Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Счетоводство и контрол

 

 

На тема:

Счетоводни регистри и техника на счетоводните записвания. Същност и видове счетоводни регистри. Грешки при счетоводните записвания

 

 

 

 

Специалност: Счетоводство и контрол

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Счетоводни регистри и техника на счетоводните записвания. 3

1.1. Способ на двойното записване по счетоводните сметки. 8

1.2. Същност и предназначение на системата на счетоводните сметки. 10

1.3. Същност и строеж на счетоводната сметка. 11

1.4. Модели счетоводни сметки. 13

1.5. Синтетични и аналитични сметки. 13

2. Същност и видове счетоводни регистри. 14

2.1. Счетоводни регистри според мястото на съставянето им.. 15

2.2. Счетоводни регистри според предназначението им.. 15

2.3. Счетоводни регистри според реда и бремето на съставянето им.. 16

2.4. Счетоводни регистри според начина на съставянето им и според обобщеността на данните  16

3. Грешки при счетоводните записвания. 18

Използвана литература. 20

 

 


1. Счетоводни регистри и техника на счетоводните записвания

 

Текущото отчитане на стопанските операции в системата на счетоводните сметки се извършва в съответствие с принципа за документалната обоснованост въз основа на предварително съставени счетоводни документи. Това се постига чрез счетоводния способ документиране. Чрез този способ, от една страна, се удостоверява, а, от друга, се регистрира съдържанието на стопанските операции по място, време на възникване и отговорни изпълнители. От една страна, документирането отразява логико-познавателен процес, тъй като всеки познавателен процес започва с наблюдаване на обекта и описателното му възприемане, т.е. до неговото първично отразяване. От друга страна, документирането е способ с техническо предназначение, тъй като чрез него се осъществяват операциите по събирането, съхраняването и систематизирането на първичната информация.

Документите са материални носители на счетоводна информация, писмени свидетелства, доказателства за извършените стопански операции. в някои документи се съдържат и нареждания или разрешения за извършване на стопански операции. Те могат да бъдат хартиени носители във вид на специални книжни бланки, оформени в съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове – Закона за счетоводството, примерния национален сметкоплан и счетоводните стандарти. За счетоводни документи се считат и получените в или издадени от предприятието носители на информация чрез фотокопирна техника, телефаксна апаратура и други технически средства, оформени с подписите на лицата, които са ги изпратили или получили.

 

……………………………..

 

Документите имат информационно, правно, контролно и организационно-управленско значение.

Информационното значение на документите се изразява в това, че те са носителите на първична или обобщена информация, въз основа на която се съставят счетоводните статии и се извършват записванията в счетоводните сметки. Счетоводните документи са основания за записванията в синтетичните и аналитичните сметки. Нито една стопанска операция не може да бъде отразена в системата на сметките, ако не е регистрирана със съответен документ, съдържащ всички задължителни реквизити и оформен по правилата и изискванията за формата и съдържанието на документите.

Правното значение на документите се изразява в юридически доказателствената сила на съдържащата се в тях информация. Благодарение на това юридически доказателствена сила получава и информацията от счетоводните сметки, което е твърде важно при уреждане на сметните взаимоотношения между предприятията при определяне на имуществената отговорност за причинени вреди от отделни лица, при решаването на съдебни спорове от съдилищата и т.н.

Контролното значение на документите се свързва с възможностите, които се предоставят чрез тях за упражняване на вътрешния и външния, текущия и последващия контрол върху стопанската дейност на предприятието, върху действията или бездействията на ръководството на предприятието, върху работата на материалноотговорните лица и на останалите работници и служители, за установяване на нарушенията на законите, отклоняване на средства, липсите, разхищенията, брака и пр. по вина на конкретни лица. Документите се използват и при извършване на съдебно-счетоводни експертизи и др.

 

……………………………….

 

При автоматизираната обработка се осигурява счетоводна информация във вид на машинограми и видеограми. Могат да се отпечатват следните видове машинограми:

а) дневник за въведената информация в компютърната система. Машинограмата е хронологичен дневник, който се отпечатва при въвеждане на информацията от първичните документи;

б) дневник за сметката. Машинограмата съдържа аналитична информация с идентифициращи реквизити, осигуряващи Връзка с първичните документи по всяка счетоводна сметка, в резултат на което се формира информационна база от данни. Чрез систематизация на информацията се осигурява получаването на машинограми за всяка счетоводна сметка в разрези съобразно предвидената аналитичност за групата аналитични сметки, водени към всяка синтетична сметка, включително оборотите, началните и крайните салда;

В) главна книга. Тази машинограма осигурява информация за оборотите по дебита на всяка синтетична сметка в кореспонденция с всички други счетоводни сметки и за оборотите по кредита на всяка синтетична счетоводна сметка в кореспонденция с всички други счетоводни сметки, както и салдата по сметките;

г) други машинограми, чиято информация служи за съставяне на счетоводни записвания или за отразяване състоянието на активи и пасиви на предприятието.

 

……………………………

 

2.4. Счетоводни регистри според начина на съставянето им и според обобщеността на данните

Според начина на съставянето им и според обобщеността на данните - единични и натрупващи или сборни.

Единичните документи се съставят еднократно и могат да отразяват една или едновременно няколко еднородни операции. Такива са касовите ордери, исканията, складовите разписки, фактурите и т.н. Те могат да бъдат едноредови - съдържащи само един първичен показател (една документопозиция) или многоредови, чрез които се отразяват повече от една операция и които съдържат няколко първични показателя (няколко документопозиции). Единичните документи са винаги първични документи, съставяни ежедневно за съответни операции.

Натрупващите и/или сборните документи служат за постепенно отразяване на множество операции по реда на извършването им през течение на даден период – седмица, десетдневка, месец и пр.

 

…………………………………

 

 


Използвана литература

 

1.                  Закон за счетоводството; изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008.

2.                  Божков, В., Г. Илиев и Л. Петров Счетоводство. Свищов, АИ “Ценов”, 2004.

3.                  Петров, Л. Основи на счетоводството. София, Мартилен, 2002.

4.                  Дурин, Ст. и Д. Дурина, Счетоводство на предприятието. София, ФорКом, 2002.

5.                  Душанов, Ив. и М. Димитров. Курс по счетоводство на предприятието. София, 2001.

6.                  Божков, В. и Г. Илиев, Основи на счетоводството. София, ФорКом, 2001.

7.                  Дочев, М. Счетоводство. В. Търново, АБАГАР, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

същност и видове счетоводни регистри, техника на счетоводните записвания, Закон за счетоводството, счетоводни статии, синтетично и аналитично счетоводно отчитане, двойно записване по счетоводните сметки, система на счетоводните сметки, модели счетоводни сметки, грешки при счетоводните записвания

 


Търси за: същност видове счетоводни регистри | техника счетоводните записвания | Закон счетоводството | счетоводни статии | синтетично аналитично счетоводно отчитане | система счетоводните сметки | модели счетоводни сметки | грешки при счетоводните записвания

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker