Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВ ПРОЕКТ

 

 

на  тема:

 

КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО

НА

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 

 

 

 

По:

Управление на

културно – туристическите атракции

 

 

 

 

 

 

11. 2007 г.

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.. 3

1.1 Типологизация  по видове. 3

1.2 Екопътеки. 10

2. Културно-историческо наследство. 14

2.1 Културно – историческо наследство на община Габрово. 14

2.2 Културно – историческо наследство на община Севлиево. 15

2.3 Културно – историческо наследство на община Дряново. 18

2.4 Културно – историческо наследство на община Трявна. 19

3. ТУРАГЕНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО.. 21

4. МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ПО СТАТИСТИКА.. 22

4.1 Величина и териториално разпределение на настанителната база. 22

4.2 Видова структура на заведенията за настаняване. 23

5. ПОСЕТИТЕЛСКИ ПОТОК.. 27

6. СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО.. 28

7. ЛИТЕРАТУРА.. 31

 

 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

1.1 Типологизация  по видове

 

       - Защитени местности и територии

На  територията на Габровска област са обявени следните защитени местности и територии:

Ø                 Природен парк “Българка”

Спецификата на планината, преходът от високия централен Балкан към по-меките заоблености на Източна Стара планина и свързаните с това природни пейзажи, разнообразна флора и фауна, богатото културно наследство способстват за обособяването на Природен парк "Българка". Той е обявен със заповед № РД- 775 от 09.08.2002 год. на Министерството на околната среда и водите с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина, флора, фауна и културно-историческото богатство на района. Парковата територия обхваща изворите и водосбора на река Янтра и основните притоци в горната им част и е разположен на обща площ от 21772,2 ха, включваща землищата на девет населени места на двете общини Габрово и Трявна.

В границите на парка попадат: част от националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа", ЕМО "Етъра", защитената местност: "Соколски манастир", три защитени местности и четири природни забележителности.

................................................................

 

5. ПОСЕТИТЕЛСКИ ПОТОК

 

Основни региони на България, акумулиращи туристо-поток към община Дряново, както и за останалите общини в областта: Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, София. От съседни общини-Габрово, Велико Търново, Горна Оряховица, Трявна.

Основните чуждестранни пазари са Италия, Германия, Франция, Белгия, Дания. Слабо е посещението от съседни страни. Малък брой индивидуални туристи и пътуващи служебно. Дряновския манастир се посещава от групи, осъществяващи обиколни и специализирани турове из България с престой 1 ден без нощувка.

Основните канали за привличане на туристи са:

Ø                 Устна реклама чрез приятели и познати на собствениците на бази

Ø                 Чрез споделяне впечатления от клиентите с техни познати

Ø                 Чрез разпространение на собствени рекламни материали от собствениците на базите

Ø                 Чрез участие в общи рекламни издания и участие в туристически борси на РТА”Стара планина” и ТССТ.

Информационното обслужване се осъществява предимно от туристическите информационни бюра и посетителските центрове, които са част от структурата на Дирекцията на НП Централен Балкан и Българка, местни туристически дружества и сдружения, общински бюра.           

................................................................

 

6. СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

1. За община Севлиево се разработват следните проекти, свързани с туризма:

  - Програма ФАР „Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура„ Реконструкция на местен общински път за средновековна крепост „Хоталич”. Проектът предвижда изграждане на път към средновековен град и крепост “Хоталич”. Реализирането на проекта ще доведе до значително подобряване инфраструктурата до обекта, ще се осигури достъпност за хората с увреждания, ще повиши интереса към средновековния град и крепост “Хоталич” и ще популяризира общината като място предлагащо атрактивни туристически услуги. Стойност на проекта: 1 500 000 лева.

В общинския план за развитие на община Севлиево туризма фигурира като приоритет 3:

Приоритет ІІІ: Развитие на селските територии, като място за обитаване, стопански дейности, отдих и туризъм

Мярка 1: Формиране на аграрно производствени структури, повишаване на нивото на научно обслужване и задълбочаване на специализацията при производството на аграрни продукти.

Мярка 2: Развитие на алтернативни стопански дейности.                          

.......................................................................

 

7. ЛИТЕРАТУРА

 

1. http://eea.government.bg/zpo/resultfull.jsp

2. www.uzana-tourism.com

3. www.gabrovo.bg

4. http://www.mrrb.government.bg/page4.php?P=245&SP=256

5. Справка от НСИ,  2005 г.

 

 

 

 

Темата е разработена 11. 2007 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новите данни са от 2005 г.

 

Ключови думи:

културно и природно наследство, туристически атракции, екопътеки, турагенции, посетителски поток, стратегии за развитие, средства за подслон, природен резерват, защитени територии, културен туризъм в България


Търси за: културно природно наследство | туристически атракции | екопътеки | стратегии развитие | средства подслон | природен резерват | защитени територии | културен туризъм България

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker