Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Мотивацията като психологически феномен, присъщ на човека

2007 г.

Съдържание

1. Мотивация - същност 3

2. Мотивационен процес 5

3. Подходи и форми 7

4. Теории за мотивацията 9

ЛИТЕРАТУРА 16

  1.  Мотивация - същност

Няма съвременна концепция за мениджъра, в която да не се отделя сериозно внимание на човешкия фактор по пътя към ефективността и успеха. Става дума за онези феномени и механизми, които задвижват човешкото поведение. Сред тях особено място заема мотивацията и нейното овладяване от мениджърите на всички йерархични равнища. Произходът на думата мотивация е от латински език. Едно от нейните значения е "движа", "раздвижвам". Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към някого или към нещо в различните ситуации или обстоятелства по начин, който те сами изберат. Ние получаваме информация, "преработваме я" и сами взимаме решение какво да правим. Понякога правим това рефлексно, но този рефлекс е напълно обмислен. Понякога избираме начин на поведение в резултат от комплексното влияние на необходимост, стремеж, желания. И в двата случая действа механизмът на мотивацията.

В ежедневната реч мотивацията се използва в три различни смисъла:

.......................................................

3. Подходи и форми

Мотивацията се описва и изяснява на основата на няколко подхода: инстинкти, потребности, възнаграждение, познание, характер на дейността. Това са подходи, които по своята същност са психологически, социалнопсихологически, философски.

Фройдизмът в психологията и в социалната психология предполага, че мотивацията е "игра" на съзнателно и несъзнателно на мотиви и инстинкти, но признава водещата роля на инстинктите.

Бихевиоризмът пледира, че човешкото поведение и неговата мотивация се регулират от потребностите, възнагражденията, целите.

Основните параметри, представляващи мотивацията и изразяващи нейната същност, структура и сила са:

................................................................

4. Теории за мотивацията

Съществени аспекти на човешката мотивация могат да се разгледат на базата на класификацията на потребностите, направена от Е. Маслоу Според него съществуват пет основни категории потребности на хората изобщо като се започне от основните физиологични потребности, през потребността от сигурност, социални потребности, потребността от признание и се стигне до най-високата категория в йерархията на потребностите - потребността от реализация на личността.

Многобройните научни изследвания на мотивацията в най-различни заводи и учреждения през последните 50 год., не дават никакви убедителни доказателства за тезата, че удовлетворението води до по-добро изпълнение на работата. Те посочват, удовлетвореността обяснява под 20% от вариациите при изпълнение на работата. И действително, може да се каже, че неудовлетвореността води до добра работа, а добрата работа носи удовлетворение. Има хора, които са щастливи, когато не вършат нищо. Освен това не е задължително задоволеният работник да е производителен.

.......................................................

ЛИТЕРАТУРА

  1.  Андреева, М. - Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995.
  2.  Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, Бургас, Делфин прес, 1993 г.
  3.  Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси
  4.  Вруум, В. - Работа и мотивация, Ню Йорк, 1964.
  5.  Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.
  6.  Златев, В., Мениджмънт без граници, С., 1999

...........................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

мотивация - същност, подходи и форми, теории - на Маслоу за йерархия на потребностите,  мотивирано - хигиенна теория на Херцбърг, Клайтън Алдерфър за потребностите "съществуване - обвързаност - растеж", мотивационен процес; психологически феномен


Търси за: мотивация същност | подходи форми | теории | Маслоу йерархия потребностите | мотивирано | Клайтън Алдерфър потребностите съществуване | обвързаност | мотивационен процес | психологически феномен

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker