Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Повишаване конкурентоспособността в хотелиерството

07.2004г

Съдържание:

УВОД 4

 

ГЛАВА ПЪРВА:

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА - ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ 6

 1.  Същност и структура на конкуренцията. 7
 2.  Съвременни методи за анализ на конкурентоспособността. 8
  1.  Теорията за конкурентните предимства. 8
  2.  Теорията за клъстерите. 11
 3.  Конкурентното предимство като предпоставка за

конкурентоспособност   11

 1.  Критерии за конкурентоспособност. 18
 2.  Параметричния анализ и определяне конкурентоспособността. 21
 3.  Оценка на националните предимства. Диамантът на Портър. 23
  1.  Диамантът на Портър.  23
  2.  Оценка на националните предимства в хотелиерството. 26
 4.  Конкурентноспособност и ценообразуване. 37

 

ГЛАВА ВТОРА:

ИЗСЛЕДВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 42

 1.  Представяне на “Златни пясъци” АД. 43
  1.  Разпределение на собствеността. 43
  2.  Кратко представяне. 45
 2.  Разпределение на дейностите в комплекса. 48
 3.  Конкуренция. 49
 4.  Човешките ресурси - основни проблеми. 53
 5.  Туристическа промишленост и свързани производства. 55
 6.  Нормативната база. 57
 7.  Динамика в туристическия сектор и възможности за развитие. 60
 8.  Анализ на дейността на Комплекс “Златни Пясъци” и оценка на конкурентоспособността. 65
  1.  Условия за развитие на хотелиерството в областта. 65
  2.  Териториално положение. Природни и антропогенни ресурси. 66
  3.  Материално-техническа база. Условия за развитие на хотелиерството в областта. 67
  4.  Анализ на туристопотоците. Пазарен анализ. 68
  5.  Анализ на възможностите и заплахите. 70
  6.  Анализ на силните и слабите страни 71
  7.  Маркетингови цели и маркетингова стратегия. 72
  8.  Финансово състояние. 73

 

ГЛАВА ТРЕТА:

ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 77

 1.  Алтернативи за повишаване конкурентоспособността на

“Златни пясъци”. 78

 1.  Иновации и хотелиерство. 81
  1.  Иновации на процеса. 81
  2.  Иновации на продукта. 82
  3.  Иновации в маркетинга. 88
  4.  Иновации на управлението. 90

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 99

ПРИЛОЖЕНИЯ 101

Откъси:

.......................

Увод

В България трябва да се правят постъпки за разширяване периметъра на бизнес услугите, предлагани от родните хотели и то не само от курортните комплекси, а и от градските. Аргументите - вече установилите бизнес в страната чуждестранни компании ще продължат да запълват част от базата, с приближаването на датата за приемане на страната в ЕС ще нараства и потокът от еврочиновници и на нови потенциални инвеститори, които ще посещават България, ще се увеличава броят пътувания с цел провеждане на международни прояви - семинари, конференции, съвещания и т.н.

От тази гледна точка в момента изграждането на градски бизнес хотели изглежда перспективна инвестиция, разбира се, стига обектът да може да извоюва позиции и да привлече клиенти. А характерното за бизнес пътниците е, че, от една страна, те са най-платежоспособните пътуващи, но, от друга, са и най-взискателните както по отношение на качеството на обслужването и на допълнителните услуги, така и към работната страна, която хотелът може да им осигури. Затова утвърдените международни хотелски вериги поддържат добра запълненост на базите, разчитайки основно на постоянните си клиенти. Така че в момента въпросът е по-скоро дали ще успеят българските хотели да намерят своите пазарни позиции, за да направят инвестицията успешна.

Ще се превърне ли България в действаща бизнес и туристическа дестинация? Ще запазят ли хоелите своите клиенти и ще успеят ли да спечелят нови гости? Отговорът засега и да. Поне очакванията на туристическият бранш са, че това ще се случи.

Главна теза на разработката е, че повишаването на конкурентоспособността в хотелиерството зависи от различни фактори, чието познаване е определящо за ефективното функциониране на една бизнес организация.

Основната цел е да се оцени конкурентоспособността на българските морски курортни комплекси. Обект на изследване е комплекс "Златни пясъци", а предмет конкурентоспособността му. От методологическа гл. точка са обхванати основните моменти при оценка на конкурентоспсобността.

Безспорно темата за конкурентоспособността на българския туризъм и в конкретния случай на хотелиерството е една от най-актуалните. Туристическите ресурси са основно предимство на страната ни на икономическата сцена не само на Балканите, но и в Европа. Правилната оценка на конкурентните условия е от първостепенно значение за повишаване ефективността в отрасъла и за предприемане на адекватни мерки за привличане на нови клиенти и заемане на по-добри пазарни позиции.


Глава първа:

Изследване на конкурентоспособността - теоретични аспекти


“Ходът на промяната е толкова бърз, че възможността да се променяш се е превърнала в конкурентно предимство”.

Дейвид Пакард

 1.  Същност и структура на конкуренцията.

В класическите постулати същността на конкуренцията се дефинира като съперничество между отделните икономически субекти, основано на противоречието в интересите и/или действията им, насочени към постигането на определена цел. Трябва да се подчертае, че съдържанието на това понятие е динамично и се променя под влияние на еволюцията на пазара и пазарните отношения.

В съвременната теория и практика, същността на конкуренцията се разглежда от позицията на две концепции:

 Поведенческа концепция за същността на конкурентния процес. В основата на тази концепция са теоретичните постановки на Адам Смит за “невидимата ръка” на пазара и доминирането на личните интереси като основен мотив за икономическата дейност. Същността й се характеризира със стремежа на различните икономически субекти да установят контрол над пазара независимо от поведението на останалите пазарни агенти. В съвременната икономическа теория поведенческата концепция е модифицирана до едно ново понятие, което характеризира конкуренцията като съзнателна борба между икономическите агенти за установяване на пазарно влияние.

 Структурна концепция за конкуренцията. Тя е разултат от развитието на иконометричното направление в областта на икономическия анализ. От своя страна, процесът на глобализация и интернационализация вняса допълнително промени както в съдържанието така и в механизмите по които протича конкурентния процес.1

От икономическа гледна точка, конкурентна е стоката, която “при определено равнище на качество, цена и условия на плащане, време, място и начин на доставка, гаранции и организация на сервизното обслужване, организация и равнище на разходите за стимулиране на стокооборота, може да бъде реализирана за определен период от време наред с други или вместо други подобни стоки”.

...........................

 1.  Оценка на националните предимства в хотелиерството.

Оценката на националните предимства на страната по отношение на туристическия бизнес и възможностите му за развитие може да се направи по определена парадигма. Богатите туристически ресурси на страната (както и опита, който имаме и тенденциите на развитие на пазара, в регионален и световен аспект), са определящи предпоставки за развитието на туристическия бизнес в България. Факторните условия, които определят България като страна, към която е насочен туристическия поток са посочени по - долу:

Културно - историческото наследство на България.

България има изключително богато културно - историческо наследство, акумулирано през вековете в един истински кръстопът на култури. В продължение на близо пет хиляди години различни цивилизации са оставили своя отпечатък върху българския ландшафт. Следи от тези културни модели могат да се видят до ден днешен върху обширни територии в страната.2

Културно - историческо наследство на България е един от основните фактори за посещаването на страната ни от туристи. Над 40 000 паметници на културата от различни исторически епохи са регистрирани на територията на България, обявени са 36 културни резервата, съществуват над 300 музеи и галерии, а 7 исторически паметници са в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. Там фигурират, като обекти - природно наследство Националния парк “Пирин” и езерото “Сребърна”. Маркирани са още планински пътеки с обща дължина 37 000 км. и “екопътеки” - трасета в непристъпни и живописни полупланински и планински територии с мостове, парапети, стълби и други съоръжения за обезпечаване сигурността на туристите.

По българските земи са изградени още над 160 източно-православни манастира и култови паметници на други религии, разположени в атрактивна природна среда, където има възможности за демонстрации, хоби - курсове, представяне на обичаи и т.н.

В България могат да се открият следите на различни древни култури и цивилизации. Сред тях трябва да бъдат споменати паметниците на древното тракийско наследство - великолепни тракийски гробници с ценни находки. В наши дни продължават сензационни открития на паметници от тази епоха, което е още една предпоставка да увеличаването на туристическия поток към България.

Към културно - историческото богатство на нашата страна не може да не добавим богатия културен календар, който включва както престижни международни фестивали, така и множество местни фестивали и събори.

Не на последно място трябва да се изтъкнат богатството на българския фолклор и бит, селищата - архитектурни резервати, атрактивна природна среда, съхранените фолклор, обичаи и занаяти, традиционната кухня и гостоприемство. Традиционният поминък, съчетан с езически и християнски празници, са оформили изключително богатия фолклорен календар на страната. Освен националните празници и събори, той е изпъстрен с многобройни местни и регионални празненства, всяко със своята специфика и колорит, които на практика изпълват цялата година. В България винаги е съществувало голямо разнообразие на традиционни народни художествени занаяти: дърворезба, грънчарство, текстил, медникарство и др., местни производства (например, свързани с местните строителни школи), които допринасят за регионалната идентичност на отделните територии3.

Всеобщо мнение е, че България използва една малка част от огромния национален потенциал, които притежава. Това определя една от перспективите на развитие на българския туризъм.

Съдържанието на понятието “културно наследство” непрекъснато се разширява и еволюира. Формира се представата за комплексна “културна среда”, включваща освен посочените обекти на културно-историческото наследство още и нови типове традиционни ценности, които до сега не са били обект на защита, но също са част от антропогенния компонент на цялостния ландшафт4.

 Природни условия за морски рекреативен туризъм и хотелиерство.

Според статистически данни, 70% от българския туризъм е насочен към плажните ивици на България. Необходимо е да се подчертае, че дори и при този вид туризъм е усвоена само известна част от потенциала за развитие. Това са главно плажните ивици и териториите в и около големите морски курорти, градове и селища. Наблюдава се и тенденция за усвояване на териториите в по - малко населени места. Към тези недостатъчно усвоени ресурси следва да добавим минералните извори, които позволяват съчетание на климато- и балнеолечение по крайбрежието и удължаване на туристическия сезон. По българското черноморие съществуват отлични възможности за практикуване на яхтинг, сърфинг, водни ски, гмуркане, подводен риболов и други водни спортове, различни развлечения, фото- и еко туризъм и други.

...................

Алтернативи за повишаване конкурентоспособността на “Златни пясъци”.

Ваканционните каталози, публикувани от големите туроператори като „Туропа“, „Гълет“, „Туристик“ и „Некерман райзен“, са основата за оценка нанастоящата конкурентна позиция на курорта спрямо комплексите в средиземноморските страни.

Поради подобните климатични условия и продължителност на полетите от основните европейски пазари-източници на туристически потоци морските ни курорти са подложени на жестока конкуренция в направлението „слънце, пясък и море“ от страна на Испания, Португалия, Италия, Малта, Хърватия, Черна гора (в бъдеще), Гърция, Тунис, Мароко. Египет не попада в тази конкурентна група поради твърде високите летни температури.

От всички дестинации България е единствената в направлението масов плажен туризъм, в която повечето обекти за настаняване са с категория „3 звезди“, вместо преобладаващата „4 звезди“, което класира страната като най-евтина ваканционна дестинация сред посочените конкуренти и съответно - в дъното на класацията по обем на направените от посетителите разходи. Цената на туристическите пакети с 3-звездни хотели е най-ниска в България.

Собствениците на доста от приватизираните хотели са изправени пред предизвикателството да достигнат стандартите, удовлетворяващи изискванията на западните туристи, и да привлекат финансови средства за обновление и усъвършенстване, които са критично необходими. Това в пълна сила се отнася и за мениджмънта на Златни пясъци.

Другите туристически страни, в които преобладават хотелите и курортите с категория „4/5 звезди“, предлагат и допълнителни висококласни услуги като голф и балнеоложки обекти с терапевтично и козметично предназначение.

Така например, мениджмънта на Златни пясъци трябва да се обърне внимание на следните проблеми и препоръки:

• България е единствената страна, която не предлага 7-14-дневни екскурзионни пакети (чиято цена е сравнима с цената на плажните ваканционни пакети);

• В България не се предлагат комбинирани пакети от 1-седмична екскурзия и 1-седмичен престой в морски курорт;

• България не предлага морски/речни туристически плавания (чиято цена е сравнима с цената на плажните ваканционни пакети);

• България не предлага пакети „самолет-автомобил“ [Fly-Drive] или „самолет, автомобил, нощувка“ [Fly, Drive and Sleep] за посетителите и авантюристично настроените туристи, които биха искали да опознаят страната самостоятелно;

• България не предлага пакети „самолет-влак“ [Fly and Rail] за онези, които желаят да опознаят страната, пътувайки с влак;

• Предлагат се специални балнеоложки пакети;

• Все още не се предлагат голф-пакети;

• Не се предлагат и пътувания из винопроизводителните райони, макар че страната е сериозен производител на висококачествени вина „Открийте България“ - Организирано групово пътуване;

Потенциал за развитие има и обвързването на морското хотелиерство с екскурзионния туризъм. Това е един неразвит пазар. Понастоящем българските туроператори предлагат само еднодневни екскурзии от морските курорти до близки села и манастири без възможност за преспиване.5 Икономическата полза за населените места, които не се намират в непосредствена близост до крайбрежната ивица, е минимална. Този продукт следва да бъде насочен към плажните туристи за разнообразяване на пакетите „слънце, пясък и море“.

Все още не се предлагат комбинирани пакети от по една седмица на море и на планина, а те биха могли да дадат конкурентно преимущество на българския хотелиерски отрасъл.

Не е насочено вниманието също и към различните любителски дружества, професионалните сдружения например на архитекти или историци, религиозни общности, които биха могли да бъдат привлечени за кратки пътувания с предварително определени дати на отиване и връщане.

За развитието на 7-14-дневните туристически пътувания „отиване и връщане“ вниманието следва да бъде насочено към следните нови пазарни сегменти:

• Туристи, търсещи нови преживявания и отдих;

• Туристи, желаещи да се запознаят с местната култура и да контактуват с местните жители;

• Туристи, любители на природата или културно-историческото наследство.

• Необходимо е да бъдат разработени новаторски туристически пакети и маршрути за 1-2-седмични пътувания в партньорски отношения с международни туристически агенти, които специализират в нишовите пазари, така че пред чуждестранния турист действително да се разкрият културните и природните богатства на България;

• Пакети „Самолет-автобус-настаняване“;

• Пакети „Самолет-влак-настаняване“;

• Пакети „Речно плаване-автобус-настаняване“;

• Пакети „Речно плаване-влак-настаняване“;

• Пакети „Средиземноморско плаване-автобус-настаняване“.

.......................

Темата е изготвена 07.2004г.

Темата съдържа формули, графики и 3 приложения.

Посочени са 28  източници на информация.

1  Класова, С. и колектив, Маркетинг, УИ “Стопанство”, С., 2002г., стр. 74-75

2 Национална стратегия за екотуризъм, 2003 г.

3 Национална стратегия за екотуризъм, 2003 г.

4.Национална стратегия за екотуризъм, 2003 г.

5 Предлаганите от Златни пясъци екскурзии са представени в частта Приложения.


Търси за: изследване конкурентноспособността | съвременни методи анализ | ценообразуване | перспективи възможности развитие хотелиерството България | иновации хотелиерство

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker