Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


МАРКЕТИНГ МИКС В ТУРИЗМА НА ПРИМЕРА НА ХОТЕЛ „ОЛИМП” - КК БОРОВЕЦ

2003г.

Съдържание

Увод 2

Глава І. Особености на маркетинг - микса в туризма 7

Възникване и историческо развитие на маркетинга в туризма 7

2. Фактори, влияещи върху маркетинговата дейност в туризма 11

2.1 Маркетингова среда в туризма. 11

2.2. Маркетинг-микс в туризма 15

2.2.1. Продукт 16

2.2.2. Цена 19

2.2.3. Дистрибуция 22

2.2.4. Промоция 24

2.3. Проучване на конкуренцията 29

2.4. Проучване на рекламата 30

2.5. Проучване на продукта 31

3. Жизнен цикъл на туристическия продукт 34

Глава ІІ. Маркетингово проучване на туристически обект - Хотел “Олимп” 36

Проучване на външните фактори 36

Характеристика и оценка на природните условия 36

Проучване на обекта. 39

Материално-техническа база и разположение 39

Макроикономическа обстановка в България 40

Проучване на бизнес средата на хотел "Олимп" 43

Проучване на продажбите и каналите на реализация 45

Проучване на пазара на хотел “Олимп” 49

Ценова политика 54

Проучване рекламата на хотел “Олимп” 59

Проучване на Конкуренцията 62

Заключение 65

ПРИЛОЖЕНИЯ 67

Използвана литература 72


Увод

Туризмът в съвременното общество е социално-икономически и културен комплекс, феномен с многостранно значение. Различни аспекти и влияния на туризма съществуват. Обикновено те се проявяват в унисон и въздействат като цяло.

Здравно, икономическо, социално, културно, екологическо и политическо значение на туризма може да се яви като мощен носител с определящо влияние в икономиката на държавата, както и с международна зависимост.

Не на последно място определяйки същността на значението на туризма са отделните фактори и ресурси с техните разновидности (генетични, реализационни, реакционно-туристически, природно-реакционни и т.н.). Туризмът в България не е от вчера. Още в древността през Средновековието по достоверни източници, България е била обект на туристически пътувания с цел възстановяване на богати римляни и византийци в минералните ни извори.

От 1935 г. "Справочник-пътеводител" на Г. Камазирски и Берин, както и редица други издания доказват съществуването на редица туристически фирми, бюра и агенции. Доказателство за наличие на ново направление в икономиката на България - индустрия на гостоприемството, обхващащо също голям брой хотели, страноприемници, кръчми и други туристически заведения в София, Варна, Боровец, Пловдив, Рилски манастир и други.

Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално - техническата база. Хотелите, спадащи и заемащи основна част от материално - техническата база на туризма са основата за съществуването и развитието на отрасъла. Често те се заместват с понятията „индустрия на гостоприемството” или „хотелиерство”. Според наредба № 2 за категоризиране на туристически обекти „Хотел” е общодостъпно място за подслон с минимум 10 стаи търговска площ, което предлага основни и допълнителни услуги, свързани с пребиваването на гостите. Към туристическите услуги, които предоставя един хотелски комплекс, спадат: настаняване, хранене, спортни и развлекателни услуги, търговия, транспорт и други.

Всеки продукт се създава в следствие на многостъпкови процедури и подпроцеси, оформящи в крайна сметка цялостния процес на неговото създаване и реализиране. В тази последователност се създава някаква потребителска стойност - на всяка стъпка нова, по-висока и по-висока наричана ДОБАВЕНА (ПРИБАВЕНА) стойност ADDED VALUE. Именно доставянето на максимална потребителска стойност на продукта и/или услугата при приемлива цена за потребителя е най-актуалната дефиниция за качеството на продуктите и услугите.

Качеството се формира на всеки етап от възпроизводствения процес. За него са отговорни всички хора заети в проектирането на продукта, планирането му, доставките, пробното производство, редовното производство, ремонта и поддръжката на процеса, опаковката, транспорта, продажбата и сервиза на продукта. От тази глобална концепция е очевидна необходимостта от ясно дефиниране на крайния резултат - продукт и/или услуга, който трябва да се получи такъв, какъвто го желае потребителят. В тази последователност имат място и фактори, които на пръв поглед са твърде странични от техническите характеристики на продукта.

За да бъдат задоволени и даже очаровани потребителите, фирмите, които отчитат тяхното централно място в своя бизнес разработват всякакви възможни процедури и действия, с които искат да ги привлекат трайно на своя страна. Хотелската верига Риц-Карлтон е разработила информационна компютърна система (мрежа), в която когато даден клиент попадне веднъж за него във всички хотели се оповестяват специалните му изисквания относно разположението на стаята, шума, рум-сервиза, твърдостта на възглавниците, предпочитаните питиета от бара, храната и т.н. Във всеки хотел на веригата в целия свят този клиент ще бъде обслужен по един и същ начин и неговите желания и очаквания ще бъдат посрещнати.

През последните 15 - 20 години в световен мащаб се наблюдава рекреационно туристическо усвояване на планинските територии. По данни на Юнеско броят на зимните туристи се удвоява на всеки седем години. Изключителното голямо значение на планинските природни комплекси за отдих и туризъм, се определят от такива техни особености като чистота на планинския въздух, наличие на запазени естествени гори, чисти водни обекти, разнообразие на релефа и др.

В резултат на бързите темпове на развитие на туризма, той се превръща в печеливш отрасъл за икономиките на редица страни. Туризмът започва да се нуждае от управленска наука, която като цялостен бизнес да предоставя информация за непрекъснато променящата се среда и предпочитания на желаещите да пътуват и почиват.

В резултат на това през 50-те години, маркетингът навлиза в туризма като първоначално се свързва с реализацията на средствата за подслон. Той навлиза като елемент във функционирането на редица туристически фирми. Все по-голяма част от фирмите на международния и вътрешен пазар изграждат системите си на управление върху принципа на маркетинга. Маркетингът оптимизира връзката “търсене - предлагане” и проявлението й на пазара. Той е насочен към цялостната проучвателна, научно-развойна, продуктова, инвестиционна, разпределителна и комуникационна дейност на туристическата фирма с цел разширяване на пазарния дял.

Като управленска наука, маркетингът еволюира през периода на своето създаване. В основата на маркетинговата концепция стои принципа за суверенитета на потенциалните туристи. Това намира място и в редица рекламни кампании на водещи фирми на туристическия пазар. Туристите имат свои нужди и потребности, които очакват да бъдат задоволени от туристическите фирми, туроператори и агенции. За да се доставят на пазара необходимите услуги, от които се нуждаят туристите, маркентолозите и специалистите се нуждаят от непрекъсната актуална информация за потребностите, предпочитанията, желанията на потенциалните клиенти. Набирането на такъв вид надеждна и актуална информация за развитие пазара на планинския туризъм става посредством редовното провеждане на маркетингови изследвания и добре организираната маркетингова информационна система.

Бизнес - средата на планинските туристически пазари се променя бързо, което кара редица туристически фирми занимаващи се с планински туризъм да извършват маркетингови изследвания. Обикновено фирмите прибягват до систематично събиране на данни, записване и анализ на данните, отнасящи се до възникнал проблем. Под проблем се разбира противоречието между желано и действително състояние.

За туристическите фирми, които предлагат продуктите си в курорта Боровец в това число хотел “Олимп”, става все по ясно, че за да оцелеят и вървят напред, при непрекъснато засилващата се международна конкуренция е необходимо непрекъснато наблюдение и анализиране на конкурентната микро- и макросреда. Това маже да се постигне, чрез системни маркетингови изследвания и маркетинговите информационни системи.

Като част от планинския курорт Боровец и част от планинския туристически пазар, хотел “Олимп” се нуждае от качествена първична и вторична информация, за да оцени положението си на пазара, да анализира политиката си, да открие и най-скритите желания на потенциалните клиенти, които биха ги довели до прага на хотела, да открие слабите и силни страни на конкурентите, да намери верният път към повишаване на имиджа си, да увеличи рекламата и каналите за реализация, за да бъде предпочитано място за отдих и туризъм не само през зимните месеци, но и през летните. Подобна информация, управленският екип на хотела може да намери, чрез провеждане на маркетингово изследване, което ще доведе за правилното стратегическо или тактическо ориентиране на хотела.


Заключение

В навечерието на новото хилядолетие, когато бизнес-средата на туристическите фирми се променя непрекъснато, когато информацията е най-скъпата стока, необходимостта от маркетингови изследвания остава без алтернатива. Усилията на мениджърите се насочват към набирането на актуална и надеждна информация. Обемът от важна информация за дадена туристическа фирма се осигурява от наблюдение и анализ на конкурентната макро- и микросреда.

За да оцелее една компания във все по-засилващата се международна конкуренция, мениджърският й екип трябва да познава състоянието на пазара - търсенето и предлагането. По-голямата част от туристическите фирми насочват своя маркетинг от локален през национален към глобален. Задачите на маркетинговите изследвания е да определят потребностите от хотелиерски услуги, тенденциите в тяхното изменение и представят получените резултати на заинтересованите лица, за да се вземат съответните решения за осигуряване на "производството" на търсените услуги и създаване на предпоставки за формиране на предпочитание към тях.

Изследванията в планинския туризъм се характеризират с общите задачи на маркетинговите изследвания. В национален план се наблюдава слабо адаптиране към необходимостта от актуална информация. Всяка една туристическа фирма трябва да осъзнае и приеме маркетинговите изследвания като част от успешно провеждания бизнес.

Маркетинговото изследване подпомага развитието на фирмите, техният икономически просперитет.

За да одобри състоянието си на пазара хотел "Олимп" трябва да обърне сериозно внимание на заобикалящите го трудности и пречки. Ръководството на хотела трябва да се съобразява с отрасловата икономическа политика, за да постигне определени цели от социален, икономически и културен характер. Това може да се постигне не чрез еднократно маркетингово изследване, а непрекъснато информационно осигуряване.

Още през ХVI век Франсиз Бекън е изказал една много мъдра мисъл, а именно, че познанието само по себе си е власт. Днес, обаче можем да перифразираме, и кажем, че "актуалната и надеждна информация е власт", която се постига чрез редовното провеждане на маркетингови изследвания, които неминуемо ще доведат до правилното ориентиране на туристическата фирма, както и до положителен краен икономически резултат.

Използвана литература

1. Маркетинг, концепции и стратегии (Прайд, Феръл)

2. Маркетингови изследвания (Симеон Желев)

3. Маркетинг в туризма (Димитър Доганов)

4. Маркетингови изследвания в туризма (Лина Анастасова)

5. Ресторантьорство и хотелиерство (Христо Хаджиниколов)

6. Български пътеводител (авторски колектив)

7. Статистически справочник (Национален статистически институт)

8. Каталог "Зима" - фирма "Кристъл"

9. Каталог "Зима" - фирма "Ингъмс"

Дипломната работа е защитена с оценка 6.00 през 2006 година в УНСС; има богата статистическа информация за туризма в България и маркетинговите стратегии за развитие на планинския туризъм; има информация от чуждестранни източници, анализи, приложения и графики; направен е теоретичен и практически анализ на основните елементи на маркетинг микса.

Ключови думи: конкурентоспособност, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, пакет от туристически услуги, всичко включено в цената, конкурентни предимства, хотелска индустрия, туристопоток, хотел; туроператор, агенции за туризъм, туристически справочник, позициониране, планински туризъм.


Търси за: конкурентоспособност | маркетинг | реклама | връзки обществеността | пакет туристически услуги | конкурентни предимства | хотелска индустрия | хотел | туроператор | агенции туризъм | туристически справочник | позициониране | планински туризъм

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker