Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


 
 
КУРСОВА РАБОТА
 
 
На тема:
Натура 2000 – роля и значение за туризма

 

 

 

2010 г.


Съдържание

 

1. "Натура 2000" – същност и основни характеристики. 3

1.1. Ред за определяне на "Натура 2000". 4

1.2. Санкции при просрочване. 4

2. "Натура 2000" – конфликт между българския туризъм и еколозите. 5

3. "Натура 2000" и развитие на алтернативен туризъм.. 6

3.1. Условия в България за развитие на алтернативен туризъм.. 7

3.2. Състояние на алтернативния туризъм към момента. 8

3.3. Планиране при развитие на алтернативен туризъм в територии, попадащи в "Натура 2000"  9

Източници на информация. 12

 

 


1. "Натура 2000" – същност и основни характеристики

 

Европейската екологична мрежа "Натура 2000" е най-голямата европейска инициатива за съхраняване на природното богатство и стимулиране на устойчивото развитие в райони със запазена природа. Създадена е, за да осигури оцеляването на най-ценните биологични видове и местообитания в Европа. Тя не е ограничена до природни резервати, а се основава на много по-широкия принцип на запазване и устойчиво ползване на природните ресурси, при което хората и дивата природа да могат да съжителстват в хармония.

„Натура 2000“ заема централно място в политиката на ЕС по отношение на природата и е забележително доказателство за ангажимента на Европа да работи за запазването на своето богато естествено биологично разнообразие за бъдещите поколения.

Дивата природа и екосистемите на Европа са изложени на опасност. ЕС пое ангажимент да спре намаляването на биологичното разнообразие до 2010 г. и участва в глобално споразумение за значително ограничаване на загубите му. "Натура 2000" е от решаващо значение за постигането на тази цел.

 

………………………………

 

Един от най-големите плюсове на екомрежата "Натура 2000" е, че ще бъде опазена българската природа. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух, природни ресурси – т.е. животът. Съхранената природа е и капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство. За местните хора и общините "Натура 2000" е възможност за печеливш бизнес, за земеделските стопани – възможност за получаване на средствата от европейски фондове под формата на компенсации. Приходите от всичко това остават за местните хора и заедно с предвиденото финансиране на стопанска дейност, която щади природата, допринасят за развитието на изостанали райони.

Програмата на ЕС за опазване на природата "Натура 2000" разделя българското общество в края на 2006 г. Същствуват две схващания, обвързани с тази програма.

 

………………………………

 

Селските общини заемат 81% от територията на страната и 42% от населението. В страната е налице диспропорция в развитието на селските и градските райони по отношение на икономическо развитие, образователно равнище и достъп до основни услуги, което задълбава различията между тях.

Почти половината от националната територия предлага възможности за разработване на атрактивни туристически продукти. Според действащи туроператори има все по-голям интерес към туризма сред природата проявен, както от български, така и от чуждестранни туристи. По техни данни около 15 000 души годишно ползват такива услуги в рамките на страната ни. Независимо от този интерес и от големия потенциал за развитие на алтернативния туризъм обаче, отрасълът все още е недоразвит. Концентриран е в малко на брой райони, предимно в западна и централна Стара планина и Родопите. През последните години селата край морските курорти предлагат продукти на алтернативния туризъм, предимно еднодневни посещения.

 

………………………………

 

При добро планиране алтернативният туризъм и "Натура 2000", чиито цели са свързани с опазване на природните и културни ценности, биха могли да спомогнат за просперитета на местното население, развитието на малкия и семейния бизнес. Особено важно е хората да бъдат информирани за ползите, които могат да имат от "Натура 2000" и за начините, по които е целесъобразно да бъде развит района им. Превръщането на дадено място в запазена марка, с висококачествени екологични продукти би привлякло туристи и би спомогнало за регионалното развитие. Често местните хора не оценяват природните и културни забележителности, с които са заобиколени, поради факта, че са свикнали с тях и това им пречи да разгърнат потенциала си и да постигнат устойчиво развитие на района си.

 

………………………………

 


 

Източници на информация

 

1.               Автор: GLT consult, "Устойчиво развитие, „Натура 2000” и алтернативен туризъм" (http://www.selskiturizam.org/статии/устойчиво-развитие-натура-2000-и-алтернативен-туризъм).

2.               http://www.moew.government.bg/nature/information.html.

3.               http://www.natura2000bg.org/.

4.               Николова, М., Линкова, М., "Бариери пред развитието на селския туризъм в България", списание "Диалог", 5.2009.

5.               "Какво е "Натура 2000", 7.12.2006 (http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2006/11/24/296209_kakvo_e_natura_2000/).

6.               С НАТУРА 2000 се подготвя екзекуция на българския туризъм" (http://news.expert.bg/n86128/).

7.               http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/factsheet_bg.pdf.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Натура 2000, туризъм в България, екология, развитие на алтернативен туризъм, територии в Натура 2000, устойчиви форми на туризъм, WTO (Световна организация по туризъм)

 


Търси за: Натура 2000 | туризъм България | екология | развитие алтернативен туризъм | територии Натура 2000 | устойчиви форми туризъм | Световна организация туризъм

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker