Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Бургаски свободен университет

Център по икономически и управленски науки

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

“Сравнителен анализ на използваните при оценката на кредитоспособността аналитични техники, възможности за усъвършенстване”

 

 

Специалност: Счетоводство и контрол

 

гр. Бургас

2005 г.

Съдържание

 

1. Рискове свързани с банковото кредитиране. 3

2. Управление на банковия риск. 24

3. Възможности за усъвършенстване методиките за оценка на платежоспособност – сравнителен анализ. 32

4.  Критерии за оценка на кредитния риск. 48

5. Параметри на потребителски кредити. 49

6. Процедура за предоставяне на потребителски кредити. 52

7. Ипотечни кредити за физически лица. 65

Използвана литература. 93

 

 

 

 

 

1. Рискове свързани с банковото кредитиране

 

 

Всяка кредитна операция е свързана с поемането на определена степен риск. Това налага необходимост от познаването на същността и многообразието на рисковете съпътстващи банковата дейност. Подценяването им води до значителни загуби и дори до фалити на банките.

Кредитния риск изразява неопределеността, която съществува по отношение възвращаемостта на главницата и лихвите по нея в желания от кредитора срок.

Кредитните операции са най-доходоносните, но и най-рисковите банкови операции. Това определя необходимостта от оптимизация на съотношението между риска и доходността при формирането на кредитния портфейл на банките.

Под кредитен риск се разбира вероятността клиентът по кредитната сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията на сделката. Това влияе върху ликвидността на търговските банки и ограничава възможностите им за отпускане на нови кредити.

Риска при отпускането на кредити е неизбежен. Най-елементарното обяснение е наличие на разлика във времето на отпускане на кредита и неговото погасяване. Времето е носител на множество рискове: инфлация, промени във валутните курсове, промени в стопанската конюнктура, в това число и в пазарите и др. Рискът и начините, по които той може да бъде разпознат, премерен и сведен до минимум, са особено важни за банките и особено за ръководството им, когато обмислят необходимостта от провизии за обезпечаване на несъбираемите и съмнителните кредити. Очевидно няма кредит лишен изцяло от риск. При всеки кредит без значение колко добре е обезпечен и независимо от това кой е кредитополучателя, съществува потенциална възможност банката да понесе загуби. Но има  разлика в размера на поемания кредитен риск. Банките проучват кредитоискателите най-вече за да установят тяхната кредитоспособност, за да са наясно с поемания риск.

……………………………………………..

 

3. Възможности за усъвършенстване методиките за оценка на платежоспособност – сравнителен анализ

 

Сравнение на предлаганите от няколко търговски банки потребителски и жилищни кредити.

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ

HVB Bank Biochim

HVB Bank Biochim предлага потребителски кредит с и без поръчители. Кредитите са за пълнолетни български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в страната, които работят на постоянен трудов договор, но не по-малко от 6 месеца без прекъсване към датата на кандидатстване за кредит; работят по договор за управление и контрол, но не по-малко от 6 месеца към датата за кандидатстване за кредит; упражняват свободни професии или медицинска практика по Закона за Лечебните Заведения (ЗЛЗ) от поне една година. Необходимо е приходите от дейността да постъпват по сметка в банката. Кредитите с 2 поръчители са от 1000 до 10 000 лева със срочност до 10 години. Нетният месечен доход на всеки един от поръчителите трябва да покрива месечната погасителна вноска по кредита.

Банките дават възможност за отпускане на потребителски кредит с един поръчител, когато съпруга/съпругата е съдлъжник по кредита и нетният му/й доход покрива погасителната вноска по кредита. Банката допуска избор между плаващи и фиксирани лихви.

…………………………………………….

 

Методиката за определяне платежоспособността на кредитоискателите за потребителски кредити в HVB Bank Biochim е опростена с използването на екселска таблица. След като се определи дали клиента може да получи желания от него кредит, цялото му кредитно досие се въвежда в програмен продукт, който регистрира кредитоискателите, води статистика за отпуснати и отказани кредити, съхранява пълните досиета на клиентите. Клиент, който не отговаря на изискванията за доход, получен от горепосочената таблица не се въвежда в програмата за регистрация на кредити. Кредитният портфейл все още се води и поддържа от клоновите и офисите със самостоятелен бюджет. За пълнотата и верността на данните в портфейла кредитният специалист(консултанта на граждани и консултанта на бизнес клиенти) задължително използват синтетична оборотна ведомост в началото на всеки месец.

В Райфайзенбанк (България) ЕАД методиката е следната: Тук, отговор на клиента, за това дали може да получи кредит се дава след като кредитният специалист въведе и обработи всички входни данни в програмния продукт. Ако клиента няма собствено жилище, живее под наем, няма автомобил, не е клиент на банката и семейният доход е точно два пъти по-голям от вноската и е равен на вноската плюс 50 лева на член от семейството, резултата от програмния продукт ще е отказване на кредита. Тази методика е много хубава, защото банката по този начин си подбира клиентите и не позволява на всеки да получи желания от него кредит.

От двете методики по полезна и по-добра е тази на Райфайзенбанк, като препоръчително е изискването за отношението дълг/доход да не е 50%, а 70%. Тази препоръка правя с цел клиентите, които желаят по-големи кредити и са платежоспособни да ги получат.

 

 

Използвана литература

 

1.      Стефанова Пенка, Банки и кредитно посредничество; София 2000 г.

2.      Адамов В., Холст Дж., Захариев А., Финансов анализ, В.Търново 2002 г.

3.      Николов Н. Финансови изчисления; Варна 1995

4.      Стефанова Пенка, Александров Ст. Банките и фирмите; София 1989 г.

5.      Орешарски Пл. Оценка на инвестиционните проекти; София 1992 г.

6.      Добинс Р.,Уил С. Практически съвети по финансов мениджмънт; София

7.      Банково право; Тракия 2000 г.

8.      Колев Николай.  Банково счетоводство; Казанлък 2000 г.

9.      Наредба №9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка; БНБ 2002 г.

 

 

Темата е разработена 11. 04. 2005 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2004 г.

 

Ключови думи:

оценка на кредитоспособност, банково кредитиране, оценка на инвестиционни проекти, критерии за оценка на кредитен риск, потребителски кредити, финансов мениджмънт, рискови експозиции на банките


Търси за: оценка кредитоспособност | банково кредитиране | оценка инвестиционни проекти | критерии оценка кредитен риск | потребителски кредити | финансов мениджмънт | рискови експозиции банките

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker