Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КУРСОВА РАБОТА

По

Управление на фирмите при европейска интеграция

На тема:

Реинженеринг на фирма „Примо” ЕООД чрез въвеждане на Система за управление на качеството по стандарта на ISO 9001:2000

Специалност: Управление на бизнеса

2007 г.


Съдържание:

1. Характеристика на фирма „Примо” ЕООД 3

2. Необходимост от СУК и цели на фирмата 4

3. Въвеждане на СУК 5


……………………………………

Фирмата Примо” ЕООД е регистрирана на 05.02.2004 год. във ВОС решение 165. Предметът на дейност на фирмата е вътрешнотърговска и външнотъргоска дейност, пътнически товарни и транспортни услуги в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, комисионни, спедиционни, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, рекламни информационни, програмни и импресарски услуги; покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; отдаване под наем на недвижими имоти.

Офисът се намира в гр. Варна, ул. „Плиска” 7.

Организацията се ръководи от Управител, като към фирмата са ангажирани 30 служителя. Управителят на фирмата координира дейността и подпомага членовете на екипа за осъществяване на поставените цели и задачи.

Голямата конкуренция, технологичните новости и развитието на пазара за недвижими имоти променят условията, в които се развиват фирмите и в частност „Примо” ЕООД през последните няколко години. С приемането на България в Европейския съюз, чуждестранните инвеститори имат по-голямо доверие да влагат средствата си тук и така конкуренцията между фирмите за недвижими имоти още повече се изостря. За да се наложи на пазара една фирма трябва да идентифицира своите предимства и умения пред останалите компании. Налага се организациите да преминат много конструктивни промени, за да намалят разходите и подобрят обслужването в една много динамична среда.

………………………………….

Въвеждането на СУК намалява значително броя и обема на генерираните документи, защото информацията се систематизира в табличен вид. Така се осигурява проследимостта на процесите и извършените дейности. Отчетността на персонала се улеснява.

Целта на СУК е да се определи обхвата, съдържанието и начина на документиране на функциониращата в “Примо” ЕООД система по качеството.

Със системата по качество се осигурява:

- постигане на контрол и поддържане на процесите в състояние, осигуряващо необходимото качество в транспортната дейност;

Обхвата на СУК във фирмата е посредничество при сделки с недвижими имоти, юридически услуги и консултации.

Наръчникът по качеството е основният документ на системата по качеството на фирмата.

Той изразява политиката на дружеството по качеството и представя системата по качеството, която действа в него.

Използвана литература:

  1.  Ангелов К., Реинженеринг, С., МП “Издателство на ТУ-София”, 2004 г.
  2.  Ангелов K., Ръководство за упражнения по реинженеринг, С., МП “Издателство на ТУ-София”, 2003 г.
  3.  Champy, James, “Reengineering management; The mandate for new leadership”. Harper Collins Publishers. 2000.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

реинженеринг на фирма, стандарт за управление на качеството, стандартизация, вътрешен одит, въвеждане на СУК, ISO, БДС, цели на фирмата


Търси за: стандарт управление качеството | стандартизация | вътрешен одит | ISO | БДС | цели фирмата

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker