Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА 

НА ТЕМА:

 

ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В “КЦМ” ПЛОВДИВ

 

 

 

СОФИЯ 2006 г.

 

 

 

 

1. Въведение. 3

2. Нормативна уредба по здравословни и безопасни условия на труд. Обща теоретична постановка по въпроса. 3

3. Нормативна база в България, регламентираща здравословните и безопасни условия на труд. 8

4. Практическа реализация на законовите разпоредби в “КЦМ” АД Пловдив  10

 

 

 

 

 

1. Въведение

 

Членството на България в Европейския съюз определя конкретни изисквания по отношение развитието и контролирането на пазара на труда, като в конкретна степен се разглеждат и въпросите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, изисквания и стандарти.

Стремежът на България да се впише в механизмите за организиране на сътрудничеството и интеграцията в Европа е многостранно обоснован цивилизован избор. Исторически и културно България принадлежи към европейската цивилизация.

Член III - 210 от единната Европейска конституция предвижда, че страните членки трябва да “поощряват” подобряването особено на работната среда с оглед на здравето и безопасността на работниците. През 1993 г. Република България става асоцииран член на Европейския съюз, а от 1999 г. води преговори за същинско присъединяване към съюза. Във връзка с тези преговори България поема ангажимент изцяло да въведе изискванията, принципите и нормите на европейското законодателство в своите национални нормативни документи, което се изразява главно във въвеждане изискванията на европейските директиви.

……………………………………………

 

2. Нормативна уредба по здравословни и безопасни условия на труд. Обща теоретична постановка по въпроса

 

            Основен нормативен акт, определящ и регламентиращ голяма част от изискванията за създаването на безопасни условия на труд и здравословна работна среда във фирмите, е Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23. 12. 1997 г. (Обн., ДВ, бр. 76 от 20.09.2005 г.)

Този закон урежда правата и задълженията на държавата; работодателите; работниците и служителите; лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие; други организации и юридически лица, за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, като ежегодно съвместно с министъра на здравеопазването изготвя анализи за състоянието, тенденциите и проблемите на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предлага мерки за подобряването й; самостоятелно или с други министри издава нормативни актове по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, организира и координира разработването на нормативни актове в тази област, когато са от компетентността на други министри, и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; осъществява интегриран контрол чрез Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" по спазване на законодателството и по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности, независимо от формата на собственост;

               ………………………………………………

 

4. Практическа реализация на законовите разпоредби в “КЦМ” АД Пловдив

 

Към края на 50-те години, във връзка с програмата на Министерския съвет за ускорена индустриализация на страната и развитие на рудодобивната промишленост, се взема решение за разширяване на металургичните мощности за производство на цветни метали. С постановление на Министерския съвет, между градовете Пловдив и Aсеновград, е определена 200 акрова площадка за строежа на нов завод за преработка на оловни и цинкови концентрати. На 9 май 1959 год., в присъствието на специалисти от “Гипроцветмет” – Главен проектант, е направена първата копка на завод за производство на олово и цинк, известен до края на 80-те години като Комбинат за цветни метали “Димитър Благоев”.

Официалното откриване на комбината е на 24 декември 1961 година, като ден преди това е пуснат в редовна експлоатация цинковият завод. В края на 1963 година са излети и първите блокчета олово.

Основен предмет на дейност на дружеството са производство и търговия на цветни метали. КЦМ АД осъществява цялата си производствена и търговска дейност в Пловдив. Имуществото на предприятието, неговите производствени единици и оборудването са разположени на една производствена площадка, структурирани в две направления - основен завод и спомагателни цехове. Основното технологично оборудване е пуснато в експлоатация в периода от 1965 до 1986 г. Дружеството е експортно ориентирано и над 90% от продажбите се реализират чрез износ.

……………………………………………..

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.        Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

2.        Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995.

3.        Джарова, Юлия. Промяната: Стратегия на българската фирма: изследване /Юлия Джарова - София: Диограф, 1991 год./

4.        Иванов, И., Георгиев, Г. – Основи на мениджмънта, Пловдив, “Полиграф”, 1995.

5.        Данни за “КЦМ” АД Пловдив.

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

нормативна уредба, условия на труд, законови разпоредби, работна среда, управление на персонала, стандарти за безопасност, интегриран контрол, социална политика, Главна инспекция по труда

 


Търси за: нормативна уредба | условия труд | законови разпоредби | работна среда | управление персонала | стандарти безопасност | интегриран контрол | социална политика | Главна инспекция труда

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker