Йордан Цинцаров”, разходи по икономически елементи

 

 


Търси за: отчитане разходи дейността | същност класификация разходите | отрасъл транспорт | разходи икономически елементи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker