Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

на тема:

„Съставяне на индивидуален сметкоплан”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

Глава първа. Същност на сметкоплана. 5

1. Определение за сметкоплан.. 5

2. Определение на индивидуален  сметкоплан. 9

3. Класификационни признаци за изграждане на индивидуален сметкоплан.. 10

Глава втора: Съставяне на индивидуален сметкоплан.. 19

4. Обща характеристика на националния сметкоплан.. 19

5. Съставяне на индивидуален сметкоплан в “АБ АРГО” – София. 19

6. Различия на индивидуалния сметкоплан в “АБ АРГО” – София в сравнение с националния сметкоплан. 58

7. Възможности за подобряване на индивидуалния сметкоплан в “АБ АРГО” – София. 77

Заключение. 80

Използвана литература. 82

Приложения. 83

....................................................................................................................................

2. Определение на индивидуален  сметкоплан.

Важна част от цялостния икономически модел, който се налага в България, е счетоводният модел за отчитане дейността на предприятието в рамките на отчетния период. Функционирането на счетоводния модел осигурява провеждането на счетоводна политика, част от която е индивидуалният сметкоплан на предприятието. Съгласно Закона за счетоводство текущото счетоводно отчитане се организира по реда на действащото в страната счетоводно законодателство и по утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан. Наличието на този специфичен вътрешен нормативен акт е важно условие за правилното организиране и функциониране на счетоводния модел в предприятието.

Разработването на индивидуален сметкоплан от всяко предприятие не е нова постановка на закона, която значително доближава българската счетоводна практика до световната. Несъмнено с този регламент се дава максимална свобода и възможност за творчество на счетоводната колегия. Не на последно място е и възможността индивидуалният сметкоплан да бъде изготвен съобразно спецификата на дейността и възприетите други елементи на счетоводната политика на конкретно от предприятие. База за разработването на индивидуален сметкоплан на предприятието е националният сметкоплан. За разлика от действащата нормативна база до края на 2001 г., която включваше националния сметкоплан като задължителен елемент на националното счетоводно законодателство, сега той има препоръчителен характер. Наличието на национален сметкоплан за стопанската дейност, макар и с препоръчителен характер, е условие за правилното организиране и на индивидуалния сметкоплан на предприятието и оттам за правилното организиране и осъществяване на двустранното счетоводно записване. В резултат на всичко това и според изискванията на Закона за счетоводството от Комисията по счетоводно законодателство към ИДЕС е разработен национален сметкоплан за стопанската дейност. Публикуваният сметкоплан предоставя възможност за известна дискусия по него. В съответствие с това целта на настоящата дипломна работа е да се направи анализ на някои моменти в националния сметкоплан за стопанската дейност и да се обосноват предложения за решаването на съответни проблеми при съставяне на индивидуалните сметкопланове от предприятията, без да се претендира за абсолютна изчерпателност на разглежданите въпроси. В изложението ще се следва последователността на отделните части и глави на националния сметкоплан за стопанска дейност.

Мога да направя следното определение за индивидуален сметкоплан: предприятията с нестопанска цел съставят индивидуален сметкоплан, в който те предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тази дейност. Той е съставен от сметките, които са представени в Националния сметкоплан.

.....................................................................................................................................

5. Съставяне на индивидуален сметкоплан в “АБ АРГО” – София

Сметки за капитали:

В раздела са включени счетоводни сметки, предназначението, на които е да се използват за отчитане на собствените и на привлечените отвън капитали на “АБ АРГО” – София. В обхвата на собствените капитали се отнасят: основният капитал и капиталовите резерви, специфичните некапиталови резерви и финансовите резултати.

В групата са включени счетоводни сметки, предназначени за отчитане: на капитала на “АБ АРГО” – София - регистриран и неподлежащ на регистрация съгласно изискванията на действащото търговско законодателство; на ликвидационния капитал при несъстоятелност и ликвидация; на премиите, свързани с капитала, както и на отбивите (сконтото) при формирането и оперирането с капитала на предприятието.

Сметка 101  Регистриран капитал

Сметката е предназначена за отчитане на основния на “АБ АРГО” – София капитал, чийто размер се регистрира в съда при създаване на предприятието по силата на изискванията и разпоредбите на действащото търговско законодателство.

Сметка 101 Регистриран капитал е пасивна балансова счетоводна сметка.

В счетоводния баланс регистрираният капитал се записва в пълния му стойностен размер, без оглед на това дали той е внесен изцяло, или е частично внесен в предприятието от неговите съдружници, респ. акционери.

Към сметка 101 Регистриран капитал се откриват и водят следните сметки:

1011   Регистриран капитал - непоискан;

1012  Регистриран капитал - внесен;

1013   Регистриран капитал - невнесен и непросрочен;

1014  Регистриран капитал - невнесен и просрочен.

Чрез сметка 1011 се отчита записаният в търговския регистър капитал в размер, предвиден за дружеството в Търговския закон или в друг нормативен или вътрешен акт. Чрез сметка 1012 се отчита частта от записания капитал, която е внесена от съдружниците, респ. акционерите на търговското дружество. Записаният, но невнесен капитал в рамките на законовите срокове или в сроковете, предвидени в дружествения договор, респ. в устава, се отчита чрез сметка 1013. Чрез сметка 1014 се отчита просроченият (невнесеният в сроковете, предвидени в закон или в дружествен договор, респ. в устав) регистриран в съда капитал на предприятието.

Аналитичното счетоводно отчитане на регистрирания капитал се осъществява с цел получаването на счетоводна информация за:

а) дяловете на собствениците (съдружниците), за обикновените или акционерните дялове, за дела на държавата и друга подобна информация за дялове или части от капитала;

б) размера на вноските от всеки съдружник;

в) промените в първоначално формираните дялове;

Сметка 102  Капитал, неподлежащ на регистрация

Сметката е предназначена за отчитане на капитали, които по силата на действащото търговско законодателство не подлежат на регистрация в съда. Величината на капитала, неподлежащ на съдебна регистрация, се определя от собственика (собствениците) на “АБ АРГО” – София. Сметката е пасивна.

................................................................................................................................................

Сметка 111  Общи резерви      

Сметката служи за отчитане на формираните чрез отчисления от балансовата печалба на “АБ АРГО” – София резерви, предназначени за покриване на загуби и за цели, указани в действащите законови актове, устави и учредителни договори. Тук се отчитат задължителните резерви, образувани съгласно изискванията на Търговския закон, както и преотстъпените данъци по ЗКПО.

Организацията на аналитичното счетоводно отчитане на общите резерви следва да се основава на предвидения им целеви характер и предназначение.

Сметка 111 Общи резерви се дебитира:

1)     При изразходване на средства от резервите за определените цели - срещу кредитиране на сметките от група 50 Парични средства;

2)     При покриване на загуби на предприятието от резервите срещу кредитиране на сметка 121 Непокрита загуба от минали години;

3)     При формиране на капитала в резултат на постановена несъстоятелност и ликвидация - срещу кредитиране на сметка 104 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация;

Сметка 111 Общи резерви се кредитира:

При заделяне на части (или изцяло) от балансовата печалба (т.е. след данъчно облагане на печалбата на предприятието) за резерви - срещу дебитиране на сметки от група 12 финансови резултати.

Сметка 111 Общи резерви е пасивна счетоводна сметка.

В счетоводния баланс наличните в края на отчетния период общи резерви се показват на отделен ред по статия „Целеви резерви" на група „Резерви" - в първия раздел на пасива на баланса - „Собствен капитал".

................................................................................................................................................

Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

Сметката е предназначена за отчитане на финансовия резултат от дейността на предприятието през отчетния период. В счетоводния баланс дебитното салдо по тази сметка, което показва загубата от текущата година, се отразява като отрицателна величина в пасивната страна на баланса.

Печалбите и загубите може да се отчитат аналитично съобразно техния произход - по видове дейности, по центрове на отчитането и по други признаци, възприети от ръководството на предприятието. Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година се дебитира:

1)     При отнасяне на отрицателния резултат от продажбите – срещу кредитиране на сметките от група 70 Приходи от продажби и други приходи от обичайна дейност;

2)     При приключване на сметките от групи 62 Финансови разходи и 69 Извънредни разходи - в края на отчетния период, срещу кредитиране на сметките от тези групи;

3)     При начисляване на данъци от печалбата - срещу кредитиране на сметки 451 Разчети с общините, 452 Разчети за корпоративен данък и 459 Други разчети с бюджета и с ведомства;

4)     При отнасяне на печалбата от предходната година по сметка 122 Неразпределена печалба от минали години - срещу кредитиране на тази сметка.

Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година се кредитира:

1)     При отнасяне на печалбата от обичайната дейност на предприятието в крайния финансов резултат за годината - срещу дебитиране на сметките от група 70 Приходи от продажби и други приходи от обичайна дейност;

2)     При приключване на сметките от групи 72 Финансови приходи и 79 Извънредни приходи - срещу дебитиране на съответните сметки от тези групи;

3)     При приключване на сметката (при загуба) - срещу дебитиране на сметка 121 Непокрита загуба от минали години.

.....................................................................................................................................

7. Възможности за подобряване на индивидуалния сметкоплан в “АБ АРГО” – София.

АБ АРГО” – София е една от многото фирми, които още преди да започнат да функционират добре и да реализират печалба, трябва да преминат през най-тежкия период от развитието на икономиката в България - държава, която навлиза в реални пазарни отношения.

Във “АБ АРГО” – София на тези етап анализ в детайли не е правен, но настъпва моментът на заинтересованост и от финансовите факти. Анализиращият екип трябва да обърне внимание на способността на фирмата да посрещне текущи задължения, истинската стойност на различните активи, размера и характера на пасивите, способността за генериране на ресурси и способността за добра възвръщаемост на инвестициите, способността да издържа на възмогни спънки и препятствия от външни или от вътрешни източници, способността да събира нови средства, когато е нужно и т.н.

Изводите се правят основно върху текущия финансов анализ от анализаторите и ръководството на предприятието и те са свързани с ефективното до момента производство и продажби във фирмата и преките възможности за неговото увеличаване, както и върху индивидуалния сметкоплан на фирмата (с разработването на нов производствен цех, както и с увеличаване на дистрибуционните канали на фирмата).

Препоръките относно индивидуалния сметкоплан на предприятието могат да се дадат в следните няколко насоки на работа по отношение подобряване и стабилизиране на основни икономически и фирмени показатели като стабилност и увеличаване на приходите, намаляване и оптимизиране на разходите, висока степен на устойчивост, намаляване на задълженията и съкращаване на сроковете за разплащане и т.н.

В заключение можем да кажем, че “АБ АРГО” – София, независимо от трудностите в условията на прехода е успяла да намери своето място на пазара и да функционира на него успешно вече  няколко години. Това е резултат от взаимната съгласуваност между входа и изхода на логистичната й система. На този етап от развитието си фирмата вече има стабилни отношения с външната среда, благодарение на връзката и последователността, в която протичат процесите на производство и реализация на готовата продукция.

Модел на примерен индивидуален сметкоплан в “АБ АРГО” – София е представен в Приложение 2.

...............................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Данни, предоставени от финансовия и счетоводен отдел на “АБ АРГО” София за 2006 и 2007 г. – Баланс на предприятието; Отчет за приходите и разходите; Отчет за собствения капитал; Отчет за приходите от дарения; Отчет за паричните потоци; Отчет за извънредните приходи и финансирания; Одиторски доклад за 2006 и 2007 г.; други приложения към ГФО.

2.      НАЦИОНАЛЕН сметкоплан. София, Труд и право, 2002.

3.      ПРИМЕРЕН национален сметкоплан. Свищов, АИ Ценов, 2002

4.      Практически наръчник. Първо издание. С. РААБЕ България ЕООД, 2004 г.

5.      Дурин, С. Д., Дурина, Счетоводство на предприятието, С., 2001 г.

................................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2007 г.

            Съдържа графики и таблици.

            Ключови думи: сметкоплан, индивидуален, национален, дебит, кредит, сметка, група, приходи, разходи, счетоводен баланс, печалба, загуба, заеми, ДМА, АБ Арго София,

 

 


Търси за: сметкоплан | дебит | кредит | сметка | счетоводен баланс | печалба | загуба | заеми | ДМА | Арго София

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker