Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


КАЗУС

Организация на туристическата дейност

2008 г.

Съдържание

 

1. Хотелиерство. 3

2. Направете характеристика и оценка на продукта на “Мусала” АД по вид, асортимент, структура и качество; 5

3. Опишете варианти за развитие и усъвършенстване на туристическия продукт на “Мусала” АД и повишаване на неговото качество. 7

4. Направете икономически анализ и обща оценка за финансовото състояние на “Мусала” АД.. 8

5. Предложете насоки за повишаване ефективността от стопанската дейност на дружеството през следващите 5 години. 13

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 17

 


1. Хотелиерство

Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално – техническата база. Хотелите, спадащи и заемащи основна част от материално – техническата база на туризма са основата за съществуването и развитието на отрасъла. Често те се заместват с понятията „индустрия на гостоприемството” или „хотелиерство”. Според Наредба № 2 за категоризиране на туристически обекти 1 „Хотел” е общодостъпно място за подслон с минимум 10 стаи търговска площ, което предлага основни и допълнителни услуги, свързани с пребиваването на гостите. Към туристическите услуги, които предоставя един хотелски комплекс, спадат: настаняване, хранене, спортни и развлекателни услуги, търговия, транспорт и други.

Хотелиерството създава връзката между туристическите ресурси и техните потребители (туристите). Без хотелиерството е невъзможно да се зараждат вътрешния и международен туризъм. Те от своя страна са фактор за развитие на хотелиерството, за по-пълното използване на наличната база за подслон и за реализиране на по-голям оборот и печалба от тази стопанска дейност.

..............................................

2. Направете характеристика и оценка на продукта на “Мусала” АД по вид, асортимент, структура и качество;

В настоящият казус обект на разглеждане и стратегически инвестиционен и иновационен анализ е акционерно дружество “Мусала”. Акционерно дружество “Мусала” функционира като част от планински туристически център в Рила планина и е с основен предмет на дейност: предлагане на услуги в областта на рекреативния и зимно-спортния туризъм. За реализиране целите на стопанската си дейност дружеството експлоатира вилно селище “Къпина” (категория “три звезди”). То е построено в живописна местност на голяма поляна, обградена с вековни смърчови гори. Разполага с 35 дървени бунгала на два етажа (всяко от които има по 4 легла на горния етаж) или общо 140 легла, хол, кухня с необходимо оборудване и санитарен възел.

Интерестът към България като туристическа страна расте непрекъснато. Базата е по-натоварене в сравнение с предходни години, което важи и за комплекс “Златни пясъци”. Ежегодно в курорта почиват над 300,000 туристи от повече от 70 страни, реализират се над 1 млн. нощувки. В продажбата на българския туристически продукт участват авторитетни туроператори като TUI, Club Mediterrane, Nouvelle Frontier, ITS, Neckermann и др.

..................................................

4. Направете икономически анализ и обща оценка за финансовото състояние на “Мусала” АД

Икономическият анализ е приложна икономическа наука. Тя анализира икономическите факти, явления, тенденции и следствия, които настъпват в реалния стопански живот на всяка фирма и са свързани с основната същност на пазарния бизнес – реална дейност, основана на влагане на капитали, проекти за бизнес с цел постигане на ефект – печалба. В своето развитие всяка фирма използва капитал – собствен или заемен, с който осъществява инвестиционна, производствена, търговска и финансова дейност. Финансовият анализ е насочен към прогнозиране на бюджета, неговото развитие с цел по-големи печалби. Икономическият анализ използва свои специфични методи, обработва икономическа информация, показва прогнози за съществуването на фирмата. Финансовото състояние на  една стопанска единица е следствие от цялостната и дейност – добра или лоша, печеливша или губеща.

Бизнес планирането, оперативното регулиране, стопанския и финансов контрол и отчитането на дейността – всичко това е свързано с основните функции на управление, осигуряване на методика за бизнес анализ и бизнес функционирането на фирмата в реалния сектор.

Основни източници на данни са текущите и най-вече годишните счетоводни отчети:         

1.      Баланс,

2.      Отчет за приходите и разходите,

3.      Отчет за собствения капитал,

4.      Отчет за паричния поток, както и други приложения и справки към тях, които се представят пред данъчната и статистическата администрация.

Анализите могат да се извършват по различни методики – приети в отделна страна или широко застъпени и известни в световната практика. Предимно с финансово-стопанския анализ фирмата се стреми да определи своята ликвидност спрямо общите икономически компоненти и показатели и на тази база сама за себе си да определи темповете си на растеж или застой.

......................................................

5. Предложете насоки за повишаване ефективността от стопанската дейност на дружеството през следващите 5 години.

България има вече сравнително добре изградена туристическа структура. Важно условие за развитието на туризма е доброто състояние на материално-техническата база в България.

Ефективното използване материално-техническата база на туризма се изразява в създаване на условия за привличане на повече туристи, максимално задоволяване на потребностите им с качествени услуги, реализиране на максимален брой нощувки и получаване на по-висок валутен или левов приход при минимално използване на жив труд.

В национален мащаб в резултат на недостатъчното обосноваване на инвестиционната политика туристическите курорти и обекти са създадени главно по Черноморието. Недостатъчна е материалната база във вътрешността на страната и особено в София, Пловдив, Плевен, Русе и Стара Загора. Все още недостатъчно са развити планинският, балнеоложкият, вътрешно-маршрутният и други видове туризъм. В България има несъответствие между средствата за подслон и заведенията за хранене, недостатъчни са съоръженията за спортни и други занимателни мероприятия. Особено сложен е въпросът за стандарта на материално-техническата база (категоризацията) и качеството на предоставяните туристически услуги. Като изхождаме от структурата на хотелиерските заведения в другите туристически страни трябва да се направи изводът, че структурата на България по отношение на ценовата категория на заведенията не е правилна. През 1995 г. 2,68% хотелиерските заведения са с 5 звезди, 8,44% с 4 звезди и 55,4% с 1 и 2 звезди. Неправилна е структурата на ценови категории, където нощувките се реализират преди всичко от чужденци.

...............................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Атанасова Ел. и др., “Икономика и организация на туризма”, В., Георги Бакалов,

2.      Доганов, Д. “Маркетинг в туризма”, С. 2000 г.

3.      Дъбева, Апостолов. “Хотелиерството в Европа”. С.

4.      Манол Рибов, Туризмът в ерата на качеството, Тракия-М, 2004 г.

5.      Маринов, Ст.- „Конкурентноспособна ли е туристическата дестинация България“?, В: сп. „Туристически пазар“, октомври , 2004 г.

6.      Младенова, Г., Маркетингови анализи, Тракия-М

7.      Тончев, Ц., Технология на допълнителните услуги в туризма, Тилия, 2000 г.

..............................................

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2006 г.

 

Ключови думи:

организация на туристическата дейност, хотелиерство, “Мусала” АД, ефективност от стопанската дейност, туристическа страна, рекреативен и зимно-спортен туризъм1 Наредба № 2 за категоризиране на туристически обекти, в сила от 01.10.2002 г., обн. ДВ. бр.95 от 8 Октмври 2002г., посл. изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2005 г.


Търси за: организация туристическата дейност | хотелиерство | ефективност стопанската дейност | туристическа страна

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker