Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Валоризация на туристическите ресурси в Община Шабла

 

 

 

 

2010 г.


Съдъжание:

 

1. Община Шабла - характеристика. 3

1.1. Местоположение. 3

1.2. История. 3

1.3. Население. 4

1.4. Населени места. 4

2. Икономика. 5

3. Екология. 5

3.1. Защитени природни обекти и орнитологично важни места. 5

3.2. Компоненти на околната среда на Община Шабла. 9

4. Състояние на туризма в Община Шабла. 12

5. Развитие на туризма в Община Шабла чрез валоризиране на природното и културно наследство   14

Източници на информация. 20

 

 


 

 

……………………………

 

1.3. Население

Населението на община Шабла наброява 5620 души към септември 2009 г. и тя е една от най-малките в Добричка област.

Тенденцията в демографското развитие на общината е в посока на намаление на населението още от средата на 50-те години на 20 в., която продължава и понастоящем. Центърът на общината – град Шабла – се характеризира с нарастване на населението до 1985 г., последвано от период на намаление (1985-2000 г.) и стабилизиране след този период на около 4000 души.

Селското население на общината е с непрекъсната тенденция на намаление за периода 1956-2008 г. През последните години се наблюдава забавяне на интензитета на отрицателният прираст. Всички села в общината са с отрицателен прираст на населението.

Основните приоритети в демографското развитие на общината следва да бъдат насочени към стабилизиране и запазване на населението, ограничаване неблагоприятните тенденции в демографските процеси, предимно в естественото възпроизводство.

 

……………………………

 

Защитена местност “Шабленско езеро” /5312.4 дка/. Разположена е в най-североизточната част на България, на около 18 км от Българо-Румънската граница и на 3-5 км североизточно от гр. Шабла.

Обявена е със Заповед No ДВ-31/24.01.1995 г. на МОСВ. За нея има разработен план за управление, който е утвърден от МОСВ през 2004 г. Част от ЗМ без обрарботваемите земи, с площ от 4037.4 дка, е включена в списъка на Рамсарската конвенция като местообитание на водолюбиви птици с международно значение, под наименование "Шабленско езеро". Цялата територия е включена в списъка на BirdLife International – Орнитологично важните места в Европа, под наименование "Шабленски езерен комплекс". Територията е част от Корине сайт според европейската програма CORINE Biotopes с код F00008700.

Защитената местност, заедно с прилежащи земеделски земи, езеро "Шабленска тузла" и морска акватория, е обект от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 под наименованиe “Шабленски езерен комплекс” /по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици/ и “Езеро Шабла – Езерец” /по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна/.

 

……………………………

 

Животински свят. Територията на община Шабла се отнася към северната част на Черноморския зоогеографски район и се характеризира с редица специфични особености, свързани с Черноморското климатично влияние. Крайбрежието е своеобразен рефугиум за редица топлолюбиви видове с понтийско, медитеранско и предноазиатско разпространение.

Дуранкулашкото езеро се обитава от 17 вида риби, като 4 от тях са застрашени от изчезване, включени в Червената книга на България. То е единственото доказано находище на див шаран.

В Шабленското езеро се срещат 23 вида риби, като 7 от тях са включени в Червената книга на България. Тук е единственото находище на дългоопашатото попче.

Бозайниците са около 10 вида. Природозащитно значение има видрата, включена в Червената книга на България, която е представена със стабилна популация по цялото крайбрежие на общината.

 

……………………………

 

В голяма част от средствата за подслон и местата за настаняване, собствениците предлагат по-добри условия за почивка, в сравнение с предвидените за съответната категория минимални изисквания.

Във всички населени места на общината има разкрити заведения за хранене и развлечения. Сред тях преобладаващи са тези за бързо хранене /снек-бар и бистро/ и питейните заведения /кафе-аперитив и пивница/. Ресторантите с национална кухня са от типа механа и гостилница.

Общият брой на местата за сядане в заведенията за хранене и развлечение е 1780.

Уникалните скални образувания по брега на с. Тюленово са изключително удобни за съчетаване на традиционния морски ваканционен туризъм със специфични му форми – подводен, яхтен и скален туризъм.

Разнообразието на флората и фауната в защитените местности – Шабленското и Дуранкулашкото езера благоприятстват развитието на екологичния туризъм.

 

……………………………

 

-         Създаване на туристически продукти и социализация на туристическите ресурси

o  Създаване, професионална промоция и реклама на туристически продукти. Независимо от благоприятните си туристически ресурси, липсват туристически пакети и общината не присъства активно на туристическия пазар. Много от възможните елементи на туристическото предлагане в общината все още не са сглобени в цялостни продукти. Това са преди всичко експонираните културни атрактиви в общината. В следващата фаза на “валоризиране” тези ценности трябва да се превърнат в “гръбнак” на специализирани собствени продукти, а не да останат както сега само “обекти за посещение” от контингентите на черноморските дестинации на юг от общината, напр. нос Калиакра.

Сътрудничеството и кооперирането със съседни общини и контакта с посредниците в пазара на туристически продукти е настоящ дефицит в практиката и доказана необходимост за плановия период. Инициатори на действията по тази мярка трябва да станат и публичните институции (областните и общински администрации).

 

……………………………

 


Източници на информация

 

1.                  Официален сайт на Община Шабла - http://www.shabla.info/.

2.                  Общински план за развитие на Община Шабла 2007-2013 г.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата съдържа таблица и реални данни за туризма в Община Шабла.

 

Ключови думи:

Община Шабла, Натура 2000, туризъм в Община Шабла, орнитология, екология, туристическа инфраструктура, валоризация на туристическите ресурси, валоризиране на природното и културно-историческо наследство, туристически информационен център, реклама на туристически продукти

 


Търси за: Община Шабла | Натура 2000 | туризъм Община Шабла | екология | туристическа инфраструктура | валоризация туристическите ресурси | туристически информационен център | реклама туристически продукти

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker