Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


Икономически   университет - Варна

Стопански  факултет

Катедра ,,Икономика и управление на индустрията”

 

 

 

Дипломна  работа

 

 на тема:

 

Анализ на финансовото състояние на  ,,Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев и насоки за неговото подобряване

 

 

Варна

2005

 

 

Съдържание

 

Увод. 4

 

Глава първа

Теоретико - методически основи на анализа на финансовото състояние. 5

1. Същност и съдържание на анализа на финансовото състояние. 5

2. Цел и необходимост от анализа на финансовото състояние. 8

3. Информационно осигуряване на анализа на финансовото състояние. 9

4. Показатели за анализ на финансовото състояние. 11

5. Методи за анализ на финансовото състояние. 20

 

Глава втора

Анализ на финансовото състояние на фирма ,,Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев  25

1. Особености  на стопанската дейност на фирма „Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев  25

2. Анализ на имуществената и капиталовата структура на фирма „Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев. 26

 

Глава  трета

Насоки за подобряване на финансовото състояние на фирма „Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев. 37

1.Изводи от направения анализ на финансовото състояние на фирма ”Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев. 37

2. Основни насоки и препоръки за подобряване дейността на дружеството. 39

 

Заключение. 43

Използвана литература. 44

Приложение. 45

 

 

 

 

Увод

 

 В условията на съвременно пазарно стопанство функционирането на дадено предприятие зависи  до голяма степен от неговата финансова стратегия. Разработването на стратегията е непрекъснат процес на избор на алтернативни решения. Разработената стратегия е модел на систематизация и концентрация на ресурсите на фирмата за решаване на онези цели и задачи, за които фирмата има възможност, а условията и предпоставките на околната среда са благоприятни.

Използването на определени  правила за разработване на стратегия би подпомогнало практикуващите финансови мениджъри да избягнат „подводните камъни”, които винаги съпровождат прилагането на нова методология. Тези правила трябва да са съобразени с реалните условия, в които фирмата съществува и да имат не толкова теоретичен, колкото практичен характер. Обосноваването на финансовата стратегия на фирмата се извършва със средствата и методите на финансово - стопански анализ.

Финансовият анализ е предпоставка за разкриване  на миналото развитие на фирмата и за определяне на бъдещата й политика. Чрез него се разкриват връзките между различни стопански явления и факторите, които ги обуславят, както и да се вникне в същността на производствената дейност. Резултатите от финансовия анализ са необходими както за текущото регулиране, контрол и управление на фирмената дейност, така и за  разработване на стратегии, свързани с бъдещото развитие в дългосрочен и краткосрочен план.

В условията на пазарна икономика просперитетът и оцеляването на фирмата зависят от ефективността на стопанската дейност.

В тази връзка целта на настоящата дипломна работа е да се анализира финансовото състояние на ,,Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев, като се търсят възможности за неговото подобряване.

Обект на изследването е фирма ,,Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев.

Предмет на изследването е финансовото състояние на анализираната фирма.

…………………………………………………

 

 

 

Глава втора

Анализ на финансовото състояние на фирма ,,Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев

 

 

1. Особености  на стопанската дейност на фирма „Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев

      

   През 1974 г. в град Гоце Делчев се създава цех за пластмасови изделия от поделението на завод „Владо Георгиев” (гр. Самоков) към „Стопански комбинат за битова химия” (с. Равно поле). През 1980 год. цехът преминава към разкрития филиал в град София, а през 1988 год. се отделя в завод за преработка на пластмаси „Пиринпласт” АД - град Гоце Делчев. През 1989 год. с решение на Благоевградския окръжен съд фирмата се пререгистрира като дъщерна фирма с наименование „Пиринпласт”, а през 1994 год. става акционерно дружество.

         От създаването си до днес фирмата се специализира в производството на пластмасови изделия, които се отличават с високо качество.

      Други дейности, с които се занимава „Пиринпласт” АД са научно - изследователска, проектантска, инженерингова дейност, лизинг, бартер, търговия  в страната и чужбина.

   Най-голям относителен дял в стопанската дейност на ,,Пиринпласт” АД има производството на полипропиленово велпапе. Предприятието е единствен производител на този продукт на Балканския полуостров. Чуждестранните поръчки почти изцяло определят и заемат производството. Това обаче ограничава възможността на фирмата да добие реална представа за пазара, за крайните потребители, за характера на сегмента, за равнището на цените на стоките или за изискванията на клиентите.

              На вътрешният пазар се е специализирала в изработването на изделия от пластмаса - полимерни мрежи, стоки за бита и селското стопанство, изделия за промишлеността и други.

       Чуждестранните партньори, с които фирмата работи са: „Коимжи”-Гърция, „Картон” и „Серимас”-Италия, „Картонпласт”-Германия, „ДАНАС”-Израел, а също и фирми от Турция, Швеция, Русия и други.

       За да функционира успешно фирмата системно трябва да анализира финансовото си състояние.

      Периодичните оценки дават възможност:

1. да се определят проблемните области, преди да са излезли от контрол; да се определят печелившите и непечелившите изделия;

2. да се определят областите от дейността на фирмата, които увеличават разходите и ако има възможност те да се намалят;

…………………………………………………. 

 

 

Заключение

 

   Финансовият анализ трябва да се провежда на всички равнища на управление и от всяка самостоятелна стопанска единица, тъй като чрез него може да се направи оценка на постигнатите резултати, да се разкрият факторите, които влияят върху тях (вкл. количествено измерване и отразяване на това влияние). Върху тази основа се създава възможност за съзнателно въздействие върху стопанските процеси, така че да се усилва положителното и да се притъпява негативното влияние на факторите. По този начин се посочват най-ефективните форми на организация на стопанските дейности и на пазара.

  Анализът на основните икономически  показатели  на ,,Пиринпласт” АД – гр. Гоце Делчев показа, че дружеството не е застрашено от банкрут в близко бъдеще. То е в добро финансово състояние. Това е видно от почти всички финансови резултати и най-вече от показателите за рентабилност и ликвидност.

  Дружеството проявява гъвкавост в сложната икономическа среда и успява да поддържа съотношението между реализирани приходи и извършени разходи на едно относително стабилно ниво.

  По-големият относителен дял на дълготрайните активи в имуществената структура води до стабилна и дългосрочна възвращаемост на активите.

………………………………………………

 

 

Използвана литература

 

1.   Дурин, Стоян, Ст. Александров, Финансово управление на фирмата, С, 2000

2.   Николов, Никола, Финансов анализ, Варна, Принцепс, 1995 г.

3.   Тимчев, Марко, Финансово - стопански анализ на фирмата. Общ практически курс, С., изд. Протед, 1994 г.

4.   Адамов, Величко и др., Финансов анализ, изд. “Абагар”, В. Търново, 1999 г.

5. Адамов, Величко, Финанси на фирмата, изд. “Абагар”, В. Търново, 2001 г.

6. Айнаджиев, Ангел Александров и др., Финанси на предприятието,  УИ “В. Априлов”, Габрово, 1999 г.

7. Грозданов, Борис, Финанси, изд. “Абагар”, В. Търново, част І и част ІІ, 1999 г.

8. Евтимов А. - “Големите проблеми на малката фирма”, сп. “Икономика”, м. май 2002 година.

9. Николов, Йордан,  Анализ на производствените фактори и на стопанската дейност на фирмата, изд. ТУ – Варна, 1999 г.

10. Николова, Надежда Димитрова, Финанси, изд. Институт за следдипломна квалификация, София, 2000 г.

11. Николов, Чавдар, Финанси на фирмата, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2001 г.

12.  Чуков, Красимир, Тимчев, М – Основи на икономическия анализ на стопанската дейност, София 2001 г.

13. Адамов, Захариев, Финансов анализ, В. Търново 1999 г.

14. Михайлов, М. и колектив – Финансово - икономически анализ на предприятието, Свищов 2003 г.

15. сп.,,Български счетоводител”, бр.5, 2000 год.

 

 

 

 

Темата е разработена 2005 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2004 г.

 

Ключови думи:

анализ на финансовото състояние на фирма, информационно осигуряване на анализ, анализ на имуществената и капиталовата структура, препоръки за подобряване дейността на фирма, модел на систематизация и концентрация на ресурсите на фирмата, рентабилност и ликвидност


Търси за: анализ финансовото състояние фирма | информационно осигуряване анализ | анализ имуществената капиталовата структура | препоръки подобряване дейността фирма | рентабилност ликвидност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker