Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


Софийски университет "Св Климент Охридски"

Курсова работа

Общински план за развитие на Асеновград като туристическа дестинация

Проучване за създававне на комплексен туристически продукт “Родопска Света гора”

Специалност: Туризъм

Предмет: Туризъм

 

2008

Съдържание

 

1. Преглед на съществуващи проекти и планови документи. 3

2. Концепция за комуникационни дейности. 7

3. Програма за развитие на туризма в града (2006 – 2010 г.) 12

4. Финансиране на целите по проекта. Структурни фондове към ЕС. 17

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 27

ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦИ И СХЕМИ.. 28


1. Преглед на съществуващи проекти и планови документи.

Община Асеновград съдържа голямо разнообразие от културно-исторически и природни ресурси, които в различните части на територията имат различно съдържание и структура. На тази база, върху територията се обособяват зони със специфична ценностна характеристика и идентичност - например зоната на град Асеновград, на Бачковския път, на резервата “Червената стена”, на планинската зона около Белинташ и др. Когато културният маршрут “Родопска Света гора” преминава през тези зони, неговата водеща тема се модифицира, според специфичния локален културно-исторически и природен потенциал. Към нея интегрират вторични теми, които я обогатяват и разнообразяват с нови качества. На тази база може да бъде дефинирана териториалната структура на културно-туристическия продукт, съставена от комплексни и взаимно свързани зони по протежението на културния маршрут.

………………………………….

Описание на елементите на туристическа дестинация “Родопска Света гора”

Посочените по-долу теми и елементи представляват гръбнака на КТП, обобщени по териториално-тематичен признак, както следва:

І. “Асеновград – Свещената порта на Родопите” – входна зона на територията в изходния пункт - гр. Асеновград, включваща:

•     Асеновата крепост – емблематичен символ

•     “Сакрална мрежа” от църкви и параклиси;

•     Историческия и Етнографския музеи,

•     туристически информационен център

•     Уникален пейзаж, който се отваря по оста на реката с Асеновата крепост в дъното.

………………………………….

2. Концепция за комуникационни дейности.

Развитие на комуникацията за външни пазари. Във времето процеса (т.е. разработването на дестинацията) ще премине през няколко етапа до достигането на пълна информираност на пазарите и утвърждаване:

-         Разработване на информационни материали за дестинацията, създаващи нейния имидж на такава за културен туризъм:

-         в EU контект

-         в контекста на Виа Игнатиа

-         в контекста на Балканските културни маршрути – Гърция, България, Румъния

-         Предоставяне на информацията на пазарите

-         Организиране на познавателни турове за тур оператори, продавачи, журналисти и др. посредници, влияещи върху избора на туриста

-         Включване на елементи от дестинацията в тур операторски програми

-         Посещения на чуждестранни туристи, с цел проучване на приема на дестинацията

……………………………….

3. Програма за развитие на туризма в града (2006 – 2010 г.)

Програмата за развитие на туризма в Община Асеновград е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла, наличните ресурси в Общината, функциониращите туристически фирми и агенти и изградените обществени структури в подкрепа на туризма - браншови сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е определена в Закона за туризма.

В Програмата са дефинирани мероприятията, които Общината изпълнява в съответствие с националната стратегия за развитие на туризма, финансирайки ги в съответствие с постъпленията от туристически такси и категоризации на туристически обекти на територията Общината.

………………………………

Стратегията визуализира Асеновградска община през 2013 г. като:

Ø     Съвременна, динамично развиваща се административно-териториална единица в националното и европейско пространство;

Ø     Социално балансиран регион;

Ø     Привлекателна за инвеститорите област с благоприятна бизнес-среда и с устойчиви темпове на икономически растеж;

Ø     Област с чиста околна среда, в която хората използват ефективно местните ресурси за развитието на екологично земеделие и туризъм;

Ø     Регион с развита техническа инфраструктура, отговаряща на потребностите на обществото и бизнеса.

Чрез изпълнение на целите на стратегията се очаква:

В КРАЯ НА 2008 ГОДИНА

Ø     Брутният вътрешен продукт на жител да бъде 150 %, спрямо 2000 г.;

Ø     Равнището на безработицата да е под 15 % от активното трудоспособно население;

Ø     Доходите на член от семейството да нараснат с над 25 %, спрямо 2000 г.

………………………………

4. Финансиране на целите по проекта. Структурни фондове към ЕС.

…………………

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2006 година ще даде възможност за създаване на предпоставки и партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие на Общината през 2009 – 2013 относно туризма като приоритет за Община Асеновград.

Опазването на културно-историческото наследство и съхраняването на нашата културна идентичност, утвърждаването на град Асеновград като туристически град и развиването на конкурентно способен туристически продукт са съществени мерки, дефинирани в Общинския план, максимално удовлетворяващи нуждите на населението и стимулиращи изграждането на ползотворни обществено - частни партньорства с фирми от туристически бранш в Общината.

Успешното изпълнение на заложените в програмата мероприятия е немислимо без наличието на работещо обществено - частно партньорство между местната власт, частния бизнес, професионалните учебни заведения, областните и национални браншови организации и НПО.

………………………………

Други дейности по проекта:

•     Организиране и провеждане на тридневен информационно-обучителен семинар-дискусия с цел сработване на екипа и подобряване капацитета на Бизнес център  Асеновград и асоциираните му партньори за изпълнение на проекта

•     Селекция и мотивиране на 20 безработни младежи от Област Пловдив, които желаят да започнат работа в сферата на алтернативните форми на туризъм. Подготовка на учебния процес, включваща:

…………………………….

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.    Александров, К., Йорданка Желязкова, Управление на реалните инвестиции. Тракия-М, 2002 г.

2.    Атанасова Ел. и др., Икономика и организация на туризма, В., Георги Бакалов, 87г., с.227

3.    Димитров, Д. “България – страна на древни култури”; Народна просвета, 1963г.

4.    Доганов, Д. Маркетинг в туризма. С. 2000 г.

5.    Дъбева, Апостолов. Хотелиерството в Европа. С.

6.    Нешков М., Икономика на туристическата фирма, НБУ, 94г., с.22

7.    Маркетингови изследвания в туризма (Лина Анастасова Закон за туризма - ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002г.

8.    Закон за насърчаване на инвестициите - ДВ, бр. 40 от 2004 г.;

9.    Данни, предоставени от Отдел «Маркетинг и връзки с обществеността» и Отдел «Култура» на Община Асеновград.

10. www.nsi.bg

11. www.google.com

12. http://www.asenovgrad.info/index.php?page=36

13. http://asenovgrad.start.bg/

14. Данни, предоставени от Община Асеновград.

………………………………

Темата е изготвена 2008 г.

Съдържа приложения – отчет на програмата за развитие на туризма на територията на Община Асеновград 2007 г.

 

Ключови думи:

комплексен туристически продукт “Родопска Света гора”, общински план за развитие на Асеновград, програма за развитие на туризма, финансиране на целите по проекта, културно-исторически и природни ресурси, политика на информиране, рекламиране и промоция

 


Търси за: общински план развитие Асеновград | програма развитие туризма | финансиране целите проекта | културно исторически природни ресурси | политика информиране | рекламиране промоция

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker