Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

По Туристическо райониране

 

 

На тема:

Туристически пунктове и ядра в област Габрово – актуално състояние на предлагането

 

 

 

 

 

Специалност: Туризъм

 

 

 

 

 

 

 

София, 2007 г.


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Развитие на туризма на областно и общинско равнище според официалната статистика (НСИ, 2005)  4

2.1. Величина и териториално разпределение на настанителната база. 4

2.2. Видова структура на заведенията за настаняване. 4

2.3. Налично предлагане на настанителна база според проучването на основни интернет сайтове – www.journey.bg, www.hotelbg.com, www.btsbg.org. 6

2.3.1. Брой туристически центрове и величина на настанителната база (по общини и общо за областта)  6

2.3.2. Особености на настанителната база. 9

2.3.2.1. Структура по видове заведения. 9

2.3.3. Категорийна структура. 16

2.3.4. Ценово равнище. 22

2.3.4. Териториална диференциация на предлагането в рамките на областта. 23

2.3.4.1. Групиране на туристическите центрове по капацитет. 23

2.3.4.2. Териториални различия в преобладаващия вид туризъм.. 25

3. Съпоставка между резултатите от анализа на официалната статистика и интернет проучването: заблуди и реалности. 26

Заключение. 27

Използвани източници: 29

 


 

..................................................

 

Настанителната база е анализирана по следните аспекти:

-                    по брой на заведенията за настаняване, териториално разпределени по четирите съставни общини на Габровска област;

-                    по функционална структура – предлагането е анализирано по шест основни групи: хотели, хижи, частни квартири (+ вили, къщи и пансионати), ваканционни селища, почивни домове и къмпинги.

-                    по ценово равнище за отделните общини.

Отделено е и внимание на териториалните различия в предлагането на областта.

След анализ на състоянието на предлагането в посочената област са откроени разликите между двата източника – НСИ и интернет.

 

.........................................

 

По отношение на броя на заведенията за настаняване могат да се направят следните анализи по общини:

За община Габрово туристически център Боженци се откроява с най-голям дял от общия брой заведения за настаняване – 34% и с 23 обекта (в предвид множеството частни квартири и вили в Боженци).

На второ място по дял на заведенията за настаняване за цялата община се нареждат гр. Габрово – с 16,4% и м. Узана – с 10,5%. Относно легловия капацитет за община Габрово ситуацията се променя: с най-голям дял за общината по борй легла на първо място основателно е гр. Габрово – с 529 легла (т.е. 25.4%), следват м. Узана с 511 легла и Етъра с 291 легла.

За община Трявна на първо място по отношение на брой обекти за настаняване и брой легла безспорно е гр. Трявна., следван от с. Радино и с. Плачковци.

Ситуацията се повтаря и община Севлиево - гр. Севлиево се откроява с 50% от броя обекти за настаняване общо за общината и 48,8% от общия леглови капацитет. Останалите центрове към общината са с равен брой обекти за настаняване.

 

...........................................

 

Големи вътрешни различия по показател ценово равнище не се наблюдават в отделните общини и центрове. Отличават се само по-високи цени в обектите за настаняване с по-висока категория.

За община Габрово с. Боженци се отличава с леки ценови различия – минималните цени на нощувка на легло варират в голям диапазон – при обектите с 1 звезда варират от 6 до 9 лв., при обектите с 2 звезди – от 8 до 24 лв., а при обектите с 3 звезди – минималната цена варира от 20 до 30 лв. Подобни различия се наблюдават и в обектите в м. Узана – в еднозвездните обекти минималните цени варират от 5 до 10 лв., а в двузвездните – между 5 и 15 лв.

За община Дряново не се наблюдава силни вътрешни различия в ценовото равнище.

За гр. Трявна минималните цени на нощувка на легло варират в следния диапазон – при обектите с 1 звезда варират от 10 до 20 лв., при обектите с 2 звезди минималните цени са между 15 и 20 лв., а при обектите с 3 звезди – варира от 20 до 40 лв.

За община Севлиево се наблюдава доближаване на границите на минималните цени за еднозвездните и двузвездните обекти за настаняване и то в гр. Севлиево – варират между 8 и 10 лв. Обектите с 3 звезди поддържат относително високо ценово равнище, отговарящо на високата категория – между 30 и 60 лв.

 

............................................................

 

Областта разполага с неусвоен капацитет за развитие не само на планински, но и за културен, еко и селски туризъм. Неслучайно стартира проектът “Търговска марка Област Габрово – Пътуване в непознатото Възраждане” – проект по програма ФАР 2001 за развитие на културен туризъм в област Габрово. Предлагането на “културен продукт” вече отразява и новопоявилото се търсене – не на масови дестинации, а на по-специфични туристически маршрути. Съответно предлагането се изменя от предоставяне на настаняване в хотели към настаняване в селски къщи, допълващи облика на специфичната дестинация. Показателен е в случая нарастващият брой на частни квартири и битови селски къщи на територията на Трявна и Боженци, както и повсеместно за областта.


Използвани източници:

 

1.      www.nsi.bgОфициален уебсайт на НСИ

2.      www.journry.bg

3.      www.hotelbg.com

4.      www.btsbg.org

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа много таблици с данни.

Данните в темата са за 2005 г.

 

Ключови думи:

настанителна база, заведения за настаняване, туристически център, област Габрово, категорийна структура, териториална диференциация на предлагането, настанителен капацитет, леглови капацитет, хотели, хижи, къмпинги, частни квартири

 


Търси за: настанителна база | заведения настаняване | туристически център | област Габрово | териториална диференциация предлагането | леглови капацитет | хотели | хижи | къмпинги | частни квартири

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker