Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Нов български университет

КУРСОВ ПРОЕКТ

По Международен алтернативен туризъм

На тема:

Инвестиционен проект за създаване на КК “Шкорпил”

София, 2005 г.


Съдържание:

1. Примерен инвестиционен проект за създаване на КК “Шкорпил” 3

1.1. Общо описание на проекта 3

1.1.1. Кратко описание на предприятието и представяне на мисията 6

1.1.2. Описание на продуктите, услугите и целевите пазари 7

1.1.3. Представяне на основните цели и маркетинговата стратегия. 8

1.2. Характеристика на предоставяния хотелски продукт 15

1.2.1. Представяне на операционните (производствените) параметри 16

1.2.2. Управленски и технически опит на мениджърите; органограма 17

1.2.3. Кратко описание на финансовите параметри и на необходимостта от финансиране 18

2. Източници на финансиране. Инвестиционен процес. 20

2. 1. Вътрешни източници на финансиране 21

2. 2. Външни източници на финансиране 22

3. Маркетинг 25

4. Финансово-счетоводен анализ на фирмата 26

5. Анализ и оценка на инвестиционния проект 32

Използвана литература 33


.......................................................

1.1. Общо описание на проекта

Основна цел в развитието на туризма в община Долен Чифлик, Варненска област, е чувствителното повишаване на качеството на предлагания туристически продукт и издигането на неговия имидж. Качествата, които средата предлага в зоната за рекреация на юг от Варна - Шкорпиловци удовлетворяват изискванията за изграждането на висококатегориен туристически комплекс - до 15 000 легла с целогодишно ползване. Възможността същият да бъде превърнат в "Българската Ривиера" на Черно море е обусловена от наличието на: довеждаща инфраструктура, естествена плажна ивица с голям рекреационен капацитет, находища на лечебна кал, термални води, гори, разнообразен ландшафт, терени подходящи за изграждане на голф - игрище и изградено яхтено пристанище.

Развитието на съществуващия туристически капацитет е свързано с увеличаване на конкурентноспособността на предлаганите туристически услуги, чрез активно оползотворяване на местните туристически ресурси, целенасочено стимулиране и координиране на инвестиционната активност на държавния, общинския и частния сектор, с оглед нарастване заетостта и доходите в тази важна сфера на областната икономика. Активно ще се използва съществуващия потенциал за разнообразяване и комплексно развитие на местния туристически продукт свързан с възможностите, които предоставя създадената мрежа от защитени територии: природни забележителности, резервати, защитени местности и природни паркове. Използването на тези възможностите е свързано с включването във вериги на селищата за еко- и селски туризъм, където следва да се създаде подходяща туристическа и транспортна инфраструктура.

Общо необходимите средства за изграждането на КК “ШКОРПИЛ” и прилежащата към него инфраструктура възлизат за периода 2004 - 2010 година на 325 828 000 лева. Планира се построяването на огромен курортен комплекс с 15 000 легла в с. Шкорпиловци, който ще е по-голям по площ и изградена туристическа инфраструктура от комплекс Златни пясъци”. Хотелите в бъдещия комплекс ще са от 10 до 20 етажни., три звезди и четири звезди. Ще има и два луксозни хотела в близост до яхтеното пристанище в централната част на курорта, които ще са с категорията “5 звезди”.

..........................................................

Анализ на потенциалните клиенти

КК “ШКОРПИЛ” ще заеме една основна част от пазарната ниша за този вид услуги в икономиката - туристическите. Възможността за развитие на този отрасъл е много голяма, все още има много незаети пазарни ниши, където може да се развива туризъм /екотуризма например/, в които могат да се инвестират средства при една много добра очаквана възвращаемост на капиталовите ресурси на инвеститорите и то за кратък период /в сравнение например с инвестиция в промишлеността/. Инвеститорите в лицето на Министерството на туризма и общините Д. Чифлик и Варна са направили обобщено маркетингово проучване за мястото на курортния комплекс в общия туристически план.

................................................

Въпреки, че тези неща не стоят още на преден план, те трябва също да бъдат обект на внимание на инвеститорите, те трябва да знаят за кого строят този комплекс, т.е. кои са потенциалните инвеститори и към кои слоеве от обществото да насочат маркетинговата си кампания, която би могла да започне най-късно последната година от създаването на туристическия комплекс с цел запознаване на потенциалните български и чуждестранни туристи с възможностите, които ще предлага за тях.

Сега, на този етап маркетинга може да се насочи в областта на търсене на нови инвеститори и евентуалното изпълнение на предложението за продажбата на 25% от курорта още в самото начало на чуждестранна компания и използване на средствата за строителство и разширяване на курорта.

........................................................

Инвестицията е за 325 828 000 лева и е разпределена пропорционално на предполагаемите нужди през отделните години на периода 2004-2010 г. /виж таблица №1 от практическата част на разработката/. Оставен е и резерв за непредвидени нужди и той може да се ползва като оборотен капитал /по смисъла на счетоводната отчетност/ от 10 млн. лева.

................................................................


Използвана литература:

  1.  Николова, И., Сезонна и териториална концентрация на продажбите в българския туризъм, Международна научно-практическа конференция „Маркетинг в туризма”, Вн., 2002
  2.  Станчев, К., Туризмът - България 2000 (Обзор на настоящето и перспективите в бъдеще), Институт за пазарна икономика.
  3.  Статистически годишник 2005 г. , Индекси на реалното изменение на общия доход на лице от домакинството.
  4.  Кръстева-Ибрахимова, В., Организация на туристическото обслужване, Бургас, 1994.
  5.  Ракаджийска, С., Туристически пазар и реклама, ИК Галактика, Варна, 1991.

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

инвестиционен проект за създаване на курортен комплекс, целеви пазари, хотелски продукт, органограма, финансови параметри, източници на финансиране, финансово-счетоводен анализ на фирмата


Търси за: инвестиционен проект създаване курортен комплекс | целеви пазари | хотелски продукт | финансови параметри | източници финансиране | финансово счетоводен анализ фирмата

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker