Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Форми на организация на производствения процес, типове процеси

Съдържание:

1. Организация на индустриалната фирма 3

2. Избор на типа на производството в индустриалното предприятие 3

2.1. Единичен тип 4

2.2. Сериен тип 4

2.3. Масов тип 5

3. Форми на организация в индустриалните фирми 6

3.1. Индивидуална форма 6

3.2. Групова форма 7

3.3.Поточна форма 7

3.4. Предметна форма 8

3.5. Гъвкави производствени системи 9

Използвана литература: 11

……………………………………

Непосредствената организация на основните процеси започва с избора на типа. Типът на производството е съвкупност от признаци, които определят неговата организационно - техническа и икономическа характеристика. Към тях са.е отнасят главно количеството на произвежданата от определен вид продукция, нейната номенклатура и постоянството й във времето и степента на специализация на работните места. Тя се изразява в натоварването им с една и съща операция или с производството на еднакви изделия. Тези белези са взаимно зависими помежду си. Така напр. обикновено тясната номенклатура предполага производството на голямо количество продукция от даден вид и оттам - висока степен на специализация на работните места и обратно. Като основен критерий за разграничаване на различните типове може да се използва именно специализацията на работните места, тъй като тя изразява вниманието на останалите организационни признаци, свързани с продукцията, върху производството.

В индустриалните предприятия се прилагат три основни типа производство - единичен, сериен и масов. Понякога като самостоятелен тип се сочи сортовото производство, при които произвежданите изделия са сходни.

………………………………

Същинската организация на процесите изисква освен да се избере типа на производството, да се решат също така многобройните и сложни проблеми на формите на организация. Формата на организация представлява конкретен начин на подреждане и обвързване на веществени и личностни елементи на производството във времето и пространството с оглед нормалното и ефективно протичане на процеса.

В индустриалните фирми се прилагат следните форми на организация: индивидуална, групова, поточна, предметна и гъвкави производствени системи.

Използвана литература:

  1.  Георгиев, Ив. Растежът на фирмата, С., УИ”Стопанство”, 2001.
  2.  Георгиев, Ив., Ц. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., УИ”Стопанство”, 1997.
  3.  Гуевски, Ил.  Програма и методика за оценка на цели предприятия, С., 2001.
  4.  Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средни фирми, С., Ciela, 2001.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

форми на организация, индустриално предприятие, тип на производството, индивидуална, групова, поточна, предметна, гъвкави производствени системи, единичен, сериен, масов тип


Търси за: форми организация | индустриално предприятие | тип производството | индивидуална | групова | поточна | предметна | гъвкави производствени системи | единичен | сериен

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker