Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

Югозападен университет “Н. Рилски”

Стопански факултет

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

ТЕМА:

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА БОЛНИЦА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

 

           

 

 

 

 

 

ВРАЦА – 2008 г.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Увод. 3

2. Необходимост и основни параметри на Здравната реформа в България. 4

2.1. Необходимост от реформа в здравеопазването. 5

2.2. Същност, цели и съдържание на здравната реформа. 5

2.3. Реформиране на болничния сектор – проблеми и предизвикателства. 7

3. Икономически аспекти на здравната реформа. 9

3.1. Потребител и производител в системата на здравеопазване. 9

3.2. Болницата – определение, функции, мисия и цел. 11

3.3. Болница и производствена фирма – опит за съпоставка. 14

3.4. Болничен продукт. 15

4. От управление на болничната система към мениджмънт на фирмата Болница  17

4.1. Стратегически план. 18

4.2. Финансиране на болничния сектор. 21

4.3. Недостатъци в системата на финансиране на болничната система. 29

4.4 Управление на човешките ресурси в болничната система. 31

4.5. Маркетинг - микс в болниците. 32

5. Качеството на болничната помощ – същност и съдържание. 37

6. Заключение. 39

 

 

 

 

 

 

1. Увод

 

Една от най-сложните системи в социално-културната сфера е тази на здравеопазването. Сложността произтича от многообразните форми на здравните структури, на финансиране и отношения – пазарни и непазарни, регулации и дерегулации, икономически и административни, етични и неетични.

Икономическото значение на системата на здравеопазване се обуславя от факта, че тя ангажира 3-4% от заетите в националното стопанство,  както и от това, че в нея се влагат 4 милиарда частни и обществени пари и произвежда около 5% от БВП. По-важното е, че системата на здравеопазването предоставя професионални услуги, насочени към опазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението, с което влияе върху човешкия капитал, върху количеството и качеството на работното и свободното време, необходимо за производство на други блага за развитие на човека.

В края на 90-те години и през 2000 г. системата бе подложена на радикални реформи в нормативната база, собствеността, финансирането и заплащането на изпълнителите на здравна помощ. Основанията за това бяха значителните деформации в предходната система. Секторът болнична помощ обхваща над 300 болници, които бяха регистрирани по Търговския закон като търговски дружества с държавна и общинска собственост. Около 20 университетски болници и национални здравни заведения останаха изключителна държавна собственост.

..................................................................

 

2. Необходимост и основни параметри на Здравната реформа в България

 

Здравеопазните системи във всички страни в по - малка или в по - голяма степен непрекъснато се реформират, адаптирайки се към различни специфични фактори, отчитайки постиженията на науката медицина и винаги стоящи в основата им икономически фактори.

СЗО изтъква, че независимо от съществуващите различия в европейските системи на здравеопазване по отношение на тяхното финансиране и организация, постоянния стремеж за снижаване на разходите и ефективно използване на ресурсите подновява интереса към пазарните принципи като възможно решение.

Констатацията на СЗО не е изненадваща в общия климат на реформи и подобряване на здравните услуги.

 

2.1. Необходимост от реформа в здравеопазването

 

Необходимостта от радикална здравна реформа в Република България е категорична и безусловна по няколко причини:

Ø     Влошено здравно състояние на нацията в резултат на негативното въздействие на редица рискови фактори, на някои вредни екологични фактори, както на острите и хронични стресови състояния.

................................................................

 

6. Заключение

 

Съгласно Лисабонската стратегия от 2001 г. главната цел за здравеопазването през първите 5-7 години от присъединяването на България към Европейския съюз е да се постигне по-високо покритие на населението с достъпна и качествена медицинска помощ, насочена  към подобряване на здравния статус и качеството на живота при гарантиране на финансова устойчивост. За постигане на тази цел е необходимо изпълнение на следните по-важни задачи:

Приемане на дългосрочна стратегия за изграждане на капацитета на българското здравеопазване, която да изведе на преден план водещите приоритети;

Утвърждаване на Национална здравна карта, която да определи рамката на заведенията за болнична помощ, тяхното местоположение и мощност;

Преструктуриране на болничната мрежа чрез увеличаване на броя и относителния дял на леглата за рехабилитация и продължително лечение;

Провеждане на приватизация в три основни форми – на дейност, на собственост, чрез договор за управление;

Установяване на адекватно за българските условия и средните за ЕС нива на съотношение на публично и частно партньорство.

Големите разходи на болниците налага разглеждането им като икономически субекти. Това прави актуално изучаването на болничната икономика. Новият етап на българската здравна реформа предизвиква фундаментални промени в икономическото поведение на болничния мениджмънт – от пасивното предлагане на болнично услуги към активно изучаване на търсенето им и съобразяването на тяхното производство с това търсене.

 

Библиография:

 

1.                  Петрова З., Чамов К., Гладилов С.,  Качеството на здравеопазването – съвременни измерения и тенденции, С.,2008    

2.                  Попов М. проф. д-р и кол. Основи на болничното управление, С., 2000

3.                  Иванов Л. проф. д-р и кол.,  Болничен мениджмънт, С., 2005

4.                  Давидов Б., Болнична икономика, С.,2004

5.                  Нормативни документи в здравеопазването

6.                  Шопов Д.,  Наръчник по управление на човешките ресурси , С., 2002

7.                  Куерво Х. и кол., Управление на Болницата, С., 2000

8.                  Гладилов С. доц. д-р и кол. Икономика на здравеопазването , С., 2000

9.                  Списание “Здравен мениджмънт” бр.2 и бр.3 / 2007

10.             “Национална здравна стратегия  на правителството 2008 - 2013”

11.             Димитров М., и кол., стратегия за ускорено иконом. развитие на Р България

 

Темата е изготвена 10. 2008г.

Темата съдържа таблици.

Най новите данни в темата са от 2008г.

 

Ключови думи:

здравен мениджмънт, болничен сектор, реформа в здравеопазването, финансиране на болниците, доболнична и болнична помощ, европейски стандарти, НЗОК, клинични изпитвания на лекарства, дентална медицина, леглоден, капитация, реимбурсиране, здравно осигуряване

 


Търси за: здравен мениджмънт | реформа здравеопазването | финансиране болниците | европейски стандарти | НЗОК | клинични изпитвания лекарства | здравно осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker