Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Управление на възнагражденията и мотивация на персонала в супермаркет “Изток-Стил” - Варна

София, 2005 г.


Съдържание:

I. Обща характеристика на фирмата. Управление на човешките ресурси - същност и особености. 3

1. Управление на ефективността на труда 4

2. Управляване на системите за възнаграждение 4

ІІ. Методи и подходи за повишаване на мотивацията на трудовите ресурси във фирмата. 4

III. Коефициенти за определяне на основната работна заплата на персонала във фирмата по длъжности 8

IV. Целеви награди 10

Използвана литература 12

Приложение 13


I. Обща характеристика на фирмата. Управление на човешките ресурси - същност и особености.

ЕТ “Стил” 2000 - Димитър Димитров е фирма по смисъла на Търговския закон със седалище и адрес на управление гр. Варна бул. 8-ми Приморски полк 114 в близост до пазар Чаталджа. Фирмата е регистрирана от Варненския окръжен съд на основание чл. 3. Ал. 1, с решение N: 10889 от 03.03. 1994 г. и е вписана в регистъра за еднолични търговци по N: 92 том 132 по ф. д. N: 10889/1994.

Управител на фирмата е собственика Димитър Стойков Димитров. ЕТ “Стил” 2000 - Димитър Димитров се занимава с търговия на хранителни стоки, фирмата е разкрила в града три супермаркета за продажба на хранителни стоки и детски облекла.

Управлението на персонала е важна част от управлението и функционирането на една фирма или предприятие. То е по-особен проблем тъй като негов обект са хора - хората, които работят във фирмата. Тук много повече от другите области на управление влияят социални, психологически, нравствени, и емоционални фактори. Сложността на управление на персонала се дължи на обекта му, който е много структурен, с висока степен на динамичност и с многостранна зависимост от вътрешни за организацията и външни за нея фактори. Управлението на персонала трябва да обхване това огромно многообразие от групи и качества на хората и да ги подчини на общи цели и интереси. Задачите свързани с управлението на персонала рядко могат да се решат с точен отговор или по някаква общовалидна формула. Необходимо е всяка фирма да има цялостна стратегия по управление на човешкия фактор, чиято основна цел е създаване на условия и мотивация за най-пълно използване на персонала, за пълноценната реализация на отделната личност.

.......................................................

Работната заплата, печалбата и връзката между тях отразяват взаимно свързани отношения и интереси на субекти в единния възпроизводствен процес. Работната заплата материализира интереса на работника, печалбата - на работодателя, но същевременно изразяват взаимозависимостта между тях, проявяват противоречивото единство на обособените им интереси и цели.

Немонетарните възнаграждения са свързани с удовлетворяване на персоналните потребности, потребността от промяна, предизвикателства, от отговорност. Те са стимулът за развитието на човешките ресурси, за повишаване на градуса на съпричастието и всеотдайността.

Повишаването на статуса на служителите чрез допълнителни платени отпуски в зависимост от трудовия стаж или чрез социални придобивки са съществен елемент от стимулирането на заетите.

Настоящата ситуация в страната се характеризира с постоянно нарушаване правата на заетите, наемане без трудов договор, неизплащане на социални и медицински осигуровки и пр. В това отношение фирмата стриктно спазва разпоредбите на нормативната уредба и правата на заетите. Служителите се осигуряват от фирмата и ползват годишен платен отпуск, което се възприема позитивно от тях и им оказва стимулиращо въздействие.

По отношение на моралните поощрения фирмата е възприела само използване на устна похвала за лични или екипни заслуги. Те дават отражение върху създаването на положителна емоционална среда за работа и добро самочувствие в екипа.

............................................................

Мениджърът на Изток Стил може да награждава всички работници в дружеството в рамките на средствата за работна заплата, неподлежащи на регулация, но не повече от 0,5% от средствата за работна заплата по разчет.

При отчитане на печалба от дейността на Изток Стил и, ако изплатените средства за работна заплата са по-малко от средствата за работна заплата, които подлежат на регулация, съгласно действащата Наредба, акционерите могат да вземат решение за изплащане на средства за работна заплата. Размерът на този стимул се определя в заповед на мениджъра на фирмата. Разпределението на стимула се извършва въз основа на процент към основната работна заплата за действителното отработено време.

При регистриране на една или повече самоотлъчки през годината, съответното лице се лишава от право да получи стимул по реда на това приложение.


Използвана литература

 1.  Доц. д-р инж.-ик. Симеон Христов, статия “Успешният мениджър на екипа - съчетание на ръководство и лидерство”.
 2.  Станчева, А., “Основи на управлението”, Изд. СТЕНО, Варна, 2003 г.
 3.  Шопов, Д., Атанасова, М., Евгениев, Г., Близнаков, Й., „Наръчник по управление на човешките ресурси”
 4.  Шопов, Д., Атанасова, М., „Управление на човешките ресурси”
 5.  Евгениев, Г., Близнаков, Й., Атанасова, М., Паунов, М., „Основи на управлението на човешките ресурси”
 6.  Ташев, А., Михова, Т., Ташева, К., „Мениджмънт на човешките ресурси”
 7.  "Психосоциални проблеми на труда" (сборник). С., Изд. на БАН, 1995.
 8.  Русинова, В. "Психологични фактори за ефективност на труда". С., 1980.
 9.  Шопов, Атанасова "Управление на персонала". С., 1995.
 10.  Смит, Уейкли "Психология на организационното поведение". Варна, 1992.
 11.  Питърс, Уотърман "Към съвършенство във фирменото управление". С., 1988.
 12.  Армстронг "Управление на човешките ресурси". С., 1993.

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

управление на човешките ресурси, ефективност на труда, системи за възнаграждение, повишаване мотивацията на трудовите ресурси, определяне на работната заплата, целеви награди


Търси за: управление човешките ресурси | ефективност труда | системи възнаграждение | повишаване мотивацията трудовите ресурси | определяне работната заплата | целеви награди

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker