Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Нов български университет - София

КУРСОВА РАБОТА

По Екологичен туризъм

На тема:

Екологичен туризъм в България: същност и особености

2005 г.


Съдържание:

1. България и екотуризмът 3

2. SWOT анализ на екологичния туризъм в България 6

2.1. Силни страни 6

2.2. Слаби страни 7

2.3. Възможности 8

2.4. Заплахи 8

Приложения 10

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 12


1. България и екотуризмът

Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира на наблюдението и е един нов етап в развитието, който изисква работа в партньорство между туроператори, посрещащи (incoming) агенции, местни общности, асоциации стопанисващи защитените райони, научните общности. Всички те се ангажират да сведат до минимум въздействието върху посещаваните територии, да информират пътуващите за местните правила и уредби, да участват във всяка регионална програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района. Най-много и най- разнообразни програми за екотуризъм има в страните с голямо биоразнообразие, в които природата има впечатляващи измерения, национални паркове и местни общности, съхранили своите традиции. Програми, които се дефинират като екотуризъм. по света са наблюдението на големи животински екземпляри в естествените условия на джунглата, в големите морски басейни и океаните и полярните ширини - места, в които дъхът на цивилизацията все още не се чувства.

През последните пет години туризмът в България е най-бързо развиващият се отрасъл. Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности, или за предлагане на пазара на местни традиции, обичаи и култура. Укрепването на движението за опазване на природата и за развитие на екотуризъм е съвсем естествено в периода на преход към пазарна икономика. И двете тенденции са израз на загрижеността за опазване на околната среда и на културно-историческото наследство. Опазването на природата, на културното наследство и екотуризмът са свързани помежду си и се нуждаят един от друг, за да постигат успешно целите си.

………………………………

За съжаление успешното развитие на туризма и алтернативните му форми е сериозно застрашено от липсата на субсидии, от процесите на реституция и от старомодното управление. В този смисъл българската държава е на път да се превърне в основното препятствие за развитието на туризма. Истината е, че тя няма принос за наблюдавания ръст в туризма. Той е единствено успех на българския бизнес.

Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Първи национален форум “Екотуризъм, планини и защитени територии - партньори за благоденствие” Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите - брошура на Фондацията.
  2.  Христов, П., “Алтернативен туризъм в България”; С., 2002 г., с. 214-232, Екотуризъм - същност и особености.
  3.  www.alternative-tourism.org/welcome.php
  4.  www.bulgaria-gateway.org/bg/
  5.  ekologia.start.bg/

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа таблици и картинки.

Ключови думи:

екотуризъм в България, swot анализ на екологичния туризъм, природа, културни забележителности, алтернативен туризъм, екопътеки


Търси за: екотуризъм България | културни забележителности | алтернативен туризъм | екопътеки

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker