Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Изграждане на инфраструктурен екотуристически проект в град Елена по инициатива на Община Елена и Програма “ФАР”

 

 

 

Предмет: Туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 г.

Съдържание

 

1.    Въведение в същността на инвестиционния инфраструктурен обект. 3

2.    Същност и особености на екотуризма в България и в в частност – Община Елена  3

3.    Същност и характеристика на изграждане на съвместен екологичен инфраструктурен проект между Община Елена и Програма „ФАР – Красива България”. 4

3.1. Администриране на инфраструктурния проект. 6

3.2.    Формиране на екипа, реализиращ теоретичната и практическа част по инфраструктурния проект. 7

4.    Управленски и технически опит на мениджърите, органограма. 8

5. Финансиране на инфраструктурния проект. 9

6. Мониторинг на изпълнение на проекта. 10

7. Контрол върху инвестиционния инфраструктурен проект. Възможност за превантивен и текущ контрол върху реализацията на проекта. 11

8. Институции и фирми, имащи отношение към реализацията на проекта. 12

9. Очаквани резултати. 13

10. Оценка на инфраструктурния проект. 14

Използвани литературни източници. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Въведение в същността на инвестиционния инфраструктурен обект

 

Инфраструктурният проект представлява съвкупност, комплекс от съоръжения, който включва система от отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за функциониране и възпроизводство на обществото, оперативно оборудване на определена територия във връзка с изграждане на определени структурни звена за работа и осъществяване на определен план – финансов и оперативен.

Видовете инфраструктурни проекти, са:

1. Производствена инфраструктура: включва изграждането на обекти с национално значение като пътища, канали, водохранилища, пристанища, мостове, летища, складове, транспортни съоръжения и др.

2. Социална инфраструктура: включва инфраструктурни обекти в областта на образованието, науката, здравеопазване и др.

3. Военна инфраструктура: включва изграждането на определени стратегически проекти по международни и национални договорености и стратегии на военната отбрана на страната, както и други под видове към трите основни групи инфраструктурни проекти.

 

2.     Същност и особености на екотуризма в България и в в частност – Община Елена

 

Общото разбиране за екотуризма го определя като пътуване до сравнително незасегнати природни местности с цел посетителите да разгледат и да се насладят на природата и всички съпътстващи културни забележителности, като едновременно с това се насърчава съхранението им и се допуска възможно най-ниска степен на въздействие. Екотуризмът е и възможност за развитие на бизнес във всички свързани с него услуги, приоритетно в малки местни предприемачески инициативи, като осигурява социално-икономическа активност на местното население и справедливо разпределение на отговорностите и ползите. Екотуризмът съдържа също важни елементи на природозащитно образование, интерпретация на природното и културното наследство и съответства на всички форми на устойчив туризъм.

            Силната ориентация на екотуризма към принципите, ръководните насоки и сертифицирането, основани на стандартите за устойчивост, му отрежда специално място в сферата на туризма. В годините, откакто понятието беше дефинирано за първи път, в България се постигна консенсус по основните елементи на екотуризма, които го характеризират така:

6. Мониторинг на изпълнение на проекта

 

Целта е да се разработи набор от инидкатори, включени в общия мониторинг, на чиято основа може да се провежда SWOT анализ на политиката по отношение на иновациите на определените иновативни тенденции в разработения инфраструктурен и инвестиционен  проект и участие във високотехнологични поризводства и услуги, кадровата и квалификационната политика, експортната политика, междуфирмените споразумения, комерсиализиращите стратегии на туристическите организации с цел повишаване атрактивността на туристическия обект и в частност развитие на екотуризма и познавателния туризъм.

Мониторингът се извършва по отношение качеството на работа по отделните етапи на проекта, както и по самата изпълнителска работа /количествени показатели/. Мониторингът по този инфраструктурен проект се дели на общ мониторинг върху цялостния инфраструктурен проект, осъществяван от институциите, администриращи проекта, както и специфичен мониторинг на теоретичния анализ на проекта и практическата реализация. Следи се както за общата реализация, така и за получените резултати. Анализират се потенциалните възможности на проекта за привличане на нови туристи в региона, усъвършенстване на инфраструктурата по стандарти на ЕС; възможностите за развитие на отделни форми на туризъм, синхронизиран на държавно, общинско и частно равнище на работа и сътрудничество.

Изчисляват се финансови показатели за ефективност на проекта, брой заети с реализацията и по работата му; очакван брой туристи по периоди; възможности за строителство на нови инфраструктурни обекти – частни хотели и почивни станции; възможност за реклама на региона с цел подобряване на туристопотока и превръщането му в сериозна туристическа дестинация и т.н.

..........................................................

9. Очаквани резултати

 

През 2007 година:

- наемане на офис в град Велико Търново;

- назначаване на секретарка и обслужващ персонал;

- обучение на квалифицирани кадри в централата на фирмата-изпълнител на проекта;

- разработване на маркетингова и рекламна стратегия;

- изграждане на екип за връзки с обществеността, който да води преговорите с потенциалните инвеститори в екологичния проект;

- откриване на три нови представителства в Елена, Габрово и Трявна.

Експертен и оперативен капацитет:

Фирмата не е участвала в реализацията на външни проекти поради липсата на обективни предпоставки до този момент.

....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвани литературни източници

 

1.         Първи национален форум “Екотуризъм, планини и защитени територии – партньори за благоденствие” Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите – брошура на Фондацията;

2.         Христов, П. – „Алтернативен туризъм в България”; С., 2002г., с.214-232, Екотуризъм – същност и особености;

3.         Интернет страница на Министерството на икономиката във връзка с текущи инфраструктурни проекти;

4.         Текущи проекти по Програма „ФАР Красива България” за 2005-06г.

5.         www.alternative-tourism.org/welcome.php

6.         www.bulgaria-gateway.org/bg/

7.         www.ekologia.start.bg/

.............................................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

инфраструктурен екотуристически проект - администриране, финансиране, контролинг, оценка; Програма „ФАР – Красива България”; органограма; Община Елена


Търси за: администриране | финансиране | контролинг | Програма „ФАР Красива България | органограма | Община Елена

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker