Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”

ГР. СВИЩОВ

КУРСОВ ПРОЕКТ

На тема:

„Туристическо търсене според индивидуалните характеристики на потребителя”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.     Туристически продукт на дестинацията. 3

2. Организации на дестинациите - видове и функции според индивидуалните клиентски предпочитания. 8

3. Туристически контингент. 11

4. Фактори, определящи структурата на туристическите посещения. 13

5. Туристическо търсене на продукт в Асеновград. 17

5.1. Фактори за развитие на туризма в община Асеновград. 17

5.2. Целеви пазари. 18

5.3. Пазарни сегменти.. 18

5.4. Проблеми, свързани с развитието на туризма и туристическия продукт и планиране на потенциалните туристически продукти в регион Асеновград. 20

Използвана литература. 23

1. Туристически продукт на дестинацията.

Когато предприема туристическо пътуване и се насочва към мястото за прекарване на своята почивка, туристът потребява съвкупност от ползи, които се свързват с определено пространство туристическо място или район. Когато избира къде да прекара своята ваканция той предварително съпоставя ползите от пребиваването различните оферирани места и избира онова, което в най-голяма степен ще задоволи неговите нужди и желания. Това място може да не е непременно дадено населено място, а да представлява част от населено място, туристически център или отделен хотел с всички необходими условия за пребиваване и за практикуването на разнообразие от дейности. При всички случаи това място е също част от някакъв регион, страна или група страни, които по същество също представляват избрана цел и в тях туристът също се придвижва и получава ползи. На тази основа възниква въпросът за географския обхват на територията, която представлява цел на туристическото пътуване и за туристическия продукт на това пределно пространство.

.....................................................................................................................................

2. Организации на дестинациите - видове и функции според индивидуалните клиентски предпочитания.

Във всички западноевропейски страни съществуват национални туристически организации (НТО). В една част от случаите НТО са създадени и се контролират от правителството, респективно от компетентното министерство, но са самостоятелни юридически лица, подчинени на главния орган по туризма. Връзката между администрацията и НТО, освен чрез пряко подчинение, регламентирано с нормативен документ, може да се осъществява чрез назначаване на определен брой членове на управителния съвет на НТО или косвено чрез нейното финансиране и контрола върху използването на финансовите средства. В останалите случаи НТО са доброволни организации, създадени от техните членове, които действат независимо, макар и в тясно взаимодействие  с администрацията

....................................................................................................................................

3. Туристически контингент.

Туризмът дава и добри икономически резултати. Те биват преки и косвени. Преките резултати се получават от приходи от нощувка и хранене, а косвените - от обслужването на туристите по време на пътуване или престой - например от транспорт, при задоволяване на културни нужди, покупки на стоки и др. Допринася за развитието и на други икономически отрасли като селско стопанство, транспорт, търговия, оказва благоприятно влияние върху облика на много наши села и градове.

За бързото развитие на туризма у нас са налице всички основни условия - природа, икономически, културни и исторически обекти, които са цел на туристически пътувания.

....................................................................................................................................

4. Фактори, определящи структурата на туристическите посещения.

Местните условия за развитието на туризма биват природни, антропогенни и трудови. Природните туристически ресурси са релеф, климат, флора, фауна, водни ресурси и отдалеченост на туристическото място от емитивните пазари.

.....................................................................................................................................

5. Туристическо търсене на продукт в Асеновград.

5.1. Фактори за развитие на туризма в община Асеновград.

Както много от районите в България и в община Асеновград е нужно да се гледа на туризма като на приоритетен отрасъл за икономическото развитие на региона. Тъй като за района са характерни еднодневните туристически турове, трябва да се обърне внимание на увеличаване престоя на туристите чрез една реалистична оценка на факторите и възможностите за развитие на туризма.

.....................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Атанасова, Ел. , „Икономика и организация на туризма”, В., Георги Бакалов, 1987 г.;

2.      Доганов, Д., „Маркетинг в туризма”, С. 2000 г.

3.      Нешков М., Икономика на туристическата фирма, НБУ, 1994 г.;

4.      Николов, Н., „Финансов анализ”, ИК Принцепс, Варна, 1995г.;

5.      Хаджиниколов Хр., „Ресторантьорство и хотелиерство”, УИ „Стопанство”, С., 1996г..;

6.      Доганов, Д., „Маркетинг в туризма” (Димитър Доганов)

7.      Маркетингови изследвания в туризма (Лина Анастасова Закон за туризма - ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г.);

8.      Данни, предоставени от Отдел «Маркетинг и връзки с обществеността» и Отдел «Култура» на Община Асеновград.

 

Темата е изготвена през 2009 г.

Най-новите данни са от 2000  г.

            Ключови думи: емитивини пазари, НТО, туристически продукт, контингент, фактори, целеви пазари, сегменти, туристопоток, природни ресурси, исторически ценности

 

 


Търси за: туристически продукт | контингент | целеви пазари | сегменти | туристопоток | природни ресурси | исторически ценности

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker