Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Анимация в туризма. Анализ на анимацията в курортен комплекс “Албена”.

Съдържание:

1. Същност и значение на анимацията

2. Възникване и развитие на анимацията

3. Анимацията - важна съставна част на туристическия продукт

4. Чуждестранен опит в анимацията и неговото пренасяне и прилагане в българския туризъм

5. Видове анимация

6. Анимация по видове туризъм

7. Фактори на туристическата анимация

8. МТБ на туристическата анимация в България

9. Организация и технология на хотелиерството и курортна анимация

10. Анализ на анимацията в курортен комплекс “Албена”

11. Предложения за развитие на туристическата анимация в курортен комплекс “Албена”

12. Професии и длъжности в туристическата анимация

13. Професионална длъжностна характеристика на аниматор в туризма

Откъси:

..................................

Анимацията бележи един по-висш етап в туристическата практика, тъй като е обусловена от хода на промените в развитието на социалната действителност. Приемайки тезата, че всеки консуматор създава определен начин на потребление, можем да кажем, че анимацията е новият стил в производството и консумацията на туристическите услуги.

Изясняване същността на понятието „анимация" с свързано с разкриване произхода на термина в туристическата теория и практика. Съществуват различни тълкувания на явлението „анимация" в туристическите среди. Преди всичко то се свързва с представите за една активна почивка, изпълнена с приятни преживявания и развлечения, с културни занимания и духовно обогатяване.

Според някои автори тя е „дейност” и включва „както самия процес, така и съдържанието и резултатите от него". Според други изследователи анимацията е система от методи, с които „се стимулира интеграцията на всички членове на колектива и участието им в колективния живот”.

Може да се каже, че анимацията е явление, което има глобален характер в индустрията на свободното време и в частност в туризма То засяга както съдържанието на туристическия продукт, така и формата на неговото предлагане, внася промени в методите и средствата на неговата реализация, в мисленето и професионалното поведение на туристическите служители. Анимацията е нов начин на производство на туристически услуги, една по-различна технология, която довежда до по-високо качество.

..................................

3. Анимацията - важна съставна част на туристическия продукт

Изразът "туристически продукт" има широк смисъл. Той покрива твърде променлива реалност, която може да включва само един хотел, един ресторант, горски масив и т.н., но то може да включва и комбинация от много елементи в един глобален продукт под наименованието "туристическо пътуване" с обща цена. Туристическия продукт често се идентифицира от туриста с ефекта, който се очаква, или с представата за този ефект. Продукта, както е описан, в качеството си на комплекс от услуги, включително и контактите между туристите и местното население в посочения обект. Транспортната инфраструктура също формира вида и качеството на туристическия продукт.

................................

4. Чуждестранен опит в анимацията и неговото пренасяне и прилагане в българския туризъм

Чуждестранният опит в анимацията показва наличието на разнообразни модели, които доказват своята жизненост и в определена степен могат да бъдат пренесени на българския туристически пазар.

Изследването на мотивацията на туристите стои в основата на изследванията, свързани с анимационната дейност в чужбина. Мотивацията на всеки турист зависи и от параметрите на жизнената му среда, от неговия социален статус. Като продукт на човешка психика, която е уникална във всеки отделен случай, тя е изключително мобилна и носи белезите на различните характери, нагласи, настроения и желания.

..................................

8. МТБ на туристическата анимация в България

Изграждането на МТБ за туристическата индустрия или реконструирането на съществуващата следва да се съобразява с една важна нейна функция - анимационната. Погрешно е да се мисли, че за това е необходимо създаването на съвсем отделни помещения и съоръжения. Съществуващата база би могла да се приспособи за анимационни цели чрез реконструкция на помещенията, чрез преобзавеждане, чрез нови дизайнерски решения. Тези констатации важат до голяма степен за българския туризъм.

Спортната анимация широко се практикува в естествени природни условия, при ползване на удобни места и от туристическия ресурс - плаж, писти, пешеходни пътеки и т.н. И все пак, налага се известно облагородяване на обстановката - ограждане на пространства, създаване на площадки, озвучаване Други занимания могат да се практикуват само чрез специални съоръжения. Наложително е създаването на условия за спорт чрез спортни площадки или кътове, снабдени с някои уреди. Един съвременен хотел трябва да има зала за гимнастика, фитнес зала, басейн, терен за спортни игри. Необходимо е да се оформят и маркират пешеходни пътеки или „пътеки на здравето".

..............................

11. Предложения за развитие на туристическата анимация в курортен комплекс “Албена”

С цел увеличаване влиянието на туристическата анимация в курорта е необходимо да се направи задълбочен анализ на най-важните групи клиенти, тяхната мотивация и характерни особености. Като най-важни пазари на Албена АД можем да определим Германия, ОНД и Скандинавски страни:

  1.  Германски пазар - характеризира се със стабилност (договорни отношения с едни от най-големите туроператори в света), традиционен пазар, относително по-ниски цени, предвидимост- следствие от изследванията на туроператорите и предоставяната предварителна информация, дълъг сезон, висока заетост.

Типичното, за немските туристи през последните години, силно желание за пътуване намали интензитета си. За 1999г. по-малко германци, отколкото до сега планират пътуване с цел почивка. Значението на директните записвания нараства.

.............................

Темата няма използвана литература

Данните за курортен комплекс  “Албена” са за 1999г.


Търси за: същност значение анимацията | възникване | чуждестранен опит | материално техническа база | МТБ

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker