Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА

ДИПЛОМНА РАБОТА

НА ТЕМА: 

Същност и теоретични аспекти на мотивацията на персонала на примера на пицарии "Трол"

Дипломант:     Научен ръководител:

      доц. В. Аврамов

гл.ас. Я. Янкулов

София, 2003г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод             3

Глава І. Мотивацията като основна функция на управлението на

човешките ресурси          5

 1.  Същност и форми на мотивацията       5
 2.  Съдържателни теории на мотивацията       17

2.1. Теория на Маслоу за йерархията на потребностите    17

2.2. Мотивирано - хигиенната теория на Херцбърг    20

2.3. Теория на Клайтън Алдерфър за потребностите "съществуване -

обвързаност - растеж"        21

 1.  Процесуални теории за мотивацията      23

3.1. Теория на очакването        23

3.2. Теория на справедливостта       23

3.3. Мотивация чрез цели        24

 1.  Мотивационни стратегии за успех на малкия бизнес     28
 2.  Ценности и социална отговорност на мениджмънта     33

5.1. Индивидуални ценности       34

5.2. Индивидуални ценности в организациите     35

5.3. Организационни (фирмени) ценности      39

Глава ІІ. Управление на мотивационните процеси в “Трол” АД    43

1. Обща характеристика на “Трол” АД като икономическа система   43

2. Анализ на системата за мотивация на “Трол” АД     49

2.1. Формиране на работната заплата на персонала в “Трол” АД   49

2.2. Системи за присъждане на квалификационни степени и преминаване

от една степен в друга         55

2.3. Допълнителни трудови възнаграждения      60

2.4. Целеви награди         61

2.5. Социално подпомагане        62

3. Препоръки за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на

системата на мотивация в “Трол” АД       64

Заключение           72

Литература            74


УВОД

Основна цел на икономическите субекти, функциониращи при пазарни условия, е постигането на максимална печалба в дългосрочен план. Основното правило, което важи на всички пазари (финансови, трудови, стокови) е, че печелят информираните, тези които успяват да комуникират с околната среда и да превръщат всяка промяна в печеливш резултат. За тази цел трябва да се реагира адекватно на сведенията за промяна, да се организират действия съответни на съдържанието на получената информация.

Както е известно, управлението е информационен процес. Управлението на дадена фирма е това, което определя поведението и в динамично променящите се условия на околната среда. Това означава, че тя може да устои на натиска, ако разполага с достатъчно гъвкава система за подбор, обучение, развитие и мотивация на своя кадрови потенциал.

Проблемът за мотивацията на трудовата дейност е един от централните обекти при организацията на всяка една стопанска единица. Изграждането и функционирането на дадена организация изисква разработване на адекватни инструменти и механизми за интегриране, регулиране и направляване на индивидуалното участие в решаването на общите задачи и проблеми. В тази връзка централната цел на ръководството на организацията е образно казано, да впрегне индивидуалните потребности и възможности във файтона на съвместната дейност. А един от пътищата за постигане на тази цел е познаването и въздействието върху мотивацията в управлението.

Много хора биха задали въпроса, дали наистина е необходимо да се отделя толкова голямо внимание на проблема за мотивация в управлението. Моето мнение е, че именно мотивация в управлението е един от пътищата за подобряване на икономическите показатели на страната.

В настоящия момент непрекъснатият спад на производството, загубата на работни места, увеличаващата се безработица и прочие определят поведението на повечето стопански ръководители като преобладаващо конюнктурно, тактическо, насочено към оцеляване. Много високата степен на несигурност (на предприятията, на мениджърите, на персонала) блокира мисленето, създава напрежение и чувството за безпомощност. В това нарастващо напрежение се крият енергия и заряд, които могат да рефлектират в различни като възможности мнение на поведение.

В подобни периоди особено важна е ролята на държавата и нейните институции, които упражнявайки своите законодателно-нормативни и регулиращи функции, създават общите предпоставки и условия за постепенно преодоляване на неудовлетворението на хората. В крайна сметка обаче, тъкмо функциониращите икономически субекти (организации) правят една държава силна, тъй като именно те са звената на националното стопанство, където протича непосредствената трудова дейност и където хората изявяват своя трудов и интелектуален потенциал. А този потенциал, особено в сложни кризисни периоди, може и трябва да бъде оползотворяван напълно.

Настоящото изложение е опит за обобщаване на теоретичните постижения и проблеми в областта на мотивация в управлението и систематизирането й от гледна точка на нейното практическо приложение в съвременната икономическа организация. Основната цел е да се изведат главните насоки и опорни точки, които биха позволили на добрия мениджър да използва по-пълно и ефективно потенциала на човешките ресурси в стопанската дейност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящия момент българската икономика е в процес на промяна на структурата си и обновяване на технологичните и финансовите си възможности. Тези необходими за оцеляването и промени се извършват нелеко и се затрудняват от съпътстващите трудности на прехода. Първите реални изменения бяха започнати след 1990 г., но най - голям тласък бе даден с въвеждането през юли 1997 г. на валутен борд. Той определи строгите финансови рамки на реформите и с приемането на редица закони бе подобрена нормативната уредба на процеса.

Всички сектори на икономиката са засегнати от свиването на пазари, промяната на доставчиците, намалението на доходите и други негативни тенденции. Единственият изход пред стопанските субекти в страната е привличането на свеж капиталов ресурс и адекватна политика на управление на човешките ресурси, с помощта на които може да се извърши подмяна на морално и физически остарелите мощности, да се създаде оборотна база, която на много места е изчерпана и да се търсят нови възможности за производство и реализация.

Вследствие на проведения практически анализ на мотивационната система в “Трол” АД се установи, че за фирмата е характерен факта, който е типичен за повечето български малки и средни фирми, а именно липсата на непарични мотивационни фактори в управленската система на фирмата.

Изграждането на научнообоснована система за управление на мотивационния процес във фирмата е сложен процес, при които следва да се спазят изискванията на практиката и да се приложат теоретичните достижения в тази област. Въпреки различните интерпретации на мотивите и мотивацията, авторите обикновено виждат същността на мотивите в причиняването, стимулирането, подтикването на човешкото поведение. Доколкото човешкото действие и поведение е сложно и многофакторно обусловено, това “причиняване”, “стимулиране” и се опосредства /или предшества/ от избор, решения, ценности и т.н. Човешкото поведение е целево обусловено - като правило се подчертава целевата ориентация на човешката активност.

За да разберем кое е онова “заради което” или “поради което” хората действат, можем да използваме различни понятийни мрежи. Такава възможност ни дава и описанието на човешкото поведение в понятията: субект и обект на дейността, потребности, интереси, мотиви, цели, ценности, норми, социални роли, очаквания, претенции.

В реалното си битие субектно-обектното отношение е изключително сложно. Всеки реален социален субект е “във фокуса” на безкрайно сложна мрежа от взаимовръзки. Част от тези взаимодействия са относително преки, актуални, съществени. Други са по-опосредствани, неактуални, несъществени.

Еволюцията на възгледите за мотивацията следват основните стилове на интерпретиране на организационната действителност. Въпросът за това как да накараме хората да работят добре- производително, качествено и т.н., е основен проблем пред ръководството на всяка организация и се решава в съответствие с конкретни организационни представи


ЛИТЕРАТУРА

 1.  Александров, К. - Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.
 2.  Андреева, М. - Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995.
 3.  Армстронг, М. - Преуспяващият мениджър, В. Търново, ДФ “Абагар”, 1993.
 4.  Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, Бургас, Делфин прес, 1993 г.
 5.  Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси
 6.  Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", С., 1999 г,
 7.  Вруум, В. - Работа и мотивация, Ню Йорк, 1964.
 8.  Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.
 9.  Златев, В., Мениджмънт без граници, С., 1999
 10.  Иванов, И., Георгиев, Г. - Основи на мениджмънта, Пловдив, “Полиграф”, 1995.
 11.  Илиев, Й. - Мотивация на персонала,С, ИК “Люрен”, 1993.
 12.  Илиев, Й., Трудовите отношения между наемния работник и работодателя, С., Университетско издателство "Стопанство", 1991г.
 13.  Йегерс, П., Ал. Александров, В. Кънчев, Ефективно управление на персонала, С., Информа интелект, 1996 г.
 14.  Каменов, К. - Мениджмънт, В. Търново, 1998
 15.  Кендал, Б., Управление на човешките ресурси ІІ, С.;199б г.
 16.  Личева, К. - Етика на бизнеса, Свищов,1997.
 17.  Макфорън, Д., Принципи на мениджмънта, С., Информа, 1996 г.
 18.  Недялкова, А. - Управление на човешките ресурси, С, ИК”Люрен”,1999.
 19.  Панайотов, Д.- Психология на успеха, С, МБК, 1992
 20.  Паунов, М. - Организационно поведение, С, 1998.
 21.  Паунов, М., Мотивация, С., 2001
 22.  Силаги, Е. - Мениджмънт, наука, изкуство, практика, В, ИУ, кн. 14, 1991.
 23.  Спасов, К., Управление на човешките ресурси, Арт график, С., 1999г.
 24.  Тодоров, К. - Управление на фирмата, С, “Век - 22”, 1992.
 25.  Тодоров, К. - Бизнес стратегия на малката фирма, С, НБУ, 1994.
 26.  Узунова, Ф. - Мениджмънт на персонала, В, ВМЕИ, 1995.
 27.  Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, Принцепс, Варна, 1996 г.
 28.  Христова, Т., Христов, С. - Мотивация, В, “Сита - МБ”, 1992.
 29.  Чавдаров, В. - Икономика, С, бр. 11, 1996.

Дипломната работа е защитена през 2005 година, данните от анализа са за периода 2004-2005г.; има богата информация относно същността на мотивацията, както и разработен практически пример за основните материални и морални стимули в разглежданата фирма.

Ключови думи: търговски персонал, мотивация, форми и методи за мотивация, управление на трудовите ресурси във фирмата, производителност на труда, конфликти сред персонала, морални и материални стимули, работна заплата, степени и скала на мотивацията, подбор и планиране на персонала; ресурс, преструктуриране на икономиката, възможни степени на въздействие, персонална оценка на трудовите ресурси.


Търси за: търговски персонал | мотивация | форми методи мотивация | управление трудовите ресурси във фирмата | производителност труда | конфликти сред персонала | морални материални стимули | работна заплата | степени скала мотивацията | подбор планиране персонала | ресурс | преструктуриране икономиката | възможни степени въздействие

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker