Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


СУ „ Св. Климент Охридски”

Геолого - географски факултет

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

Анализ на недостатъчното развитие на информационните технологии в туризма – интернет информация и маркетинг на България

 

 

По

 

Публична администрация

 

2005

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

1. Концептуални изисквания за интеграция на Българската туристическа индустрия към глобалния електронен пазар – взаимодействие между партньорите от публичния и частния сектор. 3

2. Законова рамка. 4

2.1. Единна система за туристическа информация. 4

2.2. Национален туристически регистър. 4

3. Политическа рамка. 5

3.1. Стратегия за развитие на информационното общество в България. 6

3.2. Държавни лостове за подкрепа и стимулиране на развитието на софтуерни приложения и системи за туристическия сектор. 7

4. Информационно – резервационни системи (ИРС) за туристическата индустрия в България. 10

4.1. Проучвания относно употребата на информационно – резервационни системи в България. 13

4.2. Възможности за маркетинг на България чрез информационните технологии  14

Използвана литература. 15

 

 

 

 

1. Концептуални изисквания за интеграция на Българската туристическа индустрия към глобалния електронен пазар – взаимодействие между партньорите от публичния и частния сектор

 

Като цяло България разполага със сравнително добре развити морски и планински курорти, но все още има много да се работи за внедряването на европейски стандарти  в българските туристически продукти и за разширяване на спектъра на предлагането със специализирани форми на туризъм като културен, еко, селски и др. В предвид  важността на туристическата индустрия за развитието на икономиката Българското правителство даде приоритетен статут на туристическия сектор. Публичните институции въведоха нов закон за туризма в съответствие с европейското законодателство, като все още се работи върху усъвършенстването на някои негови наредби.

Силната конкуренция на международния пазар и високите стандарти, които трябва да бъдат постигнати в процеса на интеграция на България към европейската общност, изискват адекватно моделиране на неговите тенденции към комплицираната верига на динамичния жизнен цикъл на туристическите продукти. Освен на традиционните звена като традиционни пазари, осигуряване качество на услугите и удовлетвореност н а клиента, туристическият сектор трябва да обърне специално внимание на развитието и употребата на информационно-комуникационните технологии. Еволюционните процеси към информационно общество, инвазията на Интернет и виртуалните мрежи налагат нови начини за поведение в туристическия маркетинг.

......................................................................

 

3. Политическа рамка

 

Разработката на внедряването на автоматизирана информационна система за реализацията на единната система за туристическа информация е първата и абсолютно необходима стъпка към развитието на високотехнологична  платформа  за информация, управление, маркетинг и анализ на  българския туристически продукт. Силната конкуренция на международните пазари и приоритетния статут на туристическия отрасъл в развитието на българската икономика изискват своевременно съобразяване в процесите на еволюция към информационно общество и инвазията на иновациите в информационните и комуникационните технологии.

 

3.1. Стратегия за развитие на информационното общество в България

 

Единната система за туристическа информация и Националния туристически регистър са в пълно съответствие  със Стратегията за развитие на информационното обслужване в Република България. Стратегията определя националните приоритети за преход към информационно общество в законодателен, технологичен, икономически и социален план и основните произтичащи от тях дейности.

Новата правна уредба, регламентираща Единната система за туристическа информация осигурява основните предпоставки за развитие на горепосочените процеси като:

·    въвежда европейски норми за осигуряване на достъп до информацията при гарантиране сигруността на данните и основните човешки права;

·    създава прозрачна и предвидима правна и регулаторна рамка за предоставяне на информационни услуги за гражданите и бизнеса;

........................................................................

 

Като заключение може да се каже, че липсва стратегически подход за внедряването на резервационни системи и готовност за реинженеринг на бизнес процесите за интеграция на иновационни решения към традиционните стереотипи.

Обнадеждаващо е, че през последната година се наблюдава промяна във визията на мениджмънта на туристическите посредници в страната. Информационно-резервационните сисстеми от враг номер 1 се превръщат в незаменими инструменти за увеличаване на бизнеса и генериране на печалба. Някои туроператори дори в известен смисъл иззеха инициативата от хотелиерите и освен туристическите си продукти продават на глобалния електронен  туристически пазар и чисто хотелска база.

ИРС създават единна информационна и комуникационна среда за много по-успешна дейност по национална, регионална и фирмена реклама, промоция и дистрибуция на предлаганите български туристически продукти и свързаните с тях допълнителни услуги. Географската неограниченост на Интернет базираните системи позволява разширяването на продуктовата палитра на регионално и локално ниво и улеснява малкия и средния туристически бизнес да предлага и продава много повече самостоятелно или чрез туристическите бюра и центрове, като обединява маркетинговите им усилия и ресурси.

......................................................................

 

Използвана литература

 

1.      сп. МИТ, 2000 г., бр. 8

2.      Закон за Туризма

3.      www.monitor.bg

 

 

Темата е изготвена 2005 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

информационни технологии в туризма, маркетинг в туризма на България, глобален електронен пазар, Българска туристическа индустрия, резервационни системи, софтуерни приложения за туристическия сектор, организационна политика, стратегия за развитие на туризма, туристически продукт


Търси за: информационни технологии туризма | маркетинг туризма България | глобален електронен пазар | Българска туристическа индустрия | резервационни системи | организационна политика | стратегия развитие туризма | туристически продукт

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker