Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов български университет

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Анимация в туризма

Специалност: Туризъм

2007 г.


Съдържание:

1. ВЪВЕДЕНИЕ В СЪЩНОСТТТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ. 3

Курортът Албена: от туристически пакети към пълнота на услугите. 4

2. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ТУРИСТЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ. 5

3. ХОТЕЛСКА АНИМАЦИЯ В „ЛАЗУРЕН БРЯГ”. СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАТОРСКА ПРОГРАМА. 7

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 14


………………………………………..

2. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ТУРИСТЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ.

Какво привлича и задържа туристите днес? Отговорът е ясен - качество на услугата и отношение. Днес туристите търсят други психологически качества като комфорт, уют и чувството да си много, много специален. В това отношение едва ли има друг отрасъл по-зависим от качеството на човешките ресурси. Още повече, че днес не е достатъчно хората, заети в бранша на висококатегорийните хотели, просто да са добри изпълнители на определени операции. Днес те трябва да реагират като гостоприемни домакини, посрещащи скъпи гости. Колкото и да е вярно твърдението, че гостоприемството е нещо, което идва „отвътре” или природна даденост, това съвсем не означава, че предлагането му като стандартизиран продукт може да се осъществи без подходящо проведено обучение и мотивация, така че в крайна сметка той да бъде предложен на потенциалния турист по най-добрия възможен начин.

Анимацията по своята същност обогатява съдържанието на самия туристически продукт, придава му повече качества по отношение неговата привлекателност за туристите. Тази стратегия за конкурентноспособност повишава полезността на цялостния туристически продукт, прави го по-ценен за неговите консуматори - туристите. Освен че става по-привлекателен за традиционните клиенти, такъв продукт с успех се лансира и в други пазарни ниши, тъй като анимацията като част от общата туристическа стратегия го прави атрактивен и актуален във връзка с повишаване на пазарната им конкурентноспособност.

Анимацията като стратегия и начин на работа на хотелския персонал с туристите по време на техния престой в хотела създава възможности за удължаване на туристическия сезон, за по-пълноценно ползване на хотелската база. Една богата и занимателна туристическа и развлекателна програма запълва и осмисля по-големия обем свободно време в пред и след сезона. Насищането й с културни прояви, с възможности за интересни занимания и изяви, с упражняване на подходящи спортове могат да я превърнат в цел на пътуване, без оглед на туристическия сезон.

………………………………………

Туристическият продукт като “съвкупност от разнородни потребителски стойности, обединени и предложени на пазара като едно цяло с цел задоволяване на туристическите потребности срещу обща цена” по своята същност е хетерогенен. При създаването му вземат участие различни звена и обекти в туристическото предприятие, оползотворяващи различни ресурси и материална база, разполагащи с различен по брой и квалификация персонал, и достигащи до различна степен на икономическа ефективност. Туристическият продукт включва в своята специфика и възможността на туриста да се предложи максимално удоволствие и заетост по време на неговия престой именно чрез ефективността на конструираните аниматорски програми.

Комплексността на туристическия продукт, резултат от разнородния характер на самата туристическа потребност, изисква същевременно анализът на ефективността да се основава на реално съществуващата комбинация от стоки и услуги, обединени от спецификата на туристическата потребност, т.е. за ефективна туристическа дейност да се говори тогава, когато туристическият продукт в своята цялост задоволява целия набор от потребности комплексно, независимо от това, че е съставен от различни по характер потребителни стойности.

………………………………

Спортните игри в хотел „Лазурен бряг” като част от лятната аниматорска програма са най-разнообразният вид анимация и включват както традиционни игри като петанг, народна топка, „дама” и др., а също и такива, съставени от аниматора. Задължително условие при тях е да имат колективен характер и да постигат съответните емоционални компоненти на настроението на участниците - въодушевление, възторг, напрежение, радост.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Маркетинг, концепции и стратегии (Прайд, Феръл)
  2.  Маркетингови изследвания (Симеон Желев);
  3.  Маркетинг в туризма (Димитър Доганов)
  4.  Маркетингови изследвания в туризма (Лина Анастасова)
  5.  Официалната интернет страница на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси - http://bhrmda.orbitel.bg/

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблица; не съдържа графики и картинки.

Анализираните данни в разработката са за периода 2001-2005 г.

Ключови думи:

аниматорска програма, спортна анимация, хотел, туристически продукт, туристическа анимация, Албена АД, туристическа индустрия, предпочитания на клиентите, диференциация на продукта


Търси за: спортна анимация | хотел | туристически продукт | туристическа анимация | Албена | туристическа индустрия | предпочитания клиентите | диференциация продукта

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker