Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Анализ на собствения капитал на Е.ОН България Мрежи АД

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Анализ на собствения капитал на фирмата. 3

2. Съставни елементи на собствения капитал.. 5

3. Етапи на анализ на собствения капитал. 6

4. Описание на дейността на „Е.ОН България Мрежи” АД.. 10

5. Финансово – счетоводен анализ на собствения капитал на Е.ОН България Мрежи АД. 11

...........................................................................................................................................

3. Етапи на анализ на собствения капитал.

Анализът на собствения капитал протича в няколко етапа.

            На първия етап е необходимо да се даде оценка на неговата величина. Тази задача има важно значение, тъй като, от една страна, се получава представа за икономическата мощ на предприятието, а от друга - тя е основа за изчисляване на редица други относителни показатели със самостоятелно място не само при анализа на собствения капитал, но и на дейността на предприятието като цяло.

Като се има предвид елементите на собствения капитал, той може да бъде положителна или отрицателна величина:

СК = ОК+Р ± ФР + НПМГ-НЗМГ, където

ОК - основен капитал;

р - резерви;

ФР - финансов резултат (печалба или загуба от текущата година);

НПМГ - неразпределена печалба от минали години;

НЗМГ - непокрита загуба от минали години.

Необходимо да се установи дали размерът на нетните активи в края на анализирания период се съхранява в сравнение с този в началото на годината:

∆JCK=CKк - СКн

Според финансовата концепция поддържането на капитала е налице, когато източниците на увеличения на собствения капитал през текущата година са поне равни или превишават намаленията, Т.е. положителният знак свидетелства за нарастване и, следователно за съхранение на капитала. Ако намаленията са в по-голям размер, това е важен сигнал за развитието и бъдещото функциониране на предприятието. Възможно е да се стигне до т.нар. декапитализация, при която собственият капитал е в по-малък размер от обявения при съдебната регистрация основен капитал. Другият по-лош вариант е, когато собственият капитал е отрицателна величина. Това означава, че предприятието продължава да съществува благодарение на привлечени чужди средства.

................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Доц. д-р Георги Тодоров - Финансово счетоводен анализ на предприятието – Варна, 2008 г.

2.      Годишен финансов отчет на „Е.ОН България Мрежи” АД, към 31 Декември 2008 г. – Публикуван в Търговския регистър

3.      МСФО

4.      Ciela 5.0 – Правен и справочен софтуер

5.      www.oudit.info

................................................................................................................................

Темата е изготвена януари 2010 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Темата съдържа множество формули и таблици.

Ключови думи: анализ, собствен капитал, елементи, етапи, Е.ОН, финансов аспект, счетоводен аспект, резерви, финансов резултат, печалба, загуба, дивиденти, тантиеми, отчети, търговски регистър, финансови отчети

 


Търси за: анализ | собствен капитал | елементи | финансов аспект | счетоводен аспект | резерви | финансов резултат | печалба | загуба | дивиденти | отчети | търговски регистър | финансови отчети

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker