Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

на тема:

Анимация в туризма.

Съдържание:

1.Същност и съдържание на анимацията.

2.Възникване и развитие на анимацията.

3.Видове анимация.

3.1.В зависимост от бранша.

А: Хотелска анимация.

Б: Анимация в заведенията за хранене

В: Анимация при екскурзоводското обслужване

3.2.В зависимост от специфичната област.

А: Анимация в областта на физическата активност

Б: Анимация в областта на играта.

В: Анимация в областта на общуването.

Г: Анимация в областта на културата.

Д: Анимация в областта на творчеството.

3.3.В зависимост от сезона.

4.Професионално - длъжностна характеристика на професията аниматор в туризма.

Откъси:

...........................

Анимацията бележи един по-висш етап в туристическата практика, тъй като е обусловена от хода на промените в развитието на социалната действителност. Приемайки тезата, че всеки консуматор създава определен начин на потребление, можем да кажем, че анимацията е новият стил в производството и консумацията на туристическите услуги.

В началото на века за анимация се е говорило в областта на киното, а по-късно и в радиото и телевизията. В основата на термина "анимация" лежи думата “anima”, която има латински произход и означава съживяване, въодушевление.

............................

Анимацията обогатява съдържанието на туристическия продукт, придава му повече качества. Това повишава неговата полезност, прави го по-ценен за неговите консуматори - туристите. Освен че става по - привлекателен за традиционните клиенти, такъв продукт с успех се лансира и в други пазарни ниши, тъй като анимацията го прави атрактивен и актуален.

Като продукт с повече свойства, с възможности за задоволяване на по-голям брой потребности туристическият продукт, който съдържа в себе си анимация, има по-висока цена и носи повече приходи. Отделните анимационни прояви не следва да бъдат в по-голямата си част платени, тяхната роля е да повишат общата стойност на пакета - услуги.

Някои видове анимация способстват за насаждане на нови потребителски навици, за презентация на стоки и услуги, за реклама на нови асортименти. Така в една празнична обстановка с много веселие и настроение, с активното участие на клиентите в програмата в заведение за хранене могат да се рекламират напитки, екзотични видове кухни, нови ястия.

Анимацията създава възможности за удължаване на туристическия сезон, за по-пълноценно ползване на хотелската база. Една богата и занимателна програма запълва и осмисля по - големия обем свободно време в пред - и след сезона. Насищането й с културни прояви, с възможности за интересни занимания и изяви, с упражняване на подходящи спортове могат да я превърнат в цел на пътуване, без оглед на туристическия сезон.

...........................

За начало на анимацията е прието да се смятат 60-те години на нашето столетие. Можем да се съгласим с това твърдение с уговорката, че тогава се полагат основите на организиране свободното време на т. нар. “масов” турист, на активизиране поведението му за удовлетворяване на основните потребности от неговите ваканционни мотиви.

Още през епохата на “елитарния” туризъм в курортите на Централна Европа за знатните и богати клиенти са били организирани развлекателни програми, съдържащи балове, вечеринки, градински увеселения, срещи - концерти с известни музиканти и певци, спортни прояви

И все пак за анимация се говори едва след демократизирането на туристическия процес, след превръщането му в най-популярния начин за отдих и рекреация.

...............................

Основен признак, по който се класифицира анимацията, е браншът на туристическата индустрия, където тя се развива. Неговите особености се отразяват както на обхвата на анимационната програма, така и на интензивността, характера и времетраенето на отделните прояви. В зависимост от бранша анимацията се дели на:

А: Хотелска анимация.

Хотелската анимация се организира и провежда от ръководството на съответната хотелиерска верига, дейността в туристическия център или комплекс, самостоятелния хотел. По своята същност хотелската анимация представлява най-пълния и завършен вид на анимацията в туризма Това е така поради няколко причини.

...............................

В зависимост от времето, през което се провежда анимацията на рекреативния туризъм, тя бива анимация в активния сезон и анимация в неактивния сезон, или както още се нарича - извън сезона.

Анимацията в туристическия сезон също не е еднородна по характер и се дели на два вида - анимация в главния сезон и анимация на сезона.

Анимацията в главния сезон се развива в най-ограничен отрязък от време, тъй като тогава основната цел на пътуване е свързана с потребяването на туристическия ресурс. В зависимост от характеристиката на туристопотока тя се развива в определените от практическия модел области. По това време анимацията е с най-слаба интензивност, но с масова посещаемост. Последното се дължи на големия брой туристи, а също и на преобладаващата по това време семейна клиентела.

.........................

В туристическата практика професията "аниматор" е развита в няколко длъжности - организатор по анимация, организатор на свободното време на туристите и аниматор. Изискванията, както и правилата за тяхното поведение обаче са едни и същи.

Изискванията към аниматорите се разглеждат в два аспекта -психологически и социални, или по-специално тези, които съставят неговия професионален профил.

Аниматорът работи пред хората. Затова основно изискване към него е да има приятен външен вид - стегната, спортна фигура, умно и приветливо лице Движенията му трябва да са хармонични и красиви, да издават ловкост и добра координация

.........................

Темата не съдържа използвана литература.

Темата разглежда видовете анимация по видове и характеристика.

Темата е изготвена 04.2003г


Търси за: зависимост бранша | хотелска | заведения хранене | зависимост сезона | професионално

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker