Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 Курсова работа

Организационна култура в „Некском” ЕАД 

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Организационна култура в „Некском”  ЕАД 3

2. Принципи на работа 4

3. Правила на поведение 4

4. Стандарти на поведение и отговорности 6

5. Конфликт на интереси 6

5.1. Подаръци, безвъзмездна помощ и забавления 7

5.2. Външна дейност 8

5.3. Поверителана или вътрешна информация 9

5.4. Наемане на работа на роднини 9

6. Политически принос 9

7. Конкурентна информация 10

8. Закупуване 10

9. Договаряне и цени 11

10. Ресурсите на компанията и на клиента 11

10.1. Имущество 11

10.2. Фирмена информация, авторски права и изобретения 11

11. Корпоративни архиви 12

12. Запазване на записи 13

13. Международна търговска дейност 13

14. Общност 14

15. Безопасност на служителите 14

Използвана литература: 16

1. Организационна култура в Некском” ЕАД

Организационната култура обхваща споделяни от членовете на организацията ценности ( вярвания и убеждения) и норми- неписани правила за поведение, формиращи начина, по които хората си взаимодействат и оказващи силно влияние върху всички процеси в организацията.

И ценностите, и нормите се разглеждат като фактори, които влияят върху вътрешната мотивация за определено поведение на заетите.

Вярванията и убежденията за това кое е добро и най- добро за организацията и какво би било желаното поведение в различните ситуации обикновено са в няколко основни области: грижа за персонала, грижа за клиентите, конкурентоспособност, справедливост към заетите, перфекционизъм, растеж, иновации, ориентация към пазара и клиентите, ориентация към трудовото представяне, производителност, качество, социална отговорност, групова работа и т.н.

Организационната култура може да се разглежда и като ограничително условие за постигане на съвременния облик на управлението на човешките ресурси.

Дейността на висшето ръководство по разработване и обвързване на стратегиите и политиката по човешките ресурси с организационната стратегия, определя основните насоки, в които трябва да се изменят ценностите и нормите. Големите компании формулират ясно ценностите в организацията и ги представят в писмен вид като философия на организацията, като политика за персонала. Чрез формулирането и популяризирането на тази стратегия и политика ръководителите осведомяват работниците, че ще действат съгласно определени правила.

За разглежданата от нас организация - Некском ЕАД, ценностите са формулирани под формата на “Етичен кодекс”. В него се изготвя програма на организационната култура, включваща формулирането на конкретни действия като реорганизации, комуникации, обучение, подбор, оценяване и т.н.

..................................................................

 Некском и всички служители на компанията носят отговорност за осигуряване на съблюдаване на правилата на поведение на работното място и във всички други дейности, който засягат Некском. Некском ще предостави необходимото образование и обучение на всички нови и настоящи служители по отношение на системата от правила на поведение и стандарти. Некском ще предоставя непрестанни съвети на всеки служител, който го изиска. Всички колеги в Некском са отзивчиви и оказват подкрепа по отношение на отговорностите на служителите въз основа на тези принципи и правила на поведение.

Тук чрез обучението на персонала се осъществяват редица промени в знанията, уменията и нагласите на хората. Обучението се разглежда не просто като процес на придобиване на технически знания и умения, а като система от въздействия върху условията на развитието на организационната култура, в резултат на коет осе формират определени ценности, разширява се кръгозорът на мислене, модифицира се поведението и се постига желаната висока ангажираност , съпричастност към организацията.

...............................................................................

Некском се занимава с международна търговска дейност, затова и този въпрос намира своята уредба в Етичния кодекс.

Социалните привички и обичаите се различават значително в различните страни. Специфични закони и правила управляват поведението на международната търговска дейност. От време на време, чъждестранните привички и закони е възможно да се конфронтират с тези, с които сме свикнали. Некском ще спазва всички закони на страните, в които развива търговската си дейност. Некском няма да участва в каквато и да е дейност, която подкрепя международните ограничителни търговски практики като  международни бойкоти или споразумения за отказване от съртудничество с потенциални или дейсвителни клиенти и доставчици. Където общата практика възприема стандарт на поведение, по- нисък от този на Некском, компанията ще се придържа към собствените си стандарти на поведение.

Служителите, които участват в международната търговска дейност, следва да осъзнавт приложимо търговско ембарго и анти- бойкотни разпоредби. Освен това, служителите да са напълно запознати с и стриктно да спазват тези разпоредби, както е по Наказателната и Гражданска конвенции за корупцията, които забраняват плаюания или подаръци на чуждестранни правителствени лица с цел повлияване на официалните правителствени закони или оказване на взаимодействие при учредяването на търговска дейност.

.................................................................................

Използвана литература:

1. Любомир Стойков - “ Фирмена култура и организация “

2. Коларова,Д. Организационна култура - същност, управление и изследване. “Икономика”, № 3, 1996.

3. Александров, К., Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

4. Стефанов, Н., Управленска етика и естетика, С., 1998.

....................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

организационна култура, принципи на работа, правила и стандарти на поведение, отговорности, конфликт на интереси, политически принос, конкурентна информация, договаряне на цени, ресурси на компанията, фирмена информация, авторски права и изобретения, корпоративни архиви, международна търговска дейност, безопасност на служителите


Търси за: организационна култура | принципи работа | правила стандарти поведение | конфликт интереси | политически принос | конкурентна информация | договаряне цени | ресурси компанията | фирмена информация | международна търговска дейност | безопасност служителите

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker