Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

 

КАЗУС

 

по

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ И ФИРМЕНАТА КУЛТУРА

 

на тема:

 

 

Избор на стратегия и подходи за промяна в образователната система и в науката”

 

 

2008 г.

 

 

1.  Характеризиране на необходимостта от промени в българската образователна система. 3

 

2. Стратегии за промяна. 4

 

3. Заключение. 5

 

 

 

 

 

 

1.  Характеризиране на необходимостта от промени в българската образователна система

 

              След приемането на България в семейството на европейските народи и високите критерии, които ЕС поставя за работа във всички сфери на обществения живот у нас се  засили недоволството на хората от състоянието на образованието и науката.

               За да се повиши обществената ефективност на труда на учителите, преподавателите и научните кадри трябва:

 

а/ да се промени стратегията за квалификация и преквалификацията

 

-                       Подготовката им да се наблегне повече на практическата подготовка, а не само на теоретичната. Всеки трябва още при подготовката свободно да може да работи с компютър и да е научен да прави презентации. Всеки избиращ пътя за работа с много и  млади хора трябва предварително много пъти да е влизал в различни училища и да има реална представа как се постъпва с тях при различни ситуации.

-                       Да участват в разработването на учебните програми действащи учители и преподаватели, а не експерти, които не са били действащи учители.

-                       Да се напишат учебници от по-широк кръг преподаватели, които да бъдат издавани от МОН и бъдат задължителни за всички. Който иска допълнително да издава и да ползва литература да си е негов личен избор.

-                       Учителите да се обучават чрез откъсване от учебния процес за определено време, а не паралелно с него.

            .......................................................................

 

 

3. Заключение         

           

            Промените в образованието са наложителни. Те трябва да започнат и да се правят цялостно, а не на парче, защото в противен случай  ефектът е нулев. Промените трябва да започнат днес и сега като се реформира системата на всички нива и области. Реформата трябва да започне отгоре и отдолу. Отгоре да се реформира административното уреждане и контролиране на процесите. Да се пишат стратегии от хора, които са участвали в учебния процес и имат ясна представа какво трябва да се промени. Да се пишат цялостни програми, а не на парче. Всяка специалност да има програма разработена от екип от хора, които са подбрани от различни региони на страната и са наясно с практиката на работата. Не набързо сформирани екипи от специалисти – приятели да разработват програми валидни за всички.

                  Промените да засегнат на първо място закриване на паралелки и специалности в училищата, в които фигурират ученици по дневници, но ги няма в час.

            .........................................................................

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване, Комисия на Европейската общност, Брюксел, 2001, 2002, 2003.

2. Национална програма на република България за приемане достиженията на правото на Европейския съюз.

3. Комуникационна стратегия за подготовката на членството на България в Европейския съюз.

4. Концепция за развитие на образованието и науката в Р България (от страницата на МВнР).

5. Европа за младите - Какви възможности се откриват пред тях с приемането на България в Европейския съюз. Национална кампания "Европа за мен", 2003 г.

6. Съвместна декларация за хармонизиране структурата на Европейската система за висше образование. Париж, 25.05.1998 г. (Парижка декларация).

7. Съвместна декларация  на европейските  министри  на  образование, Болоня, 19. 06. 1999 г. (Болонска декларация).

8. Спасителната роля на образованието в условията на глобализация. Проф. Димитър Вучков, сп. Стратегии на образователната и научната политика, 2000.

9. Глобализацията и висшето образование. Доц. д-р Димитър Канев, сп. Организация и управление на висшето образование, 2002.

10. www.europa.eu.int

11. www.europa.eu.int/enlarment

12. www.cordis.lu

13. www.socrates.bg

14. www.nsi.bg

15. www.evroportal.bg

16. www.evropa.bg

17. www.government.bg

18. www.parliament/komisii/ei

19. www.dnevnik.bg

20. www.leonardo.hrdc.bg

21. www.youthdep.bg

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

стратегии за промяна, българска образователна система, наука, ефективност на труда, квалификация, мониторинг, образователна среда, учебен процес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        


Търси за: стратегии промяна | българска образователна система | наука | ефективност труда | мониторинг | образователна среда | учебен процес

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker