Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По

Туристически пазари

На тема:

Тенденции в развитието на туристическото предлагане след 2000 година

Спец.: Икономика и организация на туризма

Варна, 2005 г.

Съдържание:

1. Същност на туристическите пазари 2

2. Тенденции в развитието на българския морски туризъм 3

3. Същност на предлагането в туризма 7

4. Повишаване на иономическата ефективност на туристическата база 9

5. Организация на плажното стопанство по българското Черноморие 10

6. Организация на паркинговото стопанство по българското Черноморие 12

7. Статистика на легловата база и средствата за настаняване 13

8. Заключение 16

Използвана литература: 16

…………………………

Най-голям дял от съществуващите в момента форми на туризъм в България има морският туризъм. Това е така, защото нашето Черноморие всяка година привлича не само български граждани, но и голям брой чужденци.

В зависимост от юридическо-правното оформяне, повечето от дружествата (60% от тях) съществуват като ООД. Очевидно е, че с течение на времето ООД-тата са се утвърдили като печеливша формула за просперитета на организацията. Повечето от хотелите по Черноморието са изградени чрез теглене на кредити от банки, които са одобрили техните бизнес-програми. В бизнес-програмите освен обща характеристика на обекта (месторазположение, природни, географски, културни и др. ресурси, инженерна и туристическа инфраструктура, социална структура на населението и възможност за използване на работна сила), параметри на изграждането на материално-техническата база (като брой стаи, брой места за ресторантите, екологични съоръжения), продуктова политика и маркетингова стратегия се включва задължително и икономическа обосновка на бизнес-програмата. В тази финансова част банката иска изчисления на базата на една стая, като по време на изграждането има инвеститорска дирекция. Според действащите в момента нормативни актове, разходите за изграждане на една стая в хотел 2 звезди са до 6 000 €, включващи пълна инфраструктура. За хотел 3 звезди тези разходи са в размер на 8 000 € (пълна инфраструктура), за 4-звезден хотел - 12-14 000 € (пълна инфраструктура) и за 5 звезди - повече от 18 000 € (пълна инфраструктура).

…………………..

Най-важната услуга, която се предлага, и заради която туристите посещават нашето Черноморие, е наличието на плажна ивица. Именно затова трябва да се следи за нейното добро поддържане. Състоянието и работата на плажното стопанство и водно-спасителните служби има съществено значение за гарантиране сигурността на туристите при използване на морето за къпане. Заедно с това при добра организация чрез тези дейности се осигуряват значителни валутни и левови приходи.

Плажните стопанства обикновено се организират и ръководят от отделни фирми в туристическите курорти, селища и къмпингите в черноморските комплекси. Тези фирми или отделните курорти следва да имат концесия (разрешение) от Министерския Съвет на РБългария за използване и стопанисване на определена плажна ивица, за което се заплаща определена такса на държавата. Заедно с това, фирмите, стопанисващи плажовете, следва да разполагат с машини и хора за почистване на пясъка, чадъри за отдаване на туристите, лодки за извършване на спасителни работи, въжета, радиостанции за връзка между отделните постове на спасителите, специално оборудвано с техника централно помещение за ръководителя на спасителите, включително и медицински пункт.

………………………………

Статистиката сочи, че към 01. 01. 2000 г. предлаганите легла в черноморските райони са 363 659 при това на площ от 500 978 хектара. От тях усвоеният капацитет е 48%, а възможният капацитет за усвояване - 52%. От всички легла по-голяма част са по южното Черноморие (205 537) с усвоен капацитет 34,9% и възможен капацитет за усвояване 29%. За северното Черноморие горните характеристики са следните:

Легла (общо) - 158 122

Усвоен капацитет - 26,8%

Възможен капацитет за усвояване - 21%

Статистиката е недвусмислена, че по-голямата част от легловата база за туризъм е в черноморските райони. За сравнение районите за планински туризъм, който е също много популярен и практикуван, се простират на площ от 817 783 хектара с общо 200 793 легла. Черноморските райони, въпреки че по обхват са с 316 805 хектара по-малко, разполагат с 162 866 легла повече от планинските.

Използвана литература:

  1.  Николова, И., Сезонна и териториална концентрация на продажбите в българския туризъм, Международна научно-практическа конференция „Маркетинг в туризма”, Вн., 2002
  2.  Станчев, К., Туризмът - България 2000 (Обзор на настоящето и перспективите в бъдеще), Институт за пазарна икономика.
  3.  Статистически годишник 2005 г. , Индекси на реалното изменение на общия доход на лице от домакинството.
  4.  Кръстева-Ибрахимова, В., Организация на туристическото обслужване, Бургас, 1994.
  5.  Ракаджийска, С., Туристически пазар и реклама, ИК Галактика, Варна, 1991.

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа графики, статистически данни за периода 2000-2003 г.

Ключови думи:

туристически пазари, морски туризъм, търговско обслужване, хотели, услуги, Черноморие, приходи от туризъм, настаняване, къмпинги, легла, категории хотели, нощувки, средства за подслон


Търси за: туристически пазари | морски туризъм | търговско обслужване | хотели | Черноморие | приходи туризъм | настаняване | къмпинги | легла | категории хотели | нощувки | средства подслон

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker