Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Медицински университет

“проф. д-р П. Стоянов”-гр.Варна

Факултет “Обществено здравеопазване”

Специалност “Здравен мениджмънт”

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема: Договори и договорни отношения между РЗОК и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ- по примера на РЗОК-гр. Търговище

Научен ръководител:...............................

  /проф. В. Митков/

Гр. Варна

Август, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА ПЪРВА. 5

Договорът като средство за уреждане отношенията между правните субекти в здравеопазването. 5

1. Правна рамка на здравеопазването в Република България. 5

2. Същност на договора- Съдържание, страни, елементи, предмет, видове. 6

3. Договорът в сферата на здравеопазването- Елементи, предмет, съдържание, страни, видове. НРД. 9

4. Условия и ред за сключване на договора. 13

5. Качеството на медицинската помощ- важен елемент от НРД 20

6. Контрол по изпълнението на договорите  здравеопазването. 22

7. Заплащане на медицинската  и стоматологичната помощ. 24

7.1. Заплащане за ИМП 24

7.2.Заплащане за БП 24

8. Прекратяване на договорите в здравеопазването. Основание според ЗЗО. 25

9. Правни последици и отговорности при неизпълнение на договорите. 25

10. Договор между РЗОК и изпълнител на медицинска или помощ. 27

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 28

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 28

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 28

ГЛАВА ВТОРА. 29

Договори и договорен процес в РЗОК-Търговище. 29

1. Механизъм на процеса. 29

2. Сключване на индивидуални договори. 29

3. Дейности по “Национални здравни приоритети” в изпълнение на НРД и извършени плащания по тях. 32

4. Дейности по диспансерното наблюдение на ЗЗОЛ. 36

5. Контролна дейност на РЗОК-Търговище по изпълнение на договорите с ИМП. 37

5.1. Общи принципи. 37

5.2. Резултати от извършените проверки по изпълнение на НРД. 39

5.3. Резултати от анкети на отдел “Контрол” към РЗОК-Търговище 42

Изводи: 44

6. Икономически резултати от сключените договори. 44

6.1. Приходи от здравноосигурителни вноски в РЗОК Търговище. 44

6.2. Разходи за здравноосигурителни плащания в РЗОК Търговище. 46

7. SWOT- анализ на дейността на РЗОК гр. Търговище- елемент от стратегията за договаряне. 47

ГЛАВА ТРЕТА. 49

Обсъждане- изводи и препоръки. 49

1. Изводи 49

2. Препоръки 51

Заключение 54

ЛИТЕРАТУРА 55

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БЛС   Български лекарски съюз

БМП  Болнична медицинска помощ

БП      Болнична помощ

ДКЦ   Диагностично-консултативен център

ДСГ   Диагностично свързани групи

ЗБНЗОК Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса

ЗЗО  Закон за здравното осигуряване

ЗЗОЛ           Задължително здравноосигурено лице

ЗЛЗ  Закон за лечебните заведения

ИД  Индивидуален договор

ИМП  Изпълнители на медицинска помощ

ИМСП Извънболнична медицинска и стоматологична помощ

КП  Клинични пътеки

ЛЗ  Лечебно заведение

ЛЗБП           Лечебно заведение за болнична помощ

ЛС  Лекарствени средства

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение

МДД  Медико-диагностични дейности

МДЛ  Медико-диагностични лаборатории

МЗ  Министерство на здравеопазването

МКБ  Международна класификация на болестите

МС  Министерски съвет

МСЦ     Медико-стоматологичен център

МФ  Министерство на финансите

МЦ  Медицински център

НЗОК Национална здравноосигурителна каса

НОИ  Национален осигурителен институт

НРД  Национален рамков договор

ОПЛ  Общопрактикуващ лекар

ПИМП Първична извънболнична медицинска помощ

ПИСП Първична извънболнична стоматологична помощ

РЗОК           Районна здравноосигурителна каса

РЦЗ  Районен център по здравеопазване

ССБ  Съюз на стоматолозите в България

СИМП Специализирана извънболнична медицинска помощ

СИСП Специализирана извънболнична стоматологична помощ

СМДЛ Самостоятелна медико-диагностична лаборатория

СЦ  Стоматологичен център

ВЪВЕДЕНИЕ

През последните шест години в здравеопазването в България настъпиха  радикални промени. Тези преустройства трансформираха здравното законодателство от централистичен регулатор на обществените отношения в здравеопазването с господстваща държавна собственост в законодателство, което се базира на принципа на различни форми на собственост. В този смисъл преобладаващият брой императивни правни норми се заменят с диспозитивни. Това се постига чрез нови за нашето законодателство механизми: създаване на договорни взаимоотношения и равнопоставеност и автономия на правните субекти.

Като основен институт на гражданското право договорът осигурява свобода на страните, за да могат те да удовлетворят максимално своите интереси.

Договорни партньори в българското здравеопазване в сферата на задължителното здравно осигуряване са- НЗОК БЛС, ССБ и пациентите. Сключените договорености между тях имат следните цели:

Договорният процес, между НЗОК (РЗОК) и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ е от изключително важно значение, защото в него се поставят условията и редът за оказване на медицинската помощ , както и условията и редът за заплащане. НРД и сключваните в последствие индивидуални договори са документи с които се поемат финансови ангажименти за дълъг период от време в полза на ЗЗОЛ.

...............................

Заключение

При избора си за директор на НЗОК, д-р Иван Букарев изложи  в писмената си разработка “Предизвикателства пред НЗОК на сегашния етап от развитие на здравната реформа и нейната роля за тяхното решаване” следните девет основни задачи, които трябва да бъдат реализирани през тригодишния му мандат.

Всяка една от  тези девет задачи е свързана с  договорните отношения между НЗОК (РЗОК) и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ.

Практиката показва, че когато двете страни са добронамерени, има ясен диалог, равнопоставеност и  взаимно доверие се постигат добри договорености.

В заключение искам да благодаря на научния си ръководител проф. Васил Митков и на г-н Емил Стоянов- зам. директор на РЗОК-гр.Търговище за оказаното съдействие, за  точните консултации и  ценни препоръки.

ЛИТЕРАТУРА

 1.  Митков В., Р. Рачев “Основи на правото”, ИК “ТедИна”, Варна  1999г.
 2.  Кожухаров А. “Облигационно право” 1992 г.
 3.  Вълканова М., В. Митков, “Здравна икономика и мениджмънт”, ИК “Стено”, Варна,бр.2/2002 г., стр. 31-34
 4.  Семерджиев И., “Здравно осигуряване в България”, София, 1999 г.
 5.  Гичев Ст., “Здравно и социално осигуряване”, МАРАШ, 1999 г.
 6.  Делчева Е., “Ползата на осигурените лица от здравноосигурителната система, Проблеми на труда , бр.12/92
 7.  
 8.  Закон за здравното осигуряване, обн. ДВ. бр.70 от 19.06.1998г., изм. допълван многократно посл.., изм. ДВ. бр. 49 от 08.06.2004 г.)
 9.  Закон за лечебните заведения, обн., ДВ, бр. 62 от 09.07.1999 г., изменян и допълван многократно посл. изм., бр. 114 от 30.12.2003 г.
 10.  Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, обн. ДВ. бр.83 от 1998 г.
 11.  Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, обн. ДВ. бр. 36 от 1995 г. изменян и допълван многократно посл. изм., бр.112 от 2003 г.
 12.  Закон за задълженията и договорите обн., ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г., изменян и допълван многократно посл. изм., бр.19 от 28.02.2003 г.
 13.  МС,“Здравеопазването право на всеки”, 11.06.2003 год.
 14.  МЗ, НЗОК, Испанска агенция за международно сътрудничество, “Основи на болничното управление”, год.
 15.  МЗ, “Национална здравна стратегия” и План за действие към нея 2001год.
 16.  Областна администрация, “Анализ на социално-икономическото развитие на Област Търговище”, 2003 г.
 17.  Концепция за развитие на НЗОК и ЗЗО в  Република България за  периода 2003 - 2005  година

……………………

Темата е изготвена 08.2004г.

Темата съдържа графики и таблици.

В темата са посочени 17 източника на информация.


Търси за: правна рамка здравеопазването Република България | 2004г | договорът сферата здравеопазването | елементи | страни | условия ред сключване | контрол заплащане медицинската помощ | практическа част

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker