Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

“Отраслово икономически факултет”

Катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”

Отношението “ръководител - подчинен”

Доклад

гр. София

11.2005г


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Дефиниране на лидерството - 3 -

1.1. Концепции за лидерството - 6 -

1.2. Функции и качества на ръководителя - 9 -

1.3. Взаимоотношенията между групата и индивида - 11 -

1.4. Ръководни роли - 11 -

1.5. Стилове на ръководство - 12 -

2. Мотивация за труд в определена организация. Ангажираност (съпричастност) към организацията. - 14 -

3. Теория за промяна на отношенията лидер - подчинен - 16 -

3.1. Заместители на лидерството - 17 -

3.2. Обслужващо лидерство - 18 -

3.3. Суперлидерство - 18 -

3.4. Подходът към най-доброто съответствие - 18 -

3.5. Нов синтез - 19 -

3.6. От днес към бъдещето - 20 -

4. Използвана литература - 22 -

1. Дефиниране на лидерството

В специализираната литература се срещат много дефиниции на лидерството, които могат да се разделят в три направления. Първото определя лидерството като свойство, второто - като процес, а третото - едновременно като свойство и като процес. Изследователите на първото направление приемат, че лидерството е сбор от качества, множество характеристики, притежавани от личностите които успешно упражняват влияние. Разглеждането на лидерството като процес означава, че то пряко, непринудено влияние и координиране на действията на групата по посока на постигане на целите и. Третото направление съгласува тези характеристики и определя лидерството пряко, непринудено влияние на личности, притежаващи съответните качества по посока на постигане на дадена цел.

Както се вижда, и в трите направления при дефинирането на лидерството като ключовата характеристика се приема упражняването на влияние. Според виждането на повечето на повечето специалисти лидерствето означава, че една личност е над другите, издиганата до елита и привилегированите класи. Лидерът, който носи отговорността за организиране или координиране на работата на другите и се стреми да доведе нещата до техния край чрез тях, се изправя пред някой специфични проблеми на управлението.

Търсенето на окончателните отговори за същността и детерминантите на лидерството е подпомогнато от множество емпирични изследвания, реализирани от гледна точка на различни операционализации на основните му измерения. Изследователите поставят ударение върху различни същностни характеристики: действителните отличителни черти на личността на лидера, поведенчески стил на ръководителя, природата на задачата, която решава, или контекста на ситуацията, се разгръща неговата дейност.

Най-широко разпространените дефиниции за понятието лидерство  са:

……………………

3.6. От днес към бъдещето

Голямото разнообразие при дефинирането на лидерството е резултат от части от разнообразните изследвания и широкия спектър от приети методологии. Някои изследвания са ориентирани към проучване на характеристиките на индивидите, заемащи формални лидерски позиции, докато други - към характеристиките на онези, които проявяват лидерство, без значение дали заемат формални позиции или не. Важното в случая е да се отбележи, че лидерската перспектива е зададена и конструирана. Други съвременни изследвания са фокусирани върху характеристиките на тези, които заемат старши позиции и се смята, че проявяват лидерство. Освен това лидерството се дефинира като положителен сблъсък на работното място с колегите или чрез измерване на организационния успех.

Важно е да се разграничат изследванията на  “далечното” от “близкото” лидерство, без това да означава, че едното е по-ценно от другото. Нужна е предпазливост, когато се прилага модел на лидерство, произлизащ от етническа или културна група, върху друга.

Разработването на концепция за лидерството трябва да отчита лидерската ефективност, организационния контекст, личността и нагласите на “последователите”, техния произход, етнос, пол и възраст. Нужно е да се обърне внимание и на комбинацията от характеристики на лидерите и подчинените, като фактори, влияещи върху лидерската ефективност.

Съвременното управление е парадоксално, тъй като интегрира противоположни е парадоксални сили. Критериите, ценностите и предположенията, които акционерите оценяват организациите, често са конфликтуващи, противоположни и взаимно изключващи се. Организациите се стремят да новаторски или гъвкави, но под контрола на мениджъра. От една страна служителите очакват възможности за развитие, а от друга, формализираните системи за планиране се приемат добре.

Съвременните организации създават тези парадокси. Необходимо е противоположните сили да се интегрират: общо глобално мислене, но локално управление, формални и неформални системи, гъвкаво планиране, динамично балансиране (равновесие), свобода в работата и предвиждане на целите.

…………………..

4. Използвана литература

  1.  Карабельова, С., “Управление и развитие на човешкия потенциал”, София, 2002г
  2.  Паунов, М., “Мотивация за добрите резултати”, УИ “Стопанство”, 2002г
  3.  Паунов, М., “Организационна култура”, СД “ДИНО ИМ”, 1996г.
  4.  Хофстеде, Х., “Изследване на културата”, “Класика и стил”, София, 2003г.
  5.  Фогермаин, “Да се носиш по вълните на културата”, София, 2000г
  6.  Маринова, И.,  “Бизнес комуникация в организацията”, София, 1996г.
  7.  Стойков, Л., “Фирмена култура и комуникация”, София, 1995г.
  8.  Питърс, Т., Р. Уотърман-младши, “Към съвършенство на фирменото управление”, София, 1998г.
  9.  Колинс, Дж. и Дж. Порас, “Създадени вечни”, “Класика и стил”, София, 2000г.

……………………………

Темата е изготвена 11.2005г.

Темата съдържа 1 графика

Ключови думи: дефиниция за лидерство, концепции за лидерството, функции и качества на ръководителя, взаимоотношенията между групата и индивида, ръководни роли и стилове, мотивация за труд, теория за промяна на отношенията лидер - подчинен (заместители на лидерството, обслужващо лидерство, супер лидерство, подходът към най-доброто съответствие).


Търси за: дефиниция лидерство | концепции лидерството | функции качества ръководителя | взаимоотношенията между групата индивида | мотивация труд | заместители лидерството | супер лидерство

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker