Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


Бургаски Свободен университет

 

Въпрос за държавен изпит

по:

Бизнес администрация

 

 

Ръководителят и външната среда

 

 

1. Естество на организационната среда

        

         Същност на външната среда

        

         Външната среда представлява съвкупност от фактори, които оказват въздействие върху поведението на организацията. Под поведение на организацията се разбира реакцията и решенията на нейното висше ръкoводство спрямо въздействието на външната среда. Факторите, които принадлежат към външната среда въздействат с различна сила през отделни периоди от време  върху поведението на организацията. Те могат да бъдат дефинирани като “непредвидени обстоятелства”, които или помагат, или пречат за достигане целите на организацията.

         Организацията като открита система зависи от останалия свят по отношение на доставка на ресурси, енергия, кадри, а също така и потребители. Висшето ръководство на организацията трябва да идентифицира онези фактори от външната среда, които са съществени за организацията. Тя трябва да реагира и по подходящ начин на външните въздействия.

         .......................................................................

2. Факторите на външната среда   

          

         Те са много и разнообразни. За това най-целесъобразно е да бъдат систематизирани в две основни групи:

1)     Среда на пряко въздействие – факторите, които принадлежат към тази среда са:

-   Доставчици – от гледна точка на системния подход организацията може да се разглежда като механизъм за преобразуване на входовете и изходите. На входа се подават материали, оборудване, енергия, капитал и работна сила. Организацията получава тези ресурси чрез мрежа от доставчици. Но едни организации имат само един доставчик, а други – много доставчици. Поради това те са в различна степен зависими от доставчика.

-   Закони и решения на държавни органи – всички закони и решенията на централните държавни органи, представляват фактор, който оказва пряко влияние върху поведението на организацията.

         ...................................................................

4. Нестабилност на външната среда 

        

         Специалистите по стратегия са установили, че системите за управление на фирмите са под силното влияние на промените във външната среда. Под промени във външната среда разбираме онези промени в поведението на потребителите, на конкурентите и доставчиците и инвеститорите, както и на общата политико - технологична икономическа среда на фирмите, които оказват влияние върху конкурентноспособността на фирмения бизнес.

В зависимост от степента на промени във външната среда, различаваме три вида външна среда:

1)    Постоянна – промените са много малко и се осъществяват бавно;

2)    Променяща се среда – ако промените са значителни и скоростта, с която се осъществяват е сравнима със скоростта, с която реагират фирмите на тези промени;

.........................................................................

 

 

 

Ключови думи:

ръководителят, фактори на външната среда, организационна среда, конкурентноспособност, поведение на организацията, бизнес администрация


Търси за: ръководителят | фактори външната среда | организационна среда | конкурентноспособност | поведение организацията | бизнес администрация

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker