Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

НА ТЕМА:

ПАЗАР НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ

София, 2003г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА І. СЕГМЕНТИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР

1. МАРКЕТИНГЪТ И РОЛЯТА МУ В ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННАТА ФИРМА

2. СЪЩНОСТ НА ПАЗАРА И ВИДОВЕ

3. ПРОЦЕДУРИ ПРИ СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА

3.1. Подходи и показатели

3.2. Изработване на характеристика на отделния пазарен сегмент

3.3. Дефиниране на предимствата и недостатъците на пазарните сегменти

3.4. Избор на пазарен сегмент (целеви пазар)

3.5. Реализиране на избраната сегментационна стратегия

ГЛАВА ІІ. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР

1. ОБЩИ ДАННИ И МЯСТО НА БЪЛГАРИЯ, КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ В СВЕТА

2. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ НА  СВЕТОВНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР

3. ОЧЕРТАВАЩИ СЕ ТЕНДЕНЦИИ, КАКТО ЗА БЪЛГАРИЯ И В ГЛОБАЛЕН ПЛАН

4. ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ, ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ

ГЛАВА ІІІ. СЕГМЕНТИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС “СЛЪНЧЕВ БРЯГ”

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ “СЛЪНЧЕВ БРЯГ”

2. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА В “СЛЪНЧЕВ БРЯГ”

2.1.Описание на сегментационните показатели

2.2. Характеристика на пазарните сегменти, предимства и недостатъци

2.3. Избор на целеви пазар

2.4. Реализация на избраната сегментационна и маркетингова стратегия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Откъси:

............................

УВОД

Проблемите за сегментиране на пазара са едни от най- актуалните и нови за българската икономическа практика. Недостатъчното развитие на икономическите структури предполага и използване в недостатъчна степен на сегментационни стратегии като част от общия процес на маркетингово планиране.

Особено интересен е въпросът за сегментирането в българския туристически отрасъл. В условията на пазарна икономика туризмът заема все по-важно място като отрасъл на националното стопанство. Той въздейства положително непосредствено от една страна върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси. Успоредно с това международния туризъм влияе върху развитието на други отрасли: строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, а така също съдейства за изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите комплекси.

Основната цел на дипломната работа е да се разгледат теоретичните основи на сегментирането и практическите му аспекти в международната икономика и конкретно в туризма.

Изборът на темата е определен от факта, че през последните няколко години туризмът е под влияние на общостопанската криза и няма реална възможност за широко мащабна дейност. Но сравнен с други отрасли, той е с много по-гъвкава структура и е в състояние бързо да реализира печалба в тези условия. Възможното му ускорено развитие не само ще съживи свързаните с него отрасли, но е в състояние да доведе до формиране на мощна туристическа индустрия. Затова въпросът за прилагането на процеса на сегментиране в туризма става все по-актуален, разглеждан в светлината на новите икономически условия.

........................

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ “СЛЪНЧЕВ БРЯГ”

Изразът "туристически продукт" има широк смисъл. Той покрива твърде променлива реалност, която може да включва само един хотел, един ресторант, горски масив и т.н., но то може да включва и комбинация от много елементи в един глобален продукт под наименованието "туристическо пътуване" с обща цена. Туристическия продукт често се идентифицира от туриста с ефекта, който се очаква, или с представата за този ефект. Продукта, както е описан, в качеството си на комплекс от услуги, включително и контактите между туристите и местното население в посочения обект, транспортната инфраструктура също формира вида и качеството на туристическия продукт.

Глобалния туристически продукт е преди всичко комбинация от други самостоятелни продукти в състояние на дозирано равновесие, който му позволява да придобие специфична привлекателност спрямо определен конкретен сегмент, предлагайки получаването на специфична полза.

Таблица 4 обобщава основните параметри на т.нар. туристически продукт курортен комплекс“Слънчев бряг”:

Таблица 4

Категория (зона)

Брой хотели

Брой легла

Относително тегло (%)

4*

1

555

4,28

3*-зона І

14

3989

30,68

3*-зонаІІ

2

654

5,03

2*-зонаІ

9

2289

17,62

2*-зонаІІ

14

3891

29,94

Вили

5

1618

12,45

Общо

40+5

12996

100

Източник: “Слънчев бряг”АД

Уникални фактори на Слънчев бряг са:

Туристическият продукт на комплекс " Слънчев бряг " може да бъде представен като пакет от услуги, които се предлагат, но те сами по себе си също могат да бъдат разглеждани, като самостоятелни продукти на туристическия пазар. Към тях могат да бъдат прибавени различни по брой и вид допълнителни услуги.

Трансфери:

Това е главният пазар осъществяван от направление Автотранспорт и Слънчев бряг Автотранс. Осъществяваните трансфери са:

“Слънчев бряг” има 5 500 хотелски стаи, 13 000 легла. Сезонът продължава 20 седмици или 150 дни. Туристите почиват средно 2 седмици. Това означава, че “Слънчев бряг” може да посрещне 120 000 туриста всеки сезон. Този брой е постигнат в последните години.

...........................

Използвана литература (15 източника)

Темата е изготвена 06.2003г.

Темата съдържа таблици и графики.


Търси за: същност пазара видове | процедури при сегментиране | общи данни България като туристическа дестинация | място България световния туристически пазар | характеристика туристическия продукт Слънчев бряг | пазарни сегменти | целеви пазар | реализация маркетинговата стратегия

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker