Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


РЕФЕРАТ

Системи на управление в организацията.

Видове власт.

Откъси:

...............

Всяка бюрокрация се състои от два основни елемента, които могат да бъдат наречени "гнезда" и "канали". Гнездата представляват отделите в които работят специалистите и където се събират и анализират специализирани данни, информация и знания. Например, техническите данни отиват при инженерите, търговските - в търговския отдел и т.н. От там нататък, по искане на прекия ресорен ръководител или по инициатива на самия отдел в лицето на главния специалист, някаква част от информацията, евентуално обобщена, може да мине по канала до по-горното ниво. От там информацията може да се придвижи на друго място или не. Придвижването на друго място може да е нагоре - по искане на ръководителят от по-високо ниво или по инициатива на ресорния ръководител, надолу - ако ресорният ръководител счете за нужно, и по изключение по хоризонтала до друг ресорен ръководител - ако ресорните ръководители смятат, че проблемът засяга двата ресора и може да се реши на "ниско" ниво.

...............

Новите възможности за работа с информация осигуряват свободни (или поне по-свободни) форми на събиране на информацията и на работата с нея. Самите специалисти определят каква информация ще ползват. Новите системи дават възможност не само за системно, но и за интуитивно издирване, отварят вратите пред произволността, необходима за обновяване.

Разнообразието води до по-сложни взаимоотношения, което от своя страна означава, че предприятията се нуждаят от все повече данни, информация и ноу-хау, за да функционират. Това увеличава броя на гнездата и ги препълва. Бързината на промените прави преходни знанията ни за технология, пазари, доставчици, пласьори, валути, лихвени проценти, потребителски предпочитания и всички други променливи стопански величини. Това от своя страна означава, че някои от гнездата се разпадат на части, други се препълват, а трети стават безполезни поради овехтяването или обезсмислянето на информацията.

.................

Множат се доказателствата, че гигантските фирми- гръбнакът на механичната фабрична икономика - са твърде мудни и неприспособими към днешния високоскоростен стопански живот. Възраждането на малките и средните фирми, включително и на семейните не само създава нови работни места, но и води със себе си идеология, морал и информационна система, които са дълбоко антибюрократични. Ще представим някои от възможните схеми на управление.

СЕМЕЙНИ ФИРМИ. В едно семейство всичко се подразбира, а колкото повече неща се подразбират, толкова по-малко се обяснява или се фиксира в писмена форма. В една семейна фирма, споделянето става и по време на работа, и по време на почивка и кога ли не, което премахва нуждата от гнезда и канали в организацията.

ПУЛСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ. Типичен пример е Бюрото за преброяване на населението на Съединените щати, а и във всяка друга страна. Има периоди в които организацията се увеличава десетки, дори стотици пъти и периоди в които се свива, чакайки да дойде новия бум от работа. Аналогични са случаите в търговията на дребно през коледния търговски сезон, при създаването на филмовите и телевизионните продукции и др.

...................

Наблюдава се също така и противопоставяне при отделните учени при използвания управленски подход: класически или съвременен. Основните сравнителни характеристики са дадени в таблицата:

“КЛАСИЧЕСКИ” ПОДХОД

“СЪВРЕМЕНЕН” ПОДХОД

Детерминизъм - акцент върху определеността /колкото по-добре е дефинирана дадена задача, толкова по-добре/; организацията се разглежда самостоятелно, безотносително към средата

Релативизъм - нещата са относителни; засилване на вниманието към средата /контекста/ на организацията; движение към по-пълно и цялостно разбиране на различните организационни контексти

Фрагмент от сравнителна таблица.

.......................

Основните форми на власт в управлението са:

1. Власт, която се основава на принудата

При нея подчинените смятат, че управляващият има възможности да ги наказва, да ги лишава от някои техни потребности или да им създава неприятности. Властта на принудата се основава главно на страха. Хората се страхуват от загуба на работното си място, от лишения, от неприятности и т. н. При нея влиянието може да бъде и косвено - като се покажат на хората възможните неприятни последици, ако те не извършват нещо, което се иска от тях.

Недостатъците й са:

.....................

Темата няма план - съдържание.

Темата съдържа сравнителна таблица (1,5 стр. дължина).

Използвана литература (3 източника).

Темата е изготвена 04.2003г.


Търси за: бюрократична система управление | схеми управление | семейни фирми | съвременен подход управление | видове власт | лидерство | начини влияние

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker