Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Хармонизация на облагането с ДДС в ЕС”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Резюме. 3

1. Данъчна политика на ЕС по отношение на облагането с Данък добавена стойност. 3

1.1. История на ДДС в ЕС. 3

1.2. Кратък анализ на историята на ДДС в ЕС.. 5

2. Хармонизация на облагането с Данък добавена стойност в ЕС. Етапи. 6

2.1. Първи етап от хармонизирането на ДДС в ЕС. 6

2.3. Трети етап от хармонизирането на ДДС в ЕС.. 11

Заключение. 11

Използвана литература и информационни източници:. 13

...........................................................................................................................................

1. Данъчна политика на ЕС по отношение на облагането с Данък добавена стойност.

1.1. История на ДДС в ЕС.

Първата държава в света, която въвежда ДДС е Франция. Наименованието му е Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Първите стъпки относно въвеждането на този данък са направени малко след Втората световна война, през 1948 година, като в началото се е облагал само Индустриалния сектор. Постепенно обхвата данъка се разпростира, разширява се кръга на облаганите дейности и така през 1968 година са обхванати всички сектори. Тогава се въвежда основна ставка 16, 66, която е променяна 18 пъти. Последната промяна е от 1 април 2000 година. Тогава данъкът е намален от 20, 6 на 19,6 процента.

Три месеца след приемането на Първата и Втората директива, които поставят началото Общата система по ДДС, Дания въвежда ДДС. Той започва да се начислява от 3 юли 1967 година. Използва се само една основна ставка в размер на 10 процента. От въвеждането на този данък стойността му се променя 9 пъти. В момента ДДС е най-висок в ЕС – 25 процента, наред със Швеция. Въпреки, че Швеция също е с една от най-високите ставки в Общността, запазва практиката на намалените ставки, съответно на 6 за определени транспортни услуги, а 12 процента за услуги в хотелиерският бизнес.

Към страните с високи основни данъчни ставки по ДДС, като Швеция, Дания, спада и Финландия с 22 процента. Интересното за Финландската практика, подобно на Испания, е че  данъчният кредит, не се прилага.  Но за разлика от Финландия, Испания се отличава с една от най-ниските данъчни ставки по ДДС, 16 процента. Същото се отнася и за Германия, където ставката е 16 процента. В Германия фирмите, които внасят или изнасят стоки и услуги трябва да имат задължително ДДС идентификационен номер, който получават от Министерството на финансите. Силно са развити  законодателните мерки във връзка с нарушенията по ДДС, като най-сериозното наказание е 10 години затвор. 

................................................................................................................................

2.3. Трети етап от хармонизирането на ДДС в ЕС

С директивата на Съвета 2010/0179 се изменя Директивата за ДДС. Правна основа на предложението е член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Периодът на прилагане на минималната стандартна данъчна ставка по силата на член 97, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО изтича на 31 декември 2010 г., това предложение има за цел да предостави възможност на Съвета да удължи периода на прилагане на същата ставка. Съответно минималната стандартна ставка на ДДС се определя на 15 % за период от пет години, считано от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2015 г. Комисията очаква също така Съветът да поднови изявлението за вписване в протокола от заседанието, договорено на по-ранен етап, относно разликата между най-ниските и най-високите ставки, прилагани за един и същ период.

Предвид факта, че Комисията не е получила конкретно възражение относно правилата за прилагане на стандартната ставка на ДДС, не се наложи провеждането на консултации и не бяха необходими външни експертни становища. Целта на съответната мярка е единствено удължаването на срока на временната разпоредба за период от време, през който ще се прилага приложимата понастоящем минимална стандартна ставка на ДДС. С това удължаване на срока просто се запазва сегашното задоволително положение относно стандартната ставка на ДДС. Мярката е от техническо естество и поради това не се налага оценка на въздействието.

................................................................................................................................

Използвана литература и информационни източници:

1.      Директиви:

-         ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.- Директива 2006/112/ЕО;

-         ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 1.- Директива 92/77/ЕИО;

-         COM(95) 731 (OВ C 73, 13.3.1996 г., стр. 22) и COM(98) 693 (OВ C 409, 30.12.1998 г., стр. 13).- Предложения на Европейската комисия;

-         OВ L 338, 28.12.1996 г., стр. 89 - Директива 96/95/EО на Съвета от 20 декември 1996 г.;

-         OВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 27 - Директива 1999/49/EО на Съвета от 25 май 1999 г.;

-         COM(2000) 348 окончателен от 7.6.2000 г.- Решение на на Европейската комисия;

-         COM(2003) 614 окончателен от 20.10.2003 г.- Решение на на Европейската комисия;

-         OВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 11- Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги;

-         COM(2010)331 окончателен- Директива на Европейският съвет за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение

2. Интернет източници:

1.      http://www.nap.bg/ - Официален сайт на Националната агенция по приходите

2.      http://eur-lex.europa.eu/- Сайт на Официалният вестник на ЕС

3.      http://ec.europa.eu/index_bg.htm- Официален сайт на Европейската комисия

4.      http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=bg -Официален сайт на Европейският съвет

5.      www.minfin.bg- Официален сайт на Министерството на финансите

................................................................................................................................

Темата е изготвена през януари 2011 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Ключови думи: хармонизация, етапи, облагане, ДДС, ЕС, общност, ставка, Франция, Германия, Дания, Холандия, Люксембург, Белгия, Ирландия, история, директива, данъчно облагане, сделки, приходи, разходи, система

 

 


Търси за: хармонизация | облагане | ДДС | общност | ставка | Франция | Германия | Дания | Холандия | Люксембург | Белгия | Ирландия | директива | данъчно облагане | сделки | приходи | разходи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker