Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

гр. София

КАЗУС

по Основи на управлението

На тема:

Анализ на фирма и нейните конкуренти

Специалност: МИО

2007 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Методи за анализ на външната среда 3

3. Матрична организационна структура 12

4. Маркетингов план 13

5. Писма за намерения за установяване на търговски отношения. 14

6. Мотивация на човешките ресурси 17

7. Алтернативни лидерски стилове 22

Използвана литература: 24


1. Увод

Фирма ЕТ “StellArTrading - Стела Христова” има основен предмет на дейност търговия с предмети на изкуството и има намерение да изгради верига галерии “Impression” в:

София - Impression Sophistication

Пловдив - Impression Uniqueness

Варна - Impression Aquamarine

както и да излезе и на международния пазар. Към днешна дата целта на фирмата е да избере най-добрата перспектива за бизнес, да оптимизира печалбата и да усвои неразработени пазарни ниши, като утвърди търговското си име на пазара. Основна идея е в галериите да се организират общи, тематични и самостоятелни изложби, като представя както утвърдени съвременни автори, така и да открива млади творци. Подбора на произведенията не е подчинен на конкретна стилова или жанрова насока. Тук място за изява имат всички творци, създаващи качествени и значими творби.

В галерии "Impression" ценителите на съвременното изкуство ще могат да получат компетентна консултация при избор на картина или пластика за оформление на конкретен интериор.

Екипът от ръководители на фирмата е изправен пред решаването на конкретни задачи, които гарантират постигането на желаните цели.

………………………………………….

С цел развитие на фирмата в посока установяване на стабилни позиции на вътрешния пазар и достигане в дългосрочен план на високо ниво на конкурентоспособност, необходимо за излизане на международния пазар, фирмата би могла да предприеме така наречената стратегия за използване предимствата на голямата фирма. Това би осигурило свеждането до минимум остротата на конкуренцията с големите фирми, присъстващи вече в отрасъла, би осигурило сигурен старт и устойчивост при неблагоприятни промени във външната среда. В по-конкретен аспект се предвижда фирмата да реализира този тип стратегия под формата на франчайзинг. Чрез система от договорни отношения, сключени с утвърдена голяма фирма, новата фирма ще получи правото да води част от нейния бизнес в течение на определено време, ползвайки се от предимствата на известната вече стокова марка и привлечените клиенти, като реализира по най-добрия начин своята гъвкавост.

Предимствата на този тип стратегия се изразяват в: 1) разрешаване в значителна степен проблема с конкуренцията, характерен за новите фирми в началото на своето развитие; 2) осигуряване чрез посредничеството на утвърдената фирма на водещо място в отрасъла; 3) спестяване на средствата, които биха били необходими за рекламна дейност привличане на нови клиенти и неутрализиране интеграционните домогвания от страна на конкурентите; 4) осигуряване на сигурно предимство пред конкурентите и благоприятни начални условия за функциониране.

Основен недостатък на тази стратегия е, че тя налага ограничения за самостоятелно бъдещо развитие на фирмата, поставя я в косвена зависимост от политиката на голямата фирма. Въпреки постигнатите собствени конкурентни предимства тя би останала в сянката на голямата, без да може да наложи своя собствен облик, стил и разбиране за правене на бизнес.

…………………………………….

При матричната структура възможностите за адаптиране към новите условия на пазара и развитие според изискванията, са много по-големи. Тя позволява висока степен на самостоятелност и разпределение на отделните задачи между подразделенията. Ефективността на изпълняване на задачите е безспорен приоритет.

От друга страна обаче структурата създава трудности при съгласуването на решенията на отделните функционални ръководители и поставя високи изисквания, както към комуникациите, така и към уменията на ръководителите да се съобразяват с колегите си и да правят компромиси.

Използвана литература:

''Мениджмънт'' - М. Харизанова

''Ключови идеи в мениджмънта'' - Стюарт Крейнър

''Мениджмънт - задачи, отговорности, практики'' - Питър Дракър

Темата е изготвена 2007г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи:

анализ на външната среда, матрична организационна структура, маркетингов план, търговски отнощения, мотивация на човешките ресурси, алтернативни лидерски стилове, изкуство, екип, авторитарен стил, демократичен стил, себедоказване и автторитет


Търси за: анализ външната среда | маркетингов план | мотивация човешките ресурси | изкуство | екип | авторитарен стил | демократичен стил

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker