Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

КАЗУС

 

на тема:

 

Еволюция на Корпоративното управление

 

 

2007

 

 

 

 

 

1. Характеристика на Корпоративното управление. 2

2. Основни етапи, принципи и доказателства за еволюцията на Корпоративното управление. 4

2.1 Корпоративното управление в края на 80-те и 90-те години. 4

2.2 Развитие на корпоративното управление в началото на XXI век. 10

2.3 Съвременно развитие на корпоративното управление. 12

3. Заключение. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика на Корпоративното управление

 

              Един от феномените на световната икономика е нейната висока интеграция в рамките на регионалните икономически общности и в световното стопанство. Именно това активно функциониращо световно стопанство налага нормативно регулиране на икономическите процеси.

             Наднационалното регулиране се изразява в действието на Европейската комисия към Европейския съюз. Тази комисия регулира индустриалната политика на страните от Европейския съюз. Фирмите недоволни от държавната протекция в собствената си страни имат право да се жалват пред тази комисия.

            Наднационалното регулиране се отнася не само до националните, но и до световните пазари. Международният валутен фонд, световната банка, ЕБ за възстановяване и развитие са институциите, които изпълняват тези функции.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие инициира разработването на Международен кодекс за корпоративно управление.

Ø                             Определено трябва да се посочи, че стартира един нов етап на унифициране на основните възгледи и практики на страните с традиции и добри постижения в областта на корпоративното управление[1]

            ......................................................................

 

2. Основни етапи, принципи и доказателства за еволюцията на Корпоративното управление

 

         2.1 Корпоративното управление в края на 80-те и 90-те години

 

            Осмислянето на развитието на корпоративното управление в края на 80-те и 90-те години  изисква по-внимателно да се изследват споменатите принципи. Всеки един от тях отразява практика и положителен опит и стремеж или възможност те да бъдат предоставени на различни по националност участници в стопанските процеси. Като цяло всяко едно от тези водещи правила въплъщава добри резултати и сериозни усилия за отстраняване на пропуски и нарушения.

 

Ø                               Може би и най-елементарната дефиниция за корпоративно управление е грижа за собствеността. В контекста на съвременните трансформации на икономическите и социални системи в редица страни и континенти е важно да се отчете, че чрез корпоративното управление се създават условия за защита на фундаментални за пазарната икономика права - правата на собствеността. Формулирано по друг начин чрез корпоративното управление се дава възможност за ефективно функциониране на икономическите системи на основата на частната собственост.

            ..............................................................

 

3. Заключение

     

            Приведените аргументи могат да бъдат допълнени с някои конкретни примери от правилата за поведение на компаниите, както и националните кодекси за корпоративно управление. Не са без значение виждания и постановки на представители на теорията и практиката за съвременните измерения на корпоративното управление и преди всичко за нарасналата роля на членовете на корпоративните ръководства. В този смисъл и като ключов акцент върху доказателствата за промяна в корпоративното управление заслужава внимание казаното от Бил Джорд:” Ние се нуждаем от автентични лидери, хора с най-висок морал и почтеност, отдадени на изграждането на продължително функциониращи организации. Ние се нуждаем от лидери, които имат силно и ясно чувство за своята мисия и техните основни ценности са верни и истински. Ние се нуждаем от лидери, които имат куража да изграждат своите компании да посрещат потребностите на всички заинтересовани лица и които признават важността на службата на обществото”[2].

              Несъмнено съвременното корпоративно управление по примера на кодексите, приети на национално равнище, от една страна, правилата за поведение на равнище „саморегулиращи се организации“- фондови борси и пазари за електронна търговия на ценни книжа, и правилата на равнище „корпорации“, от друга, се определя като модерно управленско направление.

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Боева. Б. Международен мениджмънт, УИ „Стопанство“, С. 2004:

 2. Боева, Б., „Капитал”, 2000.

 3. Бяла книга на ОИСР за корпоративно управление в Югоизточна Европа, превод на български, С., 2004.

 4. Петранов, Ст., Дж. Милър, Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския Съюз, Център за изследване на демокрацията, С., 1999.

 5. Прохаска, М., Пл. Чипев, Корпоративно управление и контрол в България, CSD Reports, С., 2000.  ,

 6.Принципи на ОИСР за корпоративно управление, Преамбюл, ОИСР, П., 1999.

 7. Тромпенаарс, Ч., Седемте култури на капитализма, Тедина В., 1993

 8. Хофстеде, Г., Култури и организации, Софтуер на ума, Класика и стил, С., 2001;

9. Coglianese, C., D. Lazer, Management –Based Regulatory Strategies, Harvard University, 2001.

10. George, B., Authentic Leadership , Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value, Jossey - Bass, SF, 2003, p

11. In Search of Good Directors , ed by M. Hessel, CIPE , W.D.C., 1998.

12. Sarbanes Oxley Act of 2002, 107th Cong (2002).

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

корпоративно управление, наднационално регулиране, социално правно стопанство, кодекс на корпоративно управление, пазарна демокрация,  корпоративни ръководства, нормативни изисквания, управление на знанията

 

 [1] В основата на инициативата са страните с добри практики на корпоративно управление: САЩ, Великобритания, Холандия, Република Южна Африка. Техни разработки и организации, известни като Комитета на сър Кедбъри (Великобритания), Кинг (Република Южна Африка), Питър (Холандия)  са ползвани за изработване на споменатия кодекс. Идеята е той да обслужва появяващите се пазарни икономики, но впоследствие се разпространява повсеместно.

[2] George, B., Authentic Leadership, Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value, Jossey-Bass, SF, 2003, p 5.


Търси за: корпоративно управление | социално правно стопанство | кодекс корпоративно управление | пазарна демокрация | корпоративни ръководства | нормативни изисквания | управление знанията

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker