Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

Магистърски проект

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки по примера на ТБ „МКБ Юнионбанк” АД

Специалност: Банково дело

Предмет: Банково дело

2008


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 3

ПЪРВА ГЛАВА.. 6

ИКОНОМИЧЕСКА И СЧЕТОВОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАСИВНИТЕ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ   6

1. Същност и характеристика на банковата дейност. 6

2. Икономическа характеристика на пасивните операции на търговските банки. 12

3. Отчитане на привлечения банков капитал. Характеристика и особености. 23

3.1. Организация и отчитане на привлечените средства по влогови и депозитни сметки. 25

3.1.1. Правна и икономическа характеристика на обекта на отчитане. 25

3.1.2. Общи условия за откриване, опериране, олихвявяне и закриване на влог. 26

3.1.3. Класификация на влоговете и депозитите. Обща характеристика на основните разновидности. 28

3.1.4. Отчитане на получените от търговските банки кредити. 41

3.1.5. Отчитане на банковите облигационни заеми (дългови финансови инструменти). 44

ВТОРА ГЛАВА.. 49

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК” АД.. 49

1. Общи параметри на банковата политика на ТБ МКБ Юнионбанк АД.. 49

2. Отчитане и оповестяване на финансовите отчети на банката. 56

3. Отчитане на капиталовите средства в банката. 66

4. Счетоводно отчитане на привлечените в банката средства. 91

5. Възможности за усъвършенстване на отчетния процес в ТБ МКБ Юнионбанк АД   109

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 113

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 115

 


Увод

 

Законът за кредитните институции определя банката като “акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск”[1]. Това определение за банките в най-обща степен характеризира тяхната роля, а оттам по метода на анализа дейността на банките се извежда и самата същност, мисия, цели, задачи и видове банкови услуги и сделки в България. Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат във активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни, застрахователни, доверителни и други операции.

Първо, банките ще бъдат институциите, които ще изградят, поддържат и контролират капиталовия, паричния и валутния пазар у нас. Без функционирането на тези финансови пазари, съществуването на пазарната икономика не е възможно. Банковата намеса и роля на паричните и капиталовите пазари е от особено важно значение, както за чуждестранните капитали, инвестиции и интерес към български предприятия, така и като цяло за развитието на паричната и кредитната политика в страната. Затова и този проблем е твърде актуален в днешно време.

Второ, банките в новата си роля ще имат за задача да привлекат колкото се може повече от наличните средства на националната икономика от сферата на бюджета в банковата сфера. Когато паричните ресурси в националното стопанство се разпределят не от бюджета, а от банките се получава еднопосочност в интересите на стопанската организация – кредитополучател, на кредитиращата банка и на цялата икономика. Това се постига с присъщите на банковия кредит лостове, които спонтанно задействат заинтересуваността на стопанския субект от ефективна стопанска работа. Без такава дислокация на финансовите средства излизането от кризата е невъзможно. Тази втора роля на търговските банки пряко се свързва с активните им операции на паричния и капиталовия пазар, на валутния и междубанковия пазар вътре и извън пределите на страната ни.

Актуалното звучене на темата относно привличането на капитали в банковото дело произтича от следните нови по своята същност елементи и събития: навлизането на иновациите, като следствие по-добрата грижа за клиента и възможности за предлагането на по-голямо разнообразие от банкови продукти и услуги; оптимизация на банковото дело /например оптимизиране на кредитните сделки на банките/; предлагането на по-качествени продукти и услуги и предлагането на нови методи и форми на обслужване; глобализация на банковото дело; конкретните изисквания и възможности на финансовата политика на правителството по отношение дейността на търговските банки в България и т.н.

Целите на дипломната работа пряко произтичат от актуалността на темата една търговска банка да бъде по-конкурентноспособна на банковия пазар, както и да изгражда ефективна маркетингова политика с оглед най-пълно и точно синхронизиране с основните иновационни тенденции в банковото дело (навлизането на стратегията „Allfinanz” по отношение всеобщото банково предлагане).

Целите в настоящата разработка са да дадат основна представа за основните проблеми пред търговските банки по отношение привлечения капитал и в частност в практическата част по отношение на ТБ „МКБ Юнионбанк”, как се изготвят финансовите отчети, на каква база се представя информацията в тях, какви са качествените им характеристики, кои са съставните им части и с какво се отличава всяка от тях.

Задачите пряко произтичат от поставената цел, а именно:

- да се анализира дейността на банките;

- да се анализира привлечения капитал от теоретична гледна точка и проблемите при отчитането му;

- да са направи практически анализ на действаща търговска банка в България по отношение начините за привличане на капитали, както и да се анализират основните проблеми при отчитането на привлечения капитал в банката;

Разгледано е и стратегическото управление в ТБ „МКБ Юнионбанк” по отношение общата политика на банката, начините за привличане на капитали, както и настоящите проблеми при тяхното отчитане.

С оглед актуалността на тематиката са използвани източници от няколко направления – актуални икономически статии, анализи и проекти по отношение развитието на банковото дело в България, иновациите и възможността да се изгради конкурентоспособен банков сектор; интернет източници по проблематиката; статии за развитието на банковия маркетинг на български и английски език, нормативна уредба.

........................................................

ВТОРА ГЛАВА

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК” АД

 

1. Общи параметри на банковата политика на ТБ МКБ Юнионбанк АД

MKB Unionbank e една от най-добре управляваните и най-добре позиционираните банки в страната. Има пълен банков лиценз и е упълномощена да извършва всички банкови операции, разрешени от българското законодателство. Оторизирана е от Министерство на финансите за обслужване на разпоредители с бюджетни средства.

На 3 май 2007 г. бе подписано споразумение, по силата на което унгарската МКБ Банк, част от групата на Байерише Ландесбанк, закупи 60% от акционерния капитал на Юнионбанк. Европейската банка за възстановяване и развитие запазва участие от 6%. Частните акционери, основатели на кредитната институция, запазват 34% от дяловете.

MKB Bank е третата по големина банка в Унгария като сума на активите. Към края на 2007 год. консолидираните общи активи, изчислени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (IFRS), възлизат на 13.1 млрд. лв. (6.7 млрд. евро). MKB Bank е универсална банка с четири основни дейности: корпоративно и институционално банкиране, финансиране на проекти, обслужване на малки и средни предприятия, банкиране на дребно и парични и капиталови пазари. MKB Bank е лидер на унгарския пазар на обслужване на местните компании и играе сериозна роля при финансирането на проекти, на недвижими имоти и при структурното финансиране. През последните няколко години в съответствие с новата си стратегия MKB Bank предприема динамична експанзия в сектора за обслужване на малките и средни предприятия и банкирането на дребно.

Към края на 2007 год. 89.61% от акционерния капитал на MKB Bank се притежават пряко от Bayerische Landesbank, една от водещите банки в Германия и Банка № 1 на Бавария. Общите консолидирани активи на групата BayernL B към 30 септември 2007 год. възлизат на 356.8 млрд. евро, а общият размер на капитала е 16.7 млрд. евро.

Мениджърският екип на MKB Unionbank е с доказан авторитет във финансовата сфера. Членовете му споделят общи ценности и стратегически цели

През 2007 г. MKB Unionbank отчита добро изпълнение на заложените цели за динамика и нарастване на бизнеса, като цяло. Банката запази установената тенденция за устойчив растеж и в края на годината нейните активи достигнаха 602,4 млн. лв., с което е отчетен ръст от 27 % спрямо 2006 година. В края на миналата година клиентите на банката вече са близо 60 хиляди, а отпуснатите кредити – нетно 351.3 млн. лв. при отчетен ръст от близо 28%. Привлечените средства се увеличиха с 55.5% до 486 млн. лв. Независимо от засилена та междубанкова конкуренция и протичащият процес на преструктуриране в банката, в резултат на провежданата политика и постигнатата бизнес активност през 2007 година, MKB Unionbank отчита следните позиции в банковата система на страната:

 

Показател

2007 г.

2006 г.

Дял от активите на банковата система

1,43%

1,44

Дял от предоставените кредити

1,57%

1,5 2%

Дял от депозитите от небанкови клиенти

1,66%

1, 43%

 

На 10 октомври 2007 година акционерния капитал на банката е увеличен с 25,000,000 лв. (25,000,000 акции с номинална стойност 1 лев за акция) и общият регистриран брой обикновени акции в края на годината е 40,411,765 (2006: 15,411,765 броя акции) с номинална стойност 1 лв. на акция (2006: 1 лв. на акция). Акционерният капитал е изцяло внесен, всички акции са равнопоставени и дават право на по един глас. Aкционери в Банката към края на 2007 година са:

 

Акционер

Участие

MKB BANK Nyrt

60.00%

Юнион Груп ООД

28.61%

Борас ООД

5.39%

Европейска банка за възстановяване и развитие

6.00%

................................................

3. Отчитане на капиталовите средства в банката

Изминалата 2007 г. се явява първият цял годишен период, в който МКБ Юнионбанк работи на българския пазар, като неразделна част от групата на МКБ/BayernLB. Постигнатите резултати са особено благоприятни, тъй като успоредно с процеса на преструктуриране и хармонизация със стандартите на Групата, Банката успя да увеличи значително своя бизнес и да подобри своите пазарни позиции. В условията на продължаващата силна междубанкова конкуренция продължи процеса на увеличение на клиентската база, особено в сегмента на индивидуалните клиенти. Новите възможности и увеличен потенциал, като част от силна международна банкова група, позволиха Банката по-уверено да се насочи към по-големи местни и чуждестранни клиенти, да развива нови форми на съвременно обслужване и партньорство. Постигнатите през 2007 г. добри резултати, новата съвременна бизнес платформа и значително увеличената дейност, създават предпоставки още през 2008 г. Банката да реализира нови, още по-амбициозни цели, които в непосредствена перспектива да й позволят да бъде сред най-големите водещи банки на страната.

 

Корпоративни клиенти

В съответствие със стартиралата от началото на 2007 г. сегментация на клиентите, групата на корпоративните клиенти включва две основни подгрупи фирмени клиенти – големи и институционални клиенти с годишни общи приходи от продажби или дейността над 25 млн. лева и подгрупата на средните клиенти, с общи приходи в рамките от два милиона лева до 25 млн. лв. Отчетените в края на 2007 г. резултати показват, че корпоративните клиенти са 979 броя, като реализираният кредитен портфейл е в размер на 375,5 млн. лв., а привлечените от тях финансови ресурси – 296,9 млн. лв. Брутните приходи от дейността на Банката с корпоративни клиенти за 2007 г. са в размер на 25,2 млн. лв. и съставляват 40,5 на сто от общия обем на приходите за годината.

Големи корпоративни и институционални клиенти

Изминалата 2007 г. е първата година на целенасочена активна дейност за навлизане на Банката в сегмента на големите корпоративни клиенти. Преориентацията към тази престижна група клиенти е в резултат на новия потенциал и възможности на Банката, като част от групата на МКБ/BayernLB. Постигнатите резултати за годината са обнадеждаващи, а планираните основни бизнес и балансови показатели са преизпълнени, независимо от факта, че организационното звено, отговорно за развитието на бизнеса на Банката в това направление, беше формирано и започна реална работа с клиенти към края на първото тримесечие. В резултат на активната политика за привличане на повече клиенти от този сегмент, през годината техният брой беше увеличен над два пъти и достигна 192 клиенти.

....................................................

5. Възможности за усъвършенстване на отчетния процес в ТБ МКБ Юнионбанк АД

През 2008 г. очакванията са България да продължи да поддържа висока динамика на икономическо развитие, като се предвижда ръстът на БВП да бъде около 6 на сто. Сред основните фактори на растежа отново трябва да бъдат преките чуждестранни инвестиции, чийто обем се очаква да се запази, допълнително повишаване обема на експорта, както и реализацията на първите проекти, подкрепени от структурните фондове на Европейския съюз. С високи темпове ще продължи развитието на секторите строителство, недвижими имоти (логистични центрове, търговски и бизнес площи), финансови услуги и търговия, за които се прогнозира да продължат да привличат най-много инвестиции.

За следващата година се очаква безработицата да се задържи на нивото 6,5 – 7 на сто. Предизвикателство ще бъде увеличаването на заетостта да бъде съпроводено и с по-висок ръст на производителността на труда, който все още е незадоволителен и влияе неблагоприятно на конкурентноспособността на икономиката. Ще нараства и дефицита на квалифицирани кадри, почти във всички сектори на икономиката, което може да се превърне в проблем за част от фирмите и техните планове за развитие. Въвеждането на единен общ подоходен данък от 10 на сто за работещите ще доведе до повече разполагаеми средства на домакинствата със средни и по-високи доходи, което от своя страна ще засили допълнително тяхното потребителско търсене. Очаква се намаляване на обема недекларирани доходи, както и увеличение на данъчните приходи в държавния бюджет. Предвижда се правителството със своята фискална политика да продължи да гарантира финансовата стабилност на страната. В тази насока с бюджета за 2008 г. е предвидено реализирането на излишък в размер на три на сто от БВП.

Сред основните рискове пред българската икономика за 2008 г. ще продължат да бъдат големия дефицит по текущата сметка (около 21% от БВП) и по-високо очаквано ниво на инфлация (около 7% средногодишна инфлация). Въпреки предвижданото увеличение на ръста на износа, вероятна е тенденцията търговският дефицит да се увеличава в резултат, както на нарастване стойността на вноса на енергийни ресурси, на стоките с инвестиционен характер, така и на силното потребителско търсене. Очакванията са този дефицит да се компенсира от притока на преки инвестиции, по-нататъшно нарастване външната задлъжнялост на частния сектор, както и чрез усвояване на средства от европейските фондове. Инфлационният процес, започнал от средата на 2007 г., ще бъде повлиян от тенденцията за сближаване на ценовите равнища с тези в ЕС, в следствие на ускореното интегриране на местния пазар в европейския и активният процес на конвергенция с икономиките на останалите европейски държави. Върху икономиката на страната определено задържащо влияние ще оказват тенденциите на международните парични и капиталови пазари за ограничаване на ликвидността и определено оскъпяване на финансовите ресурси.

....................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

Определено след въвеждането на Валутен борд, успоредното изграждане на рестриктивна фискална политика на Правителството и парично-кредитна на търговските банки даде положително отражение, както върху самата банкова система, а така също и върху развитието на финансовия и капиталовия пазар. Умелото съчетаване на стандартните банкови продукти и услуги с иновационните такива е неизменна крачка напред в банковото производство и грижата за клиента. Защото клиентът е основния актив на всяка една банка и нейната философия, цели, продуктов асортимент трябва да са ориентирани към най-пълно и най-добро задоволяване на клиента и неговите нужди /лансира се и идеята за конкретно банково обслужване – индивидуално и дял от частното и доверителното управление и банкиране/. Тук се  появава и тази банкова философия  на западните практики относно разглеждането на банката като “близката” банка или “своята” банка.

            Възможността за развитие на парично-кредитната политика в условията на паричен съвет и валутни ограничения, даде свободата на търговските банки в една изключително голяма степен да развиват своите активни банкови операции както на паричния и кредитния пазар, така и на валутния, на капиталовия /действайки като дилъри и доверително управление на фондове/, а така също и на финансовия пазар с цел глобализацията на финансовите услуги и продукти при всеобщото финансово предлагане. Паричната политика дава преимуществото на търговските банки да работят в тези условия като в значителна степен и да влияят на формирането на основните икономически ценности и процеси в страната. Наличието от своя страна на банкови иновации във всички сфери на банковото дело, доведе до възможността за укрепване доверието в самата банкова система, във възможността за привличане на нови инвестиции, в създаването на конкурентни предимства чрез разширения и актуализиран продуктов асортимент на всяка една банка.

            Тези положителни в по-голямата си част тенденции на сливания, поглъщания, инвестиции и обща консолидация в банковата сфера са една положителна насока на работа в общата икономическа перспектива на развитие при пълноправното ни членство в Европейския съюз с възможността страната ни да разполага с модерна и стабилна банкова основа, на която да надгражда финансовите и капиталовите пазари като институции и работа в икономически аспект. Страната ни вече е изградила основните насоки на работа, които предстои терълва да развива, разширява и институционализара, за да може нашата банкова система да стане на европейско равнище на обслужване, стабилност и иновационна работа в своя продуктов асортимент.

Степента на банково посредничество в една съвременна икономика корелира пряко с икономическата и инвестиционна активност. От своя страна устойчивите институционални решения и цялостната политико-социална стабилност в страната въздействат върху склонността на мениджмънта на търговските банки да разширяват своята кредитна активност, респ. да повишават степента на банково посредничество.

Към 1993 г. активите на търговските банки у нас се оценяват на близо 25 млрд. USD, макар че до голяма степен тази оценка е нереална и фиктивна. Причината е в големия обем несъбираеми кредити, свързани най-вече с отпадащите и изоставащи държавни предприятия. Събитията от 1996-97г. отмиват пяната в банковите активи и тяхната стойност се оформя на повече от 4 пъти по-ниско равнище. В следващите една-две години степента на банково посредничество достига до рекордно ниски стойности - активите на банковата система спадат до около една трета от БВП.

От края на миналия век започва процес на постъпателно нарастванена банковото посредничество. Той се свързва както с цялостното подобряване на икономическата ситуация в страната, така и с приватизацията на държавните търговски банки. Към отминалата 2006г. степента на банково посредничество вече достига до около 90% от БВП, т.е. бележи чувствително възходящо развитие. Новият мениджмент на търговските банки преценява условията за банкиране у нас като благоприятни, поради което разширява кредитната си активност.

Показателно е, през последните 4-5 години рентабилността на собствения капитал на търговските банки у нас се поддържа на равнище от около 17%, а през миналата 2006 г. се повишава до 18.4%! При това разходите по икономически елементи (т.е. разходите, свързани с поддържането на банковата администрация) остават достатъчно високи - за последната 2006 г. например те са повече от половината от приходите от лихви.

България има нужда от по-нататъшно разширяване на банковото посредничество. Показателно е, че в развитите страни активите на търговските банки превишават БВП с повече от 2.5 пъти. При това, както статистиката показва, поддържането на приличен икономически растеж и още повече - неговото ускоряване, изисква и предполага засилване на банковото посредничество


ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Вачков, Ст. „Същност на банковото дело”. Варна. 2000 г;

2.      Грозданов, Б.,”Финанси”; изд.”Абагар” В. Търново; 1998 г.;

3.      Джонсън, Ф.,”Банков мениджмънт” ; изд. „Принцепс”; 1999 г.;

4.      Дурин Ст., Годишен финансов отчет, ИК труд и право, 2005.

5.      Душанов И., Димитров М., Курс по счетоводство на предприятието С. 2005.

6.      Йотов, С.,”Ипотечният пазар в България”; изд. „Сиела”;2001 г.;

7.      Колев Н., Банково счетоводство, Ирита 2000 г.;

8.      Костов, Н. „Банково счетоводство”. Казанлък 2000 г.; с. 6-11;

9.      Костова, Н. „Диагностика на търговските банки”. С. 2004 г.;

10. Манчев, Цв. и др., “Пари, банки и парична политика”, СУ “КЛ. Охридски”, С., 1998 г.;

11. Меразчиев В., доц. д-р Баташки Г., Банково счетоводство, Свищов 2002

12. Младенов, М., ”Пари,банки и кредит”; изд. „Принцепс”; 1998 г.;

13. Неновски, Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория” ; Акад. Изд. ”М. Дринов”; С.; 2001 г.;

14. Николов,Н., ”Финансови изчисления”; Част І ,ІІ ; изд. ”Стопанство” УИ; 1997 г.; 

15. Пергелов К., доц. д-р Стоянов Ст., Счетоводство но банките, София,”Люрен”, 1994.

16. Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия-М”, С., 2000 г.;

17. Стефанова, П., ”Банки. Вътрешни и международни плащания”, изд.”Тракия-М”, С., 2000 г.;

18. Стефанова, П., ”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”;С.; 1994 г.;

19. Стоянов Ст., гл. ас. Пожаревска Р., гл. ас. Рангелова Р., Счетоводство на банките, ФорКом 2003.

20. Тимчев,М.,”Финансово-стопански анализ”; изд. „Тракия-М”, С.,1999 г.;

21. Хърсев Е., авторски колектив, Наръчник по банково счетоводство, София, БНБ, 1993.

22. Международни счетоводни стандарти, Нова звезда 2003, с. 226

23. Банков сметкоплан

24. Закон за БНБ с Указ N 215 в Държавен вестник, брой 46 от 10 юни 1997 год.

25. Закон за счетоводството; В сила от 1.01.2002 г. Обн. ДВ. бр. 98 от 16 Ноември 2001 г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 96 от 29 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр. 102 от 20 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 33 от 21 Април 2006 г.

26. Закон за кредитните институции

27. "Банково право"- сборник нормативни документи

28. Наредби на БНБ.

29. www.bnb.bg

...................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Най-новите данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

пасивни банкови операции – икономическа и счетоводна характеристика, привлечен банков капитал – характеристика и особености, влогови и депизитни сметки, отчитане на банкови облигационни заеми и финансови отчети, ТБ „МКБ Юнионбанк” АД

 [1] Виж за повече подребности Закон за кредитните институции.


Търси за: пасивни банкови операции икономическа счетоводна характеристика | привлечен банков капитал характеристика особености | отчитане банкови облигационни заеми финансови отчети | „МКБ Юнионбанк

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker