Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет по национално и световно стопанство

Курсова работа

На тема: Фирмен мениджмънт на фирма „Х”

2007 г.

Съдържание

І. Основни задачи на фирмения мениджмънт 3

ІІ. Общи сведения за „Х” ЕООД 4

1. Вътрешна среда 4

1.1. Организационна структура 4

1.2. Трудови ресурси 5

1.3. Технология на производството 6

2. Външна среда на “Х” ЕООД 7

ІІІ. Определяне на силните и слабите страни на „Х” ЕООД 9

1. Конкретна оценка на съществуващата система за фирмения мениджмънт 9

2. Алтернативи за развитие 9

3. Маркетингова стратегия на „Х” ЕООД 9

ІV. Организационна структура на „Х” ЕООД 10

V. Политика на човешките ресурси. Мотивация 12

VІ. План за контрол на „Х” ЕООД 14

VІІ. Формулиране на предстояща промяна в организацията, в зависимост от поставените цели 15

1. Усъвършенстване на фирмата 15

2. Успешен стил за осъществяване на промяната по модела Врум и Йетън 16

Използвана литература 17

І. Основни задачи на фирмения мениджмънт

Основните задачи на фирмения мениджмънт  - произтичат от основното му съдържание, изразяващо се в планиране, изпълнение, отчет, контрол, анализ и регулиране на обектите, работата, сроковете за изпълнението им и ресурсите на всеки етап от приближаването на производствената програма до нейните изпълнители, за всеки срок от календарния период.

Предметът на дейност е функция на фирмения мениджмънт, която трябва да осигури оптимално използване на човешките ресурси при взаимна полза за отделната личност, фирмата и обществото като цяло. Тя се осъществява не само от мениджърите, но и от всички други ръководители, които зависят в своята дейност от хората за постигане на предназначените цели.

В индустриалното производство се появява необходимостта  от по-различен тип работници - с други изисквания към разпределението на трудовите задачи, условията на труда, взаимната зависимост и самостоятелност. Това кара работодателите да осъзнаят потребностите от повишаване на квалификацията им, подготовката им за адаптиране към изменящите се производствени условия, вземане на различни социални мерки и други.  Във връзка с това постепенно се обособяват различни управленски функции, за които се изграждат в последствие специални отдели. При развитие на теоретичните постановки в областта на мениджмънта на първо място е управлението чрез  целите, като ефективното управление трябва да насочва вижданията и усилията на всички мениджъри към една обща цел.

На второ място е  идеята за реструктуриране на труда, където се подчертава важността на интегрирането и увеличаването на хората, на техния трудов живот. На трето място е теорията за организационното развитие, която се основава на ново виждане за човека и неговата роля.

........................................................

За реализиране на управлението е необходимо изясняване на подходите за действие при осъществяването им. Това означава формулиране на постоянна фирмена политика. Тя зависи от убежденията и принципите, организационната философия, които следва фирмата при своето функциониране. Постоянната фирмена политика се разработва от висшето ръководство и се заявява писмено, за да може да служи на всички мениджъри, които трябва да я произвеждат.

Върху организационните технологични структури и формирането на организационна философия силно влияние оказва обкръжаващата среда, която може да бъде:

Обкръжаващата сред на „Х” ЕООД се определя като стабилна система.

......................................................................

Основните критерии, по които се оценява фирмената дейност са качеството и количеството на производството.  Тъй като е заложено в маркетинговата стратегия постигането на високо ниво на съотношението цена-качество, фирмата трябва да контролира показателите или стойностите по отношение резултатите от дейността.

Работният стандарт е изработен чрез средното производство на работна група, тъй като задачите, които се изпълняват са приблизително подобни. Чрез използването на този метод се извършва формалната оценка на извършената работа. Нивата на осъществяването на контрола се основават на фирмената структура, които са изложени в т. ІV на настоящата разработка. Делегираната власт създава обратна връзка, което усъвършенства управленските решения относно подобряването на изпълнението на дейността при евентуални проблеми.

.........................................................................

Усъвършенстването на фирмата става чрез последователност от дейности пи проучването, разработването, въвеждането и използването на системата за управление на фирмата.

Проучването става, чрез документално изучаване , изучаване на подсистемната структура, функциите, които се изпълняват, процесите по вземане на решения, откриване на управленските дейности, които трябва да бъдат усъвършенствани.

За разработване проекта за усъвършенстване е необходимо освен проучване и подготовка за въвеждане на проекта. Примерно, ако усъвършенстваме машините за по-бързо бутилиране на алкохола, от което имаме по-голяма производителност и съответно повече потребители и по-голяма печалба, но е и необходима преработка на суровините и обучение на персонала. След подготовката, ще се направи системно наблюдение, при което ще се наблюдава непрекъсната регистрация на отклоненията на нормалния начин на работа.

Използвана литература

  1.  Ангелов, А., Основи на мениджмънта, София, 1994 г.
  2.  Паунов, М., Организационна култура, София, 1996 г.
  3.  Владимирова, К., Управление на човешките ресурси, част І и ІІ, София
  4.  Харизанова, М. и др., Управление. Теория и практика., 2002 г.
  5.  Информация предоставена от „„Х” ЕООД

.........................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

фирмен мениджмънт, организационна структура, трудови ресурси, вътрешна и външна среда, силни и слаби страни, маркетингова стратегия, усъвършенстване на фирмата


Търси за: фирмен мениджмънт | организационна структура | трудови ресурси | вътрешна външна среда | силни слаби страни | маркетингова стратегия | усъвършенстване фирмата

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker