Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


ЛИДЕРЪТ ВЪВ ФИРМЕНАТА СРЕДА. МЕНИДЖЪРЪТ КАТО ЛИДЕР.

УПРАВЛЕНСКИЯТ СТИЛ ВЪВ ФИРМА „ProSoft” БЪЛГАРИЯ

(магистърска теза)

2006

ВЪВЕДЕНИЕ.

ПЪРВА ГЛАВА. Същност и особености на лидерството. Измерения на лидерството във фирмената организация.

1. Характеристика на понятието „лидерство”

1.1. Определение на понятието „лидерство”

1.2. Основни качествени показатели на лидерството

1.3. Функции на лидера

ВТОРА ГЛАВА. Мениджърът като лидер. Видове управленски стилове.

 1.  Характерни особености на мениджъра като лидер
 2.  Основни функции на мениджъра. Показатели за неговата дейност и оценка
 3.  Мениджърът и лидерството в организацията на фирмата
 4.  Значение на лидерската роля на мениджъра в дейността на фирмата. Статут на мениджъра и на лидера
 5.  Видове управленски стилове във фирмата.

ТРЕТА ГЛАВА. Лидерът в административната среда. Организация и стил на управление на човешките ресурси  в „ProSoft

 1.  Обща характеристика на фирмата.
 2.  Организационна структура на управление.
 3.  Стил на управление и изграждане на неформални лидери във фирмата.
 4.  Насоки за подобряване управленската стратегия по отношение трудовите ресурси във фирмата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ


ВЪВЕДЕНИЕ

Днес организациите са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло и лидерските умения и способности за изграждането на функционираща организация на работа. Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла организацията да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Поради това все по-нарастваща е необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения, както и от възможностите на силните лидери да управляват, мотивират и организират трудовите ресурси във организацията. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал и организационно управленско мислене. Основно трябва да се наблегне на организацията на управление с оглед осъществяване на ефективно управленска структура по екипи и звена на работа в зависимост от спецификата на организацията.

Целта на дипломната работа е да определи как и по какъв начин организацията на качеството и контрола  на управлението на трудовите ресурси в организацията може да повлияе върху цялостната дейност и до каква степен използването на ефективни трудови ресурси допринася за успеха на дадена организация. Конкретно целта се свързва с анализ на трудностите и възможностите, които лидерският тип ръководител трябва да преодолее и използва, за да може да изгради такава организационна среда, която да работи като един общ механизъм.

На базата на практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в управлението на трудовите ресурси като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация и цялостен процес на внедряване на определена управленска философия, свързана със спецификите на всяка отделна организация.

Актуалността на темата за управлението на трудовите ресурси, в частност на проблема, произтича от средните тематични области и проблеми в България, а именно:

Проблемите произтичат и от дългия период на възприемане на организационните и управленски стратегии, като присъщи само на големите организации и организационни структури на управление. При това те се свеждат единствено до вземане на решение в план “продукт-пазар” като организация, а не в чисто управленски аспект. В този случай ролята на човешкия фактор се ограничава до тесния кръг на висшето ръководство на съответната организация. Целта е да се определи лидерската стратегия относно начините и методите за работа, мотивацията и управлението на трудовите ресурси.

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в “ProSoft” да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на трудовия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на трудовите ресурси в търговските организации. Практически управлението на трудовите ресурси е обвързано с възможностите организацията да стане конкурентноспособна и да прилага стандартите за качество на обслужване и качество на управление на човешките ресурси. Именно за това решаваща роля има и лидерът - формален или не в организацията.

На базата на така разгледаните и анализирани проблеми в организационно-управленската структура на организацията да се търсят възможни алтернативи и решения с оглед развитие в максимална степен на ефективен персонал и удовлетворяване изискванията на клиентите и партньорите на организацията. Това става възможно чрез развитието и усъвършенстването на цялостна интегрирана, съобразена с икономическата обстановка и положение в страната, стратегическа и оперативна система за управление на трудовите ресурси във организацията с оглед превръщането им в организации от хора, а не в стопански, машинен и сграден фонд.

Задачите, които си поставям при написването на дипломната работа са пряко свързани и следствие от целите, а именно:

Спецификата и актуалността на тематиката определят тя да бъде анализирана в теоретичен и практически план с помощта на реален пример (чуждестранна организация, която е инвеститор в България и която има възможност да съчетава западни стандарти и критерии, с български институционални и законови изисквания по отношение управлението на качеството на трудовите ресурси).

Тезата на дипломната работа се извежда от теоретичния и практическа анализ, от методите и поставените цели в разработката, а именно да се изведе от теорията до емпиричен показател елементите на лидерския процес по принцип и в частност за административната среда и да се докаже колко хармонира на тази теоретична концепция случаят с анализираната в разработката „ProSoft” и как ръководителят там е от лидерски тип и затова в една строго конкурентна среда, при еди какви си обстоятелства тази организация успява да се впише в дейностите по мобилните услуги и пр. По отношение цялостната организация на трудовите процеси във фирмата.

Методите за анализ са свързани с теоретичното изясняване на проблема за управлението на трудовите ресурси в организациите, както и възможностите им да прилагат единна интегрирана система по западен стандарт за организационно-управление, както и с практически фирмен анализ относно организационната и управленска структура на “ProSoft” и практическата реализация на лидерските умения и възможности за създаване на интегрирана и ефективна система за работа в динамична среда. Теоретичният и практически анализ способства да се разкрият в най-пълна степен възможностите за прилагането на подобна система, преките резултати за организацията по отношение качеството на обслужване на клиенти и партньори, както и до възможността да се обособят основните проблемни области за решаване, свързани с различията между западните стандарти за качество и българската нормативна уредба.

С оглед актуалността на дипломната работа, са използвани статии, анализи и коментари от периодичния печат и интернет страници, както и  специализирана литература по управление на персонала в организациите, както и данни и анализи, извършвани от Маркетинговия отдел и отдел “Кариерно развитие и човешки ресурси” в “ProSoft”.

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  Вебер, М. Ученият и политикът. С, ЕОН-2000, 2000.
 2.  Георгиева, К., “Микроикономикс”. С.; първа част 1993;
 3.  Генев, Кольо, Умеем ли да вземаме управленски решения, “Образование и квалификация КГ”, София, 1993 г.
 4.  Костова, Аделина., “Икономика за мениджъри”; С.; 2000;
 5.  Коен, У. Новото изкуство на лидера. С, Класика и стил, 2001.
 6.  Ландсбърг, М. Основи на лидерството. С, Класика и стил, 2000.
 7.  Макнийли М., Сун Дзъ и изкуството на войната, Фокус, София 2003
 8.  Морис, С, Г. Уилкокс, Е. Нейсъл. Как да бъдеш лидер на печеливш екип. С, ИнфоДар, 2000.
 9.  Мюлер, Радостина, Управленски решения, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1993 г.
 10.  Станулов, Никола, Рангова теория за индивидуално и групово вземане на решения, Издателство на БАН, София, 1989 г.
 11.  Танева, А. Лидерството: управление извън господството. УИ.; С.; 2005г.;
 12.  Томов, Т., X. Александров, И. Иванов, Р. Чичек. Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения, Динамика Консулт ООД.
 13.  Bass, B.Stogdill's handbook of leadership (rev. ed.). New York, The Free Press, 1981.
 14.  Berkley, G., J. Rouse. The Craft of Public Administration. Brown and Benchmark, 1997.
 15.  Blake R. R., & Mouton J. S. The managerial grid. Houston, TX, Gulf, 1964.
 16.  Burns, J. MacGregor. Leadership. New York, Harper and Row, 1978.
 17.  Chapman, R. Leadership in the British Civil Service, London, Croom Helm, 1984.

………………………..

Темата е изготвена 2006г.

Темата съдържа диаграми на взаимовръзки в организацията.

Ключови думи: лидерство, организационна структура, организационно поведение, фирмена култура, фирмена политика, управление на трудовите ресурси, човешки потенциал, мотивация, квалификация и преквалификация, стратегия на управление,  командитно-контролни функции, групови отношения.


Търси за: лидерство | организационна структура | организационно поведение | фирмена култура | фирмена политика | управление трудовите ресурси | човешки потенциал | мотивация | квалификация преквалификация | стратегия управление | командитно контролни функции | групови отношения

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker