Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

Туристически холдинг. структура, организация и управление на албена инвест холдинг ад

01.2007

съдържание

Въведение 3

Първа глава Теоретични основи 5

1. Икономическа същност на холдинга 5

1.1. Определение 5

1.2. Създаване и функциониране 7

1.2.1. Учредяване 10

2. Организационна структура на управление 11

2.1. Същностна характеристика на структурата на управлението 11

2.2. Видове организационни структури 15

3. Управление 23

3.2.1. Управление на холдиногова компания 23

3.1. Органи на уравление 24

З.2.2. Управление на туристическата дейност 28

Втора Глава Икономическа характеристика на Албена Инвест Холдинг АД 34

2.1. Представяне на компанията 34

2.1.1. Създаване и развитие на Албена Инвест Холдинг АД 34

2.1.2 Юридически статут и предмет на дейност 36

2.1.3. Мисия И Цели 37

2.1.3.1. Мисия 37

2.1.3.2. Цели 37

2.2. Структура на Албена Инвест Холдинг АД 38

2.2.1. Структура на Капитала 38

Таблица 1 39

2.2.2. Структура на портфейла по отрасли 42

2.3. Организационна структура на управление 45

2.4. Управление на Албена Инвест Холдинг АД 48

2.4. Изводи 53

Заключение 57

Използвана литература: 58

 въведение

С присъединяването на България към Европейския съюз основен проблем пред българския бизнес е как да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарни сили. Европейските пазари са изключително конкурентни, а в много области строго регулирани. С цел повишаване конкурентноспособността на вътрешния и Европейския пазар и осигуряване на конкурентни условия за достъп до капитал и оборудване в страната ни започва процес на обединяване на българските предприятия. Това от своя страна води до търсене на адекватни форми за организация и управление на бизнеса.

В условията на силна конкуренция и задълбочаване на интеграционните процеси в света холдинговата компания е особено привлекателна за предприемачите, тъй като дава възможност за снижаване на предприемаческите рискове, за по-добро разпределение и преразпределение на средствата вътре в холдинга, за установяване на централизирано управление.

Широкото разпространение на холдинговите компании в България започва в периода на преход от централизирана към пазарна икономика, който се характеризира с процес на изграждане и функциониране на капиталовия пазар. В началният етап на масова приватизация до 1996 г за да се ускори раздържавяването на корпоративната държавна собственост са създадени първите приватизационни фондове.

Общото състояние на икономиката по това време е в критично състояние - финансово-кредитната система на страната е в разпад, обезценката на лева нараства драстично, за да достигне в края на 1996 г. до хиперинфлация, продължава декапитализацията на предприятията, налице е двуцифрен спад на производството на стоки и услуги. Приватизационните намерения на държавата по това време са неясни по отношение на разпръскването или концентрацията на собствеността. Законовата и подзаконовата нормативна уредба на приватизационните фондове ги поставя в ролята на “пасивни” инвеститори на предприятията, което не отговаря на новите потребности от отговорен мениджмънт, свежи пари и агресивна пазарна политика.

На фона на изброените обстоятелства учредителите на приватизационни фондове имат интерес при първа възможност да излязат от рестриктивния режим на инвестиционни дружества и да преустроят дейността на фондовете като холдинг. По своята икономическа същност холдинга е диаметрално противоположен на инвестиционното дружество, неговата дейност се характеризира с всестранна и активна намеса в стопанските дела на дъщерните им дружества, както и вътрешен трансфер на стопански риск и парични средства.

В този смисъл холдинга се явява като прогресивна форма за организация и управление, която създава възможност за значително повишаване устойчивостта и конкурентноспособността на бизнеса. От тук произтича и актуалността на избраната тема за разработване.

Предмет на разглеждане в дипломната работа е структурата, организацията и управлението на туристическия холдинг “Албена” АД.

Албена Инвест Холдинг е най-голямото туристическо дружество, акциите на което се търгуват на Българската фондова борса. Той е първият черноморски курорт, който е приватизиран изцяло.Основен приоритет в дейността на холдинга е развитието на туристическия отрасъл.

Промените в пазарната среда, ефектите от задълбочаването на интеграционните процеси и технологичното развитие на икономиката изискват провеждането на адекватна структура, организация и управление с цел постигане на ефективност от реализираната дейност и по-голяма конкурентноспособност. Ето защо в дипломната работа имам за цел да определя възможностите и проблемите пред които е изправена “Албена Инвест Холдинг” АД, като структура, организация и управление за утвърждаване на международни пазарни позиции и повишаване устойчивостта на компанията.

заключение

Глобализирането на икономиката и задълбочаването на интеграционните процеси пораждат редица проблеми по отношение на структурата, организацията и управлението на българските фирми, които ще трябва да се състезават на огромен, силно конкурентен и взискателен пазар. Глобализацията и икономическата интеграция означават разширяване и освобождаване на всички видове пазари - на стоки и услуги, финансов, капиталов, на труда, и т.н. Но борбата не се води между фирми, които произвеждат по-добре. Тези, които не са на нивото на очакваното от консуматора качество, а то е изключително високо - просто изчезват. Борбата сега се води между компании, които продават по-добре, по-добре комуникират, които в крайна сметка са по-гъвкави и реагират по-бързо и по-адекватно.

Логиката на икономическото развитие води до необходимостта от концентрация на капитала. Холдинговата организация на собствеността е нещо естествено в този процес. Въпросът е, до каква степен да се позволява такава концентрация и какви форми да взема тя. За нормалното функциониране на пазарната икономика, такава каквато я разбират съвременните икономисти, е важно пазарът да бъде демонополизиран особено в областта на ценовата политика.

В последно време вследствие международната координация в регулирането на акционерните дружества, ускорения темп на технологични промени и финансови иновации, както и в резултат на отварянето на отделните икономики за международни инвестиции и за свободно движение на капитали структурата, организацията и управлението на организациите придобиват приоритетно значение. Основните задачи, пред които е изправен мениджмънта на холдинговото дружество е подобряване на качеството на управление и конкурентноспособността на организацията.

 Използвана литература:

 1.  Герджиков, О., Новите положения в търговското право, ИК “Труд и право”, С. 2000 г.
 2.  Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, изд. Тракия-М, С., 1993
 3.  Захариев, Е. Фирмен мениджмънт, В. Търново, 1999
 4.  Зомер, Х., проф. Николов, Н., Войкова, А., “Икономика”, С., 1998
 5.  Прокопович, Д, Проблемы сочетания централизованного управления холдингом со стремлением снизить риски, Оглавление журнала 
 6.  Гулин, А., Организационные структуры управления холдингами
 7.  Саломеева А. Структурная эволюция. - М., 2001 г.
 8.  Авельцов Д. Ю. Анализ существующих систем управления в РФ и за рубежом. - М., 2002 г.
 9.  Менеджмент организации,.. З. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 1995.
 10.  Авельцов Д. Ю. Анализ существующих систем управления в РФ и за рубежом. - М., 2002 г.
 11.  Бъчварова, А., Ролята на приватизационните фондове, преобразували се в холдинги, в инвестиционния процес, Интернет сайт, 2005 г.
 12.  в-к “Пари” , “До влизането в ни в ЕС трябва да увеличим десет пъти оборота и печалбата си, интервю с Бойко Недялков, изпълнителен директор на Албена Инвест Холдинг, проведено от Тони Марков
 13.  сп. “Икономика”, Доверието на акционерите е от изключително значение интеревю на Иван Богданов с Бойко Недялков, изпълнителен директор на "Албена Инвест холдинг” ад

Темата съдържа 1 таблица и 2 графики.

Темата е изготвена 01.2007

Ключови думи: икономическа същност на холдинга - създаване и функциониране, организационна структура и управление, икономическа характеристика на Албена Инвест Холдинг АД, структура на портфейла, изводи.


Търси за: икономическа същност холдинга създаване функциониране | организационна структура управление | структура портфейла | изводи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker