Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет  - Варна

Факултет “Управление”

Реферат

по Стопанска География

на тема:

Стопански туризъм на България

2007 г.

Съдържание

1. Същност, особености и значение на туризма като стопански отрасъл 3

2. Условия и ресурси за развитие на туризма 6

а) Туристико-географско положение. 7

б) Туристически ресурси 8

3. Материално-техническа база на туризма 13

а) Туристическа настанителна база и инфраструктура. 13

4. Туристическо търсене и туристически потоци 16

а) Международен туризъм. 16

б) Вътрешен туризъм. 18

5. Териториална структура на туризма 20

а) Селища с туристически функции и курорти. 20

б) Туристически райони. 21

6. Основни проблеми 23

Използвана литература 25

1. Същност, особености и значение на туризма като стопански отрасъл

Туризмът се дефинира като “съвкупност от отношения и явления, произтичащи от пътуването и престоя на хора, за които мястото на престоя не е основно или продължително място за работа или за живеене”, респективно като “временно живеене на хора до места извън тяхното нормално местоживеене и месторабота, дейностите, осъществявани при престоя в тези места и съоръженията, създадени за задоволяване на техните нужди”. Тези дефиниции отразяват сложния характер на туризма като се концентрират само върху същностните му белези. Главният им недостатък е, че те са непригодни за целите на статистическото отчитане и не позволяват ясното разграничаване на туристическият отрасъл.

Туризма може да се разглежда в различни аспекти:

а) райони на формиране на туристическото търсене;

б) свързващи райони;

в) приемащи туристически райони.

.....................................

4. Туристическо търсене и туристически потоци

а) Международен туризъм.

В зависимост от насочеността на туристическите потоци и ефекта на пътуванията върху икономиката на страната международния туризъм се поделя на активен и пасивен.

Активен международен туризъм. За начало на активния международен туризъм в България се смята през 1926 г., когато страната е посетена организирано от няколко хиляди туристи от Германия, Полша, Чехословакия и др. Но до Втората световна война максималният брой на туристите е бил 14 хиляди.

До началото на 70-те години туристическият поток нараства с много високи темпове, обусловени от бързото развитие на туристическото предлагане на България за морски туризъм, конкурентните цени и общото състояние на Европейският туристически пазар. От средата на 70-те години темповете на нарастване на активния международен туризъм намаляват значително поради насищане на туристическият пазар. Броят на посетителите нараства от 2,7 млн. през 1971 г., на 6,1 млн. през 1984 г., и на 8,3 млн. през 1988 г., а броят на нощувките на чужденците - съответно от 12,3 млн. през 1971 на 17,2 млн. през 1984 г., и на 19,9 млн. през 1988 г. По-ниският темп на увеличение на нощувките в сравнение с броят на посетителите се дължи на изпреварващото развитие на транзитния туризъм, чийто относителен дял се увеличава от 37,1% през 1971 г. на 52,7% през 1988 г. Важна особеност на активният международен туризъм през този период са значителните колебания на размера на туристическите потоци по страни между отделните години, което свидетелства за недостатъчно консолидирани туристически потоци към България, респективно за недостатъчно стабилните позиции на международния туристически пазар.

От 1989 г. и особено от 1990 г. се наблюдават сериозни промени в активният международен туризъм, обусловени главно от политически и икономически фактори.

........................................................

6. Основни проблеми

Съвременното развитие на туризма и отдиха в България е свързано с редица проблеми, които са обособени от наследената структура и промените през последните няколко години. Анализът на пораждащите ги причини са главна предпоставка за успешното провеждане на туристическа политика в бъдеще. Сред тях най-важни са:

Използвана литература

  1.  “География на България. Физическа география, социално-икономическа география” - Академично издателство София'97 Марин Дринов
  2.  “Статистически справочник”, София, СИП, 1998 г.

....................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

стопански туризъм - същност, особености, значение, условия, материално-техническа база, потоци, основни проблеми


Търси за: стопански туризъм същност | материално техническа база

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker