Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

 

 

 

2006 г.

 

1. Същност на фирменото управление. 3

2. Управление на конфликтите във фирмата. 5

3. Практически пример за конфликтна ситуация. 9

3.1. Представяне на компанията. 9

3.2. Същност на конфликта в компанията. 11

 

 

 

 

1. Същност на фирменото управление

 

Всяка една организация се нуждае от добре организирана и ефективно работеща организационно - управленска система. Вземането на решения във връзка с работата на всеки един производствен отдел е труден и продължителен процес, който е съпътстван с огромен по обем предпланова и анализаторска дейност. Правилното опериране спрямо основни информационни процеси и тенденции във фирмата и спрямо външната пазарна обстановка и  тенденции, изисква от управлението като система да се съобразява с конкретни факти  и обстоятелства – общи за управлението и специфични за отделния отрасъл, пазар, пазарна ниша и конкретна анализирана фирма.

От тази гледна точка мениджмънта в една организация може да бъде структуриран по отделни звена на продуктова, производствено, маркетингово, продажбено отношение, като при извършване на управленски функции спрямо всяко едно звено на работа, говорим за управленски организационен мениджмънт. Той е специфичен спрямо конкретиката и спецификата на отделната фирма, както и спрямо типа организационно - управленски процеси, свързани с конкретното звено на работа. В тази връзка операционният мениджмънт може да се разглежда като отделен елемент от продуктовия мениджмънт, от маркетинговата, производствената, продажбената стратегия.

……………………………………………..

2. Управление на конфликтите във фирмата

 

Управлението на конфликтите и конфликтните ситуации е една от основните функции в цялостното управление на фирмата, като важна за ръководството е предимно превантивните функции на контрола и недопускане до конфликтни или кризисни ситуации във фирмата. Конфликти могат да възникнат както по отношение вътрешната среда на фирмата, така и по отношение взаимоотношението на фирмата с кредитори, институции, доставчици, конкуренти, клиенти и т.н. Конфликтите също така се различават по своята мащабност и продължителност на действие. Някои от тях са с първоизточник самата фирма, други са следствие от некоректност и нелоялност от страна на заобикалящата фирмата среда.

……………………………………………..

3. Практически пример за конфликтна ситуация

 

3.1. Представяне на компанията

 

 Фармацевтична група “Софарма” обединява предприятията “Софарма” АД, “Унифарм” АД и “НИХФИ” АД – придобити наскоро, “Фармахим холдинг” ЕАД и ЗАО “Ростбалканфарм”.

През 2005 г. компанията прави значителен скок в реализирането на произвежданата продукция. При преструктурирането на продажбите в посока, отговаряща на нейните производствени мощности, делът на експорта достигна 33% при стойностно увеличение на продажбите на вътрешния пазар с 21% спрямо 2004 г. Целта на компанията е да бъдат запазени и разширени регионите, в които тя изнася своята продукция.

Софарма реализира продуктите си на българския пазар чрез 80 фирми – търговци на едро с лекарства – лицензирани от Министерство на здравеопазването. Водещите продукти на вътрешния пазар са аналгин, вазопрен и антистенокардин. По лекарствени форми 50% от пазара й заемат таблетите, 32% заемат ампулите и 5% сиропите.

………………………………………………..

 

 

Използвана литература

 

1. Ангелов Ан., Организационно поведение, Тракия - М, С., 2002

2. Дракър, П. Ефективното управление, Класика и стил, С., 2002

3.  Пачев Т., Бл. Колев, Икономическа социология, УИ Стопанство, С., 1996

4. Данни за фирмата от Интернет източници.

 

Темата е разработена 2006 г.

Съдържа таблици и практически пример за конфликтна ситуация.

Най – новата информация е от 2005 г.

 

Ключови думи:

управление на конфликти, фирмено управление, организационно – управленска система, мениджмънт, източници на конфликт, вътрешна среда, канали за реализация


Търси за: управление конфликти | фирмено управление | организационно управленска система | мениджмънт | източници конфликт | вътрешна среда | канали реализация

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker