Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

на тема:

„Информационни системи в туризма”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 4

ПЪРВА ГЛАВА.. 6

АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ.. 6

1. Обща характеристика и същност на туризма в България в години на преход. 6

2. Управление на туристическата индустрия в България. Иновационна  и инвестиционна дейност. 9

ВТОРА ГЛАВА.. 16

РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ТУРИЗМА – ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР.. 16

1. Характерни особености на системата за управление в туризма. 16

2. Мястото на  информационната система в туризма. 23

3. Същност на информационните системи в туризма и принципи за изграждането им   28

4. Роля и значение на комуникационните технологии за развитието на хотелиерския продукт. 37

4.1. Състояние на съвременните комуникационни технологии. 37

4.2. Тенденции в развитието на хотелиерския продукт. 42

4.3. Влияние на комуникационните технологии върху хотелиерския продукт. 48

4.3.1. Счетоводната информация като обект на компютъризация. 48

4.3.2. Необходимост от компютъризация на счетоводството. 56

4.3.3. Готови програмни продукти за компютъризация на счетоводството. 61

4.3.4. Критерии за избор на програмен продукт за компютъризация на счетоводство. 68

ТРЕТА ГЛАВА. 74

ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР.. 74

1. Иновации в информационното осигуряване в туристическия сектор. 74

1.1. Обща характеристика на проекта за изграждане на Национална резервационна система в туризма. 74

1.2. Обществен характер на Националната резервационна система в туризма  76

1.3. Цели и мисии на Националната резервационна система в туризма. 77

1.4. Национален туристически регистър. 78

2. ИТ предпоставки в туризма. 83

3. Предпоставки, тенденции и перспективи за развитие на ефективна информационна система в туристическия сектор в страната. 85

Заключение и обобщаващи изводи.. 88

Използвана литература. 91

 

...........................................................................................................................................

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

Съвременният стопански туризъм е сложна вероятностно - икономическа система, имаща за обект  човека и условията, в които протича отдихът. В отрасъла е налице силно проникване на дейности от производствената и непроизводствената дейност.

В условията на пазарна икономика в отрасъла се променя съдържателно управленският процес. Тези промени са свързани преди всичко с подготовката и вземането на управленски решения за настоящето и бъдещото развитие на туристическите фирми. Повишава се динамиката на управлението, при което коренно се променят изискванията към основния управленски ресурс - информацията. Структурните промени и реализирането на производствени резултати в туризма са свързани непосредствено с осигуряване на актуална, достатъчна по обем и качествена информация, необходима за обслужване концепцията за пазарното развитие на отрасъла.

Усилията за усъвършенстване на управлението и за повишаване на неговата ефективност се насочват към все по-широко прилагане на информационните технологии в туризма, към изграждане на компютърни информационни системи (КИС).

Със своите експлоатационни възможности компютрите са подходящо средство за организация и контрол на стопанската дейност в туризма. Това се определя от спецификата на работата от организационно - икономически характер, изискващ контрол и координация на дейностите в оперативни срокове от възможностите информационните технологии да се разполагат автономно в обектите, както и тяхното агрегиране с мини и големи ЕИМ от необходимостта за оперативно ръководство и контрол на материалните и трудовите ресурси. Приложението на компютрите в управлението на стопанския туризъм е продиктувано и от необходимостта за организиране на високо качество и култура на обслужването.

В отрасъла е натрупан значителен опит по приложение на компютри за осигуряване на необходимата информация. Направени са и сериозни опити за реализиране на разработки, които осигуряват информационното обслужване при пазарни условия. В условията на компютърна техника, функционалните специалисти, и мениджърите от туризма навлязоха активно в областта на електронната обработка, а автоматизираните работни места се утвърдиха като неотменен интегриран компонент на съвременните управленски системи.

Сега информационните технологии се използват предимно автономно. Много по-ефективно е обаче тяхното използване на най-ниското ниво в мрежовите архитектури, реализиращи концепцията за разпределената обработка на информацията. Съчетаването на идеята за колективно използване на "разпределения" във възлите на мрежата технически, програмен и информационен потенциал с максималното удобство за крайния потребител, е в основата на по-ефективното използване на информационните технологии. В подкрепа на тази тенденция говори й фактът, че според IV рамкова програма за дейностите на Европейската общност в областта на технологичното развитие (1994 - 1998 г.) са заделени 1932 млн. екю за информационни технологии, като взаимовръзката на мрежи, услуги и приложения ще се превърне в основната насока .

Целта на настоящата дипломна работа е в резултат на наблюденията в практиката и проведения анализ да се посочат областите на приложение на информационните технологии в управлението на туризма. Едновременно с това се прави опит да се представят нови идеи и становища по въпросите, свързани с компютъризацията на управлението в туризма от теоретична и организационно - приложна, гледна точка.

...........................................................................................................................................

ТРЕТА ГЛАВА.

ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

 

1. Иновации в информационното осигуряване в туристическия сектор.

1.1. Обща характеристика на проекта за изграждане на Национална резервационна система в туризма

Силната конкуренция на международните пазари и важната роля на туризма в развитието на българската икономика налагат този отрасъл бързо да се променя, съобразявайки се с процесите на еволюция на информационното общество, бума на интернет технологиите и виртуалните мрежи. Тези процеси започват да събуждат нови модели на поведение у много участници в сферата на туризма. Новата медийна среда осигурява възможност за обратна връзка с потребителите на туристически услуги, предоставя алтернативни начини за маркетинг и промоция и променя съществуващите в момента традиционни стереотипи на работа. Според статистиките рейтингът на Мрежата като медия изпреварва този на телевизията и радиото сред потенциалните туристи.

Информационните и комуникационни технологии винаги са оказвали силно въздействие върху отделните сектори в туризма. Внедряването на компютърни системи за управление, реклама, дистрибуция и комуникации дава ползи и предизвиква генерални промени. Внедряването на информационни системи и системи за резервация от туроператорите и агенциите им дава предимство при организиране на въздушния, водния или наземния транспорт, настаняване и места за подслон, организиране на атракции.

Общата концепция на информационните системи и системите за резервация съдържа два основни момента – функционален и технически. Функционалността и техническата реализация на различните системи са взаимно свързани фактори, които са силно зависими един от друг. Развитието на технологиите провокира развитието на нови функционалности и обратно - търсенето на нови функционалности стимулира разработката на нови технически решения.

Главната роля на информационната система е в представянето, промоцията и рекламата на туристическите продукти. Тя се използва за реализиране на обратна връзка с крайния потребител, на базата, на която туроператорите могат динамично да променят досегашните си туристически продукти или да създават нови в съответствие с променящите се изисквания на пазара. С добре развита информационна система те могат да правят маркетинг на туристическите си дестинации като цяло на локално, регионално, национално или световно ниво; да реализират и много функционалности, с които да подпомагат крайния потребител при избора, оценката и комбинирането на търсените туристически услуги и подбора на желания туристически пакет.

Резервационната система от своя страна предоставя специализиран интерфейс и инструменти за извършване на резервация в реално време на туристически продукти, като реализира различни алгоритми и задачи в зависимост от текущия потребител. Тя осигурява възможност за регистрация, проверка на заетостта, резервация и плащане на индивидуални продукти и услуги или туристически пакети. Тази система осъществява комуникацията между участниците в туристическия пазар, подпомага техните финансови взаимоотношения и администрира системата, свързана със сигурността на информацията и транзакциите. Тя поддържа индивидуална база данни за крайните потребители и бизнес ползвателите, като дава възможност за индивидуална и групова статистика.

Ето още няколко предимства на информационните и резервационните системи, от които могат да се възползват всички участници в туристическия бизнес:

-         По-добра комуникация с клиента – позволяват гъвкава употреба на различните комуникационни и информационни канали посредством разнообразен избор на технологии и дизайн.

-         Концентрация на услугите във веригите и курортите - различните туристически обекти се свързват чрез информационни масиви.

-         Предоставяне на услуги в реално време – информация, резервация и продажби. Информационните и резервационни системи представляват развити, сложни и сигурни структури, гарантиращи постоянен достъп, оторизация на потребителите, конфиденциалност и сигурност на информацията;

-         Осигуряват динамично развитие на туристическите продукти. Представляват мощен маркетингов инструмент с комуникационна функционалност, с който могат да се правят промоции и дистрибуция на туристически продукти. Форми за обратна връзка с клиентите подпомагат процеса на подготовка и създаване на нови продукти.

-         Осигуряват мобилност на персонала – притежават вградени средства за интерактивно обучение на различните групи от потребители;

-         Дават възможност за въвеждане на богата информация за туристическата дестинация като цяло и за отделните туристически обекти, както и инструменти за селекция и сравнение на желания продукт по редица критерии – качество, цени, допълнителни услуги и др.

-         Информационните части могат да поддържат необходимата туристическа информация за флора, фауна, демография, етнос, обичаи, улесняваща развитието на допълнителни специализирани форми на туризъм.

-         ИТ като инструмент за планиране, управление и маркетинг – генериране на редица управленски справки и развитие на нови такива с цел ефективно управление и планиране на организационната политика.

На практика информационните системи и тези за резервация реализират един електронен туристически пазар и осъществяват онлайн функционалности, свързани с директната комуникация между търсене и предлагане, необходимостта от информация, резервация, онлайн продажби, маркетинг (комуникации, електронна поща, интернет сайт и др.), комуникационна среда за разработка, развитие и анализ на туристическите продукти.

...........................................................................................................................................

Заключение и обобщаващи изводи

Глобализацията като феномен на нашето съвремие вече фигурира в почти всяка една разработка имаща претенции на научен труд. Малко са източниците обаче, в които е разгледано нейното конкретно проявление – как например тя влияе върху конкретен отрасъл, върху конкретна дейност от този отрасъл и в още по-незначителна степен върху отделната фирма в дадения отрасъл. В този смисъл настоящият труд предлага един нов и конкретен поглед върху „привидно” естествения процес на адаптиране на туроператорската дейност към глобалните промени. Ключова сама по себе си е думата „привидно”, защото се оказва, че адаптацията и задържането на „гребена на вълната” е един сложен, изключително динамичен процес, от чието правилно протичане в една нова недостатъчно изследвана глобална среда зависи понякога дори оцеляването на дадена дейност. Поради тази причина изследването на туроператорската дейност и тенденциите на нейното развитие, не само носи новото в себе си, но се оказва, че е изключително полезно, тъй като разработването на един работещ модел на синхронизация с глобалните промени може изцяло да измени параметрите на тази дейност за в бъдеще. В рамките на туристическата индустрия доминираща позиция имат транснационалните корпорации на авиокомпании, хотелски вериги и туроператори. Глобализацията се характеризира в увеличаване на възможностите на доставчиците на туристически услуги да работят на глобално ниво, намаляването на разходите за организиране на пътувания и разкриването на нови дестинации – взети заедно те представляват факторите, обуславящи туристическото предлагане в условията на глобализация на международния туристически пазар. Факторите, определящи туристическото търсене се свеждат до нарастващите доходи и увеличаващият се опит на туристите.

Туроператорите, доставчиците на услуги, клиентите и дестинациите могат да извлекат голяма полза ако съвместно полагат усилия за поддържане на стабилността и устойчивостта на дистрибуционната верига, чрез която се формира, разпространява и възпроизвежда комплексният туристически продукт. От финансова гледна точка повишената устойчивост ще допринесе за намаляване на разходите чрез увеличаване на оперативната ефективност и редуциране на изхвърлянето на отпадъци и консумацията на енергия и вода. Устойчивото развитие на дистрибуционната верига води до увеличаване на приходите от туризъм и съответно на дивидентите, които получават акционерите, осигурявайки „повтарящ” се бизнес и създавайки нов, потенциален бизнес чрез привличане на клиенти, които оценят внимателния подход към околната среда и социалните дейности.

..........................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Айкова, Росица Борисова, „Управленски информационни системи”, УИ „Стопанство”, София, 1996 г.;

2.      Александров, К., Й., Желязкова, Управление на реалните инвестиции”, Тракия-М, София, 2002 г.;

3.      Атанасова, Ел. и др., Икономика и организация на туризма”, Варна, изд. Георги Бакалов, 2002 г.;

4.      Доганов, Д., “Маркетинг в туризма”, София, 2000 г.;

5.      Дъбева, Апостолов. "Хотелиерството в Европа”, София;

6.      Емилова, Петя; „Стратегически информационни системи. Съвременни аспекти на проектиране и оценяване, / Свищов : Акад. изд. Ценов, 2006. - 160 с.
Закон за туризма - ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006г.

7.      Закон за насърчаване на инвестициите - ДВ, бр. 40 от 2004 г.;

8.      Костов, Е., „За устойчиво развитие на селския туризъм“, София, 1996 г.;

9.      Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия-М, София 2004 г.;

10. Маринов, Ст., „Конкурентоспособна ли е туристическата дестинация България?“, сп. „Туристически пазар“, Варна, октомври , 2004 г.;

11. Милева, С., „Стратегически фактори за успеха на специализирания туризъм“, сп. „Туристически пазар“, Варна, октомври 2004 г.

12. Маринов, В., „Селският туризъм в България – възможности и/ или илюзии,: Сб. “Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 3 - 4, Варна, 1994 г.;

13. Младенова, Г., Маркетингови анализи, Тракия-М, София, 2002 г.;

14. Моцев, Михаил Русков; „Информационни системи в бизнеса”, София, УИ „Стопанство”, София,  1994 г.;

15. Петров, П., „Селски и екотуризъм у нас“, сп. „Туристически пазар“, Варна, октомври,  2004 г.

16. Попйорданов, А., „Наръчник: Алтернативният туризъм в България – перспективен семеен бизнес“, София, 2003 г.

17. Рагин, Бл., „Само една ли е ахилесовата пета на българския туризъм?“, сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 г.

18. Станчев, Ю, „Основи на анализа и проектирането на информационни системи” София;

19. Стефанова, К., „Управленски информационни системи: Аспекти на функциониране и проектиране; София: Авангард Прима, 2006 г., стр. 243;

20. Тончев, Ц.,  Технология на допълнителните услуги в туризма, Тилия, 2000 г.;

21. Тумпаров, П., „Селският туризъм в България през преходния перод“, В: „Икономика и управление на селското стопанство“, кн. 3-4, 1994 г.;

22.  Хаджиниколов Хр., “Ресторантьорство и хотелиерство”, УИ “Стопанство”, София , 1996 г., стр.101;

23. Христов, П. – „Алтернативен туризъм в България”; С., 2002 г., с.214-232, Екотуризъм – същност и особености;

24. Първи национален форум “Екотуризъм, планини и защитени територии – партньори за благоденствие” Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите – брошура на Фондацията;

25. Проект за стратегия „Устойчиво развитие на българския туризъм“ (2005 – 2010 г.)“; сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 г.

26. www.alternative-tourism.org/welcome.php

27. www.bulgaria-gateway.org/bg/

28. www.nsi.bg

29. www.google.bg

30. www.government.bg

................................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

В темата е представен практически пример за приложение на програмен продукт СТРАНД в счетоводната отчетност на туристическа фирма.

Ключови думи: туризъм, хотелиерски продукт, информационни системи, информационни технологии, Некерман, Туи, екотуризъм, емитивни пазари, туроператор, туристопоток, услуги, мениджънт, КИС, СТРАНД, MIS, системен подход, компютъризация, счетоводство, национална резервационна система

 

 


Търси за: туризъм | хотелиерски продукт | информационни системи | информационни технологии | Некерман | екотуризъм | емитивни пазари | туроператор | туристопоток | системен подход | компютъризация | счетоводство | национална резервационна система

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker